ZA KULISAMI TYGODNIKA LITERACKIEGO

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

oświadczeniem przysłużyć", że "jakkolwiek jestem wielkim wielbicielem jenillszll pana Kraszewskiego, jestem pl'zecipż przeciwnikiem zdail wyrzeczonych pl'zez niego o al'ystokracji", wskutek czC'go solidalj'zujQ się z Kierskim". Tę notatkę Woylwwski podpisał swoim nazwiskiem. \V odpowiedzi na to PopliilSki i łJukaszewicz w następnym numerze "Gazety" umieścili wyciąg z kontraktu zawartego z \Voykowskim 18 mal'ca 1838 r., o czym już pisał Popliński Kraszewskiemu, a równocześnie oświadczyli, że na mocy tegoż kontraktu Woykowski, będą,c tylko tl'zecią cZQścią, redakcji, nie ma prawa jej reprezentować, i to właśnie wywołało poprzednie oświadczenie. ", tym samym nUlllerZe "Gazety" Woykowski złożył znowu swoje "Oświadczenie", że "dowiedziawszy się obecnie o nazwisku autol'a artykułu umieszczonego w imieniu redakcji Tygodnika Literackiego w Nl'ze 231 "Gazety PoznalJskiej" oświadczam, iż tej sprawy są,downie poszukiwać będę". Równocześnie, jak dalej (;onosi Poplillski Kraszewskiemu "w liście... napisanym do nas, pe1nym gl'ubijallskich wyraŻeli oświadcza, że siQ chce na Wielkanoc zrzec zupełnie redakcji Tygodnika. Myśmy to zrzeczenie się jego chQtnie, i to już od Nowego Boku przyjQIi... \V razie zrzeczenia się jego mamy nadziejQ, że konsens rządowy na wydawnictwo tego pisma na mnie zlany będzie". \v tell sposóh rozPQtała sil.' poważna burza, któl'ej istotnych powodów należy szukać w przeciwieilstwach dwóch stronnictw politycznych. istniejących wówczas na terenie Poznania. Stronnictwo mchu, stojące pod silnym wpływem emigracyjnej Centralizacji, było zwalczane przez konserwatystów, adol'Owanych przez Popliilskiego i Lukaszewieza. Spór o Kraszewsldego był próhą starcia się obu partyj o wpływy w "Tygodniku", który należał wówczas do najpoważniejszych czasopism literackich w Polsce i skupiał koło siebie wszystkich wybitniejszych pisarzy, jak Kraszewskiego, L. Siemiellskiego, K. \Vł. \Vójcickiego, Jędrzeja Moraczewskiego, Aug. Cipszkowskiego, W. A. Maciejowskiego, J. Hymarkiewicza, A. Małeckiego. J. Lelewela, a z poetów J. Słowackiego, E. \VasiIewskiego, K. Koźmiana, Fr. Morawskiego, R. Berwińskiego, S. Goszczyńskiego itd. Że za kulisami pisma rozgl'ywała się cicha walka o wpływy, wskazuje na to inne znowu "Oświadczenie" Woykowskiego, ogłoszone również w "Gazecie" (nr 259) w sprawie artyk.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry