TREŚĆ ROCZNIKA V.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1927 R.5 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Dział histQrYC1.ny.

Gr () t h, Paweł: Handel Poznania. z zachodem w wiekach średnirh - . 340 G u m o w s ki, Dr. Marjan: Przed£iębiorcy menniczni w Pomaniu 4i, 190, 283 K a n !ta k, ks. dr. Kamil: Sylwetki Bernardynów poznańskich . . 80. :} Tenże: Przyozyrrki dO' dziejów Dominikanów poznsl\skich . 3fi7 S z a r o t a, Marceli: Kartka z życia Mierosławskiego . . 221 'tV () j t k o W s k i, dr. Andrzej: Przyjęcio wojsk pol..kich w Pozna.niu roku 1814 . 69 Tenże: Poznań w czasach Księstwa Warszawskiego. . 17(1, 256 Ten'ie: Próby zorg,anizowania tO'warzystwa 'l3-ukowego w PozID\.rnu i Wielkopo1sce przed r. 1857 . . "809 Z a l e s ki, Zygmunt: Braetwo Krawieckie Chwa!iszewskie . 1 Tenże: Bractwo KrawieC/Ide Poznańskie przed r. 1i93 . . lOn Tenże: Bractwo Krawieckio $ródeckie . . 157 Tonże: $roda po'mańBka . 2n Z a p i 5 k i, Lu c z a k ó w n a, Helena N owe przyczynki do historji życia.

Karola Marcinkowskiego . 204 Woj t k o W s k i, Dr. Andrzej: Biskup Lubrański a Manrucjusze wencc.cy.

Dł'. Mikołaj Czepiel z Poznania jako zbieracz aldów. - Ks. .Jak6b Brzeżmcki. - Karol M:trcinkoW1ski a leśnirtwo Wielkopolskie. - Karol Mareinkowski i Karol Libclt a spółdzielcwść . 202 Za l e ski, Zygmunt: Wsie miejskie w r. 1253.-Stanisła.w KolanoWi;ki 96

D ział bie ż Zł oy.

K li łt Y s, Władysław: Słów kilka o zagadniE'niu finansoWiO-lIkarbowem miast w Pole9 ze speejalnem uwzg-Iędnieniem kwe8tji podatkowej miasta Poznania . 377 Z a l e g ki, Zygmunt: (Z. Z.) Śp. Zofja Sokolnie:ka . 101 Znaezenie go.spodarcze Poznania . 102 P. K. O. w Poznaniu . 207 Odnowienie kościoła K3ita.rzynek . 291 Śp. TeodolI' Tyc . . 299 Uwagi w sprawie studjów a:kademickirh w Poznaniu . 388 Pierwsza nagroda Jjt.eracka stoł. m. Poznania . 400 Pomnik 15. pułku ułanów . . 403 Śp. Stamisław Przybyszewski . 408 M i fi C e Il a n e a. (referaty): Zjazd poświęcony sprawOOl ogródków działkowych . 300 Z gimnazjum im. Sw Jana. K:tllltcgo . S02 Kronika ważniejszych wyda.rzeń . 103 208, 302, 410 Z ruchu wydawniczego 104, .209, 308, 410 Towarzystwo Miłośników Miasta Pozn:\nil!. . 416 Notatki " UB, 417

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1927 R.5 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry