KRONIKA MIA:::;TA POZNANIAzgłoszenie się, pismo to pracami swymi wspierać zaczęli". Ale to ostatnie twierdzenie Popliilskiego nie jest prawdziwe. Zachowana korespondecja między nim a Kraszewskim świadczy, że wzajemne stosunki zostały nawiąune dopiero po wybuchu sporu z \Voykowskim, zaś list tego ostatniego z dn. 3 marca 18:8 r. pisany do Kraszewskiego z całą stanowczością przemawia za tym, że nie Poplillski zwrócił siQ do Kraszewskiego o artykuły, ale właśnie \V oykowski: :1) Gdy więc \V oykowski zwracał się o współpracownictwo du Kraszewskiego, niewątpliwie czynił to również z innymi pisarzami. \V dalszym ciągu swego artykułu Popliński stwierdzał, że "za cudze głupstwa nie był pan \Voykowski karany, bośmy je dobrze piłowali, a jeszcze częściej nie dopuszczali go do "Tygodnika'. Zaraz po tym artykule znajduje się drugi pisany przez N. Z. z Bydgoszczy (zapewne również Pop1ińskiego) pt. "Uwagi nad sporem pomiQdzy Hedaktorami Tygodnika Literackiego", w którym zarzucono \Voykowskiemu kłamstwo i stwierdzono, że Popliiiski i Łukaszewicz byli rzeczywistymi redaktorami "Tygodnika". \Vreszcie wymieniono zasługi naukowe Poplillskiego i Łukaszewicza z zaznaczeniem, że \Voykowski, który przed czterema laty był uczniem gimnazjum poznalIskiego i w niedługim czasie po opuszczeniu szkoły został redaktorem "Tygodnika", nie posiada żadnego nazwiska w literaturze. Te dwa artykuły umieszczone obok siebie, wypełniającp znaczną część numeru "Przyjaciela Ludu", zostały pominil,'te milczeniem. Bibianna Moraczewska w swoim pamiQtniku stwierdza, że \Voykowski miał odpowip,dź \Volniewicza, "ale niepodobna, żeby przeszedł przez cenzurę, tak jest liberalny". 4) Tymczasem PoplillSki zasięgał w kołach prawniczych informacyj, czy llloże "Tygodnik" WoykowskienlU odebrać, dowiedział

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

3) W liście tym pisze Woykowski, że zaczął w Poznaniu wychodzić "Tygodnik Literacki", którego redaktorem i wydawcą on jest, prosi o współpracownictwo Kraszewskiego, który "tak chętnie każde przedsięwzięcie. mogące się przyczynić do rozszerzenia oświaty i wzniecenia zamiłowania w literaturze wspieł"asz, z prośbą, abyś raczył Tygodnikowi swej pomocy nie odmówić i obdar.lał to pismo płodami swego genialnego pióra". ,1) "Przegląd Wielkopolski", Pozn. l. str 241

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry