KRONIKA MIESIĘCZNA

Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1923.03.31 R.1 Nr3

Czas czytania: ok. 3 min.

TARG POZNAŃSKI.

ZAGRANICZNY BIULETYN III. TARGU POZNAŃSKIEGO.

Redagowany w trzech językach, angielskim, francuskim 1 niemieckim zagraniczny Biuletyn! 111- Targu Poznańskiego, który ukazał się w pierwszych dniach kwietnia, zawiera bogaty dział artykułów, nadesłanych przez wybitnych, fachowców i obrazujących całokształt położenia ekonomicznego Polski, PRASA ZAGRANICZNA A 111- TARG POZNAŃSKI.

Prasa zagraniczna, mianowicie niemiecka, francuska, włoska, angielska itp., poświęca dość wiele uwagi przyszłemu III. Targowi Poznańskiemu. Świadczą o tern liczne zapytania, napływające z poszczególnych redakcji do Urzędu Targowego oraz liczne notatki, I.nachodzące się zwłaszcza w prasie fachowejPozatem po - niektóre wydawnictwa zagraniczne przygotowują z okazji 111. Targu Poznańskiego wydania specjalnych numerów- Tak ukaże się w kwietniu specjalny numer, poświęcony Polsce a zwłaszcza III. Targowi Poznańskiemu, najpoważniejszego miesięcznika handlowego Łotwy: . , Latvijas Tirgoiajs" (Kupiec Łotewski) w Rydze- Taksamo przygotowuje na kwiecień specjalne wydanie targowe redakcja . , Danziger N eueste N achrichten". Wreszcie gotują się do przybycia na Tli Targ Poznański dzieńnikarze obcokrajowi. Ostatnio donosił konsulat polski w Bukareszcie, że wybiera się na 111- Targ Poznański wielka wycieczka dziennikarzy rumuńskich

KRONIKA MIESIĘCZNA.

(Marzec 1923).

6. Jubileusz 25-letniego istnienia, kolejki elektrycznej w Poznaniu.

Dnia 6. marca 1898 rozpoczęły kursować pierwsze wozy kolejki elektrycznej na linjach Dworzec-śródmioście, Łazarz-miasto i J eżycemiasto. Poprzednio posługiwano się kolejką konną. 18. Uroczystości z powodu uznania wschodnich granic Rzeczypospolitej przez Radę Ambasadorów w Paryżu. Powrót oddziałów policji poznańskiej z Wilna. Oddziały te brały udział w obejmowaniu części dawniejszego pasa neutralnego między Polską a Litwą, cddapej obecnie w zarząd polski. Policja wielkopolska i pomorska odznaczyła się bardzo cWubnie w salkach z bandami litewskiemi stawiającemi opór przeciw zajęciu tych terenów przez Polaków. Szczególny zaszczyt przyniósł oddziałowi naszemu bój o Podkamień. 21. Obchód 100-letniej rocznicy urodzin Pasteur' a w Uniwersytecie.

\ V stadjum krytyczne weszła sprawa teatrów miejskich. Ze względu na olbrzymie dopłaty ze strony Miasta na utrzymanie teatrów.

KRONIKA MIASTA POZNANIAzwłaszcza opery w Teatrze Wielkim, zajmowała się Rada Miejska na posiedzeniu dnia 28. lutego rb. zagadnieniem, czy należy podtrzymać dotychczasowy sposób prowadzenia teatrów w zarządzie miejskim. Rada uchwaliła prowadzić teatry przez sezon bieżący na zasadach dotychczasowych. Ze względu jednakże na obecną nędzę wśród ludności, na brak poparcia ze strony państwa i ciężkie położenie finansowe gminy poleciła Rada nie odnawiać kontraktu z p. dyr. Szczurkiewiczem po upływie mezonu bieżącego, czyli zaniechać prowadzenia Teatru Polskiego kosztem Miasta. Decyzję co do Teatru Wielkiego narazić odroczono. - Społeczeństwo zainteresowane utrzymaniem opery w Poznaniu i dramatu na wysokim poziomie artystycznym Utworzyło komitet niesienia pomocy teatrom miejskim, który wydał odpowiednie odezwy. Definitywne załatwienie sprawy teatralnej nastąpi prawdopodobnie w kwietniu rb. Dla ozdobienia parków miejskich postanowił Magistrat swego czasu zamówić: u art.-rzeźbiarza Władysława Marcinkowskiego pomnik Juljusza Słowackiego, u art.-rzeżbiarza Rożka pomnik Chopina, u artrzeźbiarza Haupta pomnik Moniuszki. Marmur wzgl. bronz dostarczył Magistrat. Cokoło pozostały po pomnikach niemieckich. Biust Słowackiego dłuta Władysława Marcinkowskiego, już został wykonany z marmuru śląskiego i został postawiony w parku Marcinkowskiego. Popiersie to posiada pierwszorzędne wartości artystyczne. Koszty pokrył z własnych funduszw p. Prezydent Ratajski. - W najbliższym czasie stanie także pomnik Chopina, przy alejach Chopina w parku Moniuszki, dłuta Marcina Rożka, również z marmuru śląskiego.

Objęcie N aramowic przez Miasto nastąpiło z przyczyn finansowych, nie 1. a przy końcu miesiąca (por. ., Kronika" nr. 2). Z ruchu kulturalnego notujemy pozatem: Komitet budowy Grobów Zasłużonych w kościele Św. Wojciecha w Poznaniu ogłosił odezwę p. i.

"W sprawie przeniesienia zwłok śp. Karola Marcinkowskiego" o składanie ofiar na ten cel. Wykłady: P. Teodora Tyca w komisji historycznej Towarzystwa Przyjaciół Nauk u. t.: "Stanisław Ciołek a zabytki literackie biskupa poznańskiego i podkanclerzego Królestwa za czasów Jagiełły", dyr. Zygmunta Zalewskiego: "Korporacje miejskie w Poznaniu za czasów pruskich, z uwzględnieniem składu narodowego" (na zebraniu Towarzystwa Urzędników Miejskich), dyr. Pr. Rakowieza: "Przedmieście - ogród w Gołęeinie".

Z RUCHU WYDAWNICZEGO.

KSIĄŻKA ADRESOWA MIASTA STOŁECZNEGO POZNANIA.

1923, nakładem Drukarni Polskiej T. A. w Poznaniu.

Są wydawnictwa informacyjne, którcmi zajmować się winna krytyka ściślejsza, szczególnie krytyka wydawnictw gospodarczych. Istjnieją u nas dotąd bodaj wyłącznie dwa rodzaje ksiąg informacyjnych: jedne są wyzywająco niekompletne, nie traktują na równi rzeczy domagających się równego uwzględnienia, opierają materjał swój na ściślej lub słabiej wypełnionych kwestjo

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1923.03.31 R.1 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry