KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

1839 r., w swoim i J. Łukaszewicza imieniu dokładni!' opowiada o komerażach poznaliskich, mówi o artykule I\:ierskiego, przedstawia genezę "Tygodnika Literackiego", że on, jego brat Jan, redaktor "Przyjaciela Ludu", wychodzącego w Lesznie, i J. Łukaszewicz, nie mogąc wydawać pisma pod własnym nazwiskiem, ponieważ byli urzędnikami, zwrócili się do A. Woykowskiego z propozycję" ahy oficjalnie podję,ł się redagowania i wystarał się na swoje nazwisko o pozwolenie rządowe. \Voykowski człowiel{ młody, doskonały fortepianista, wielbiciel Chopina, a przy tym majQtny mógł się przydać, choćby z pomocą finansową. ProIIOZycję też przyję,ł. Ale "z obawy, żeby nam nie bruździł - pisze Popliiiski - zawarliśmy z nim kontrakt, \\ którym główniejsze punkta sę, nastQpuję,ce: że wszystkie czynności naukowe, jak materialne wi,:kszością głosów na sesjach co tydziell odbywanych stanowić siQ mają, że gdyby kto do więks70ści zdai'l w czymkolwiek przychylić się nic chciał, usuwa się od redakcji, a pozostali członkowie pod tąż samą firmą pismo to wydawać mają". Tej treści kontrakt zawarto dn. 18 mal'ca 1838 r. '" dalszym cię,gu Popliński donosi, że po ukazaniu się artykułu Kraszewskiego o Grabowskim Woykowski napisał do "Tygod. Liter." artykulik, w którym "wyraża swoje niezmierne oburzenie z odczytanego Pallskiego artykułu". Ponieważ do obowiązków Poplińskiego należało ostateczne redagowanie "Tygodnika", otrzymał l'ównież korektę art.ykuliku Woykowskiego i po porozumieniu się z łJukaszewiczem artykuł usunę,ł z numeru. Tymczasem Kierski ogłosił w "Gazecie W. Ks. Poznaliskiego" (1839, nr 229), redagowanej przez Aug. Wannowskiego, artykulik pt. "Geniusze", który, jak stwierdza PopIiński, Woykowski zakończył swoim złagodzonym artykułem usuniętym z Tygodnika. W odpowiedzi na to PopIiński w nrze 240 "Gazety W. Ks. Poznańskiego" umieścił "Oświadczenie Redakcji Tygodnika Literackiego", w którym zaprotestował przeciwko wynurzeniom Kierskiego, i przy tej sposobności wypowiedział kilka ciepłych słów pod adresem Kraszewskiego. Na to Woykowski.w nrze 21i2 Gazety wydrukował "Oświadczenie" w którym stwierdził, że nie on pisał protest przeciwko artykułowi Kierskiego, ale "przyjaciel zdań, pl'zeciwko którym pan E. K.

w artykule swoim wystąpił, chciał się Tygodnikowi wczorajszym

J76

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry