TOMASZ PONCINO ARCHITEKT XVII WIEKUposiadał tylko place i ogmdy. Równocześnie dowiadujemy się, że w czasie sporządzania ostatniej woli nie miał już żadnych realności w Kaliszu, o których wspomina uniwersał królewski z mku Hi54 Długi wymienione w testamencie razem z obciążeniem hipotecznym dwu kamienic wynoszą w sumie 2578 fI. i 11 gmszy, plus cztel'y talal'y, zaś znane nam aktywa (t. j. 317 fI. zapisanych na kamienicy Godali, 3000 fI. zapłaconych za plac w \Varszawie i 2700 fI. - za kamienicę w Poznaniu przy ul. Świętosławskiej, 2f/0 zł - za które nabył ogrody pod Poznaniem i 1 200 fI. - cena placu i "kamieniczki" przy ul. \Yielkiej) - twm'zą w sumie kwotQ 7507 florenów. Według testamentu wiQc nadwyżka majątku w stosunku do obciążeń byłaby bardzo znaczna, chociaż brak gotówki rzuca pewien cień na sytuację finansową, Poncina. iXiestety wykaz dłużników sporządzony przez testatora nie był zupełny. Po śmierci Poncina zgłosili swe pretensje liczni wierzyciele nie uwzględnieni przez niego. Można to opuszczenie tłumaczyć albo złą wolą albo przekonaniem pieniacza, jakim niewątpliwie był Poncino, o niesłuszności wszelkich innych pretensji. Szczerość tego przekonania zdaje się potwiel'(]zać prośba o 50 mszy żałobnych rocznie, co wprawdzie odpowiada zwyczajom i religijności tego czasu, lecz musiało być uwarunkowane poczuciem zamożności. Z inicjatywy konwentu lądzkiego obłożył sąd wójtowski w Poznaniu dnia 27 maja 1659 r. aresztem wszystkie dobra ruchome i niemchome nieżyjącego już w tym czasie Tomasza Poncina. 66 ) Dla uregulowania należności wezwano spadkobierców - Andrzeja Poncina, brata zmarłego, i wdowę po nim - Annę.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

Cystel"Si żądali zwrotu 11 tul fI. i groszy 15., 2 000 fI. za na.turalia, oraz pokrycia kosztów sądowych. Do ich pozwu przyłączyli siQ inni wierzyciele, domagając się umieszczenia ich pretensji na pierwszym miejscu - przed Cystersami. 67) I tak: Grzegorz Głowienkowicz mieszkający w domu Poncina przy ulicy \Vielkiej domaga

66) A. P. P. - Adv. Posn. r. 1659 fol. 270 v. i R. P. r. 1659 nr 183 fol. 52.

(7) A. P. P. - A. C. Posn. z lat 1657-59 fol. 579, 586, 750 V.; A.C.

Posn. z lat. 1660-62 pag. 42, 52.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry