KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

,,\Vszem wobec y kazdemu z osobna komu to wiedzieć należy y mianowicie burmistrzom, raycom,ławnikom: y wszelkim urzQdnikom miast, miasteczek naszych osobliwie Poznania, \\arszawy, Kalisza y inszych wszystkich w !(Ol"onie będących. \Viernym nam miłym oznaymuiemy yz nieiaki Thomas Poncino człowiek włoskiego narodu zawarszy contract z wielebnym Janem Zapolskim, opatem lędzkim, sekretarzem naszym, na zbudowanie kościoła w LIdzie y pieniędzy pietnoscie tysięcy złotych gotowych wziąwszy, contmctom dosyc nie uczynił: fabriki nieskonczywszy y cale zaniedbawszy umyślił si wyprzedać z Poznania y nazad do \Vłoch wrocic. Przeto obviando...(?) imdenmitati wielebnego opata naszego ledzkiego daiemy to pisanie nasze do wszystkich sub quorum iurisdictione dobra pomienionego Ponciniego zostaią, przykazuiąc, abyscie to mieli na pilnym baczeniu, iakoby pomieniony Poncini dobr swoich tacite...(?) nieprzedawał dokąd satisfactiey wielebnemu opatowi ledzkiell1ll według contractu, którym się obligował, nie uczyni. Inaczey ni.:mczynicie dla samey słuszności y powinności urzędu swego." Dan w \Varszawie dnia XX. miesiąca września Boku PalJskiego M. D. C. L. IV. ParlOwania królestw naszych polskiego VI. szwedzkiego VII. Hoku. (-) Joannes Kasimirus, król

L. S.

\V !"Oku lIi55 zawierają akta sądów miejskich m. Poznania tylko jellen protokół, w którym Poncino figurujp jako oskarżony przez \\'egnerównę. Ta, poprzednio już streszczona rozprawa, odbyła się przy nieobecllości Poncina. 5 :» \\T czasie między lf) listopada 1654 r., t. zn. datą zapisania plenipotencji GQbicza i Staszkowicza, a 20 stycznia następnego roku przybywa Poncino do \Varszawy, o CZYIU świadczy protokół procesu osobiście przez Poncina wytoczonego ławnikowi warszawskiemu Janowi Godale od którego domaga się zapłaty 408 florenów polskich, należnych mu tytułem zaległego od czterech lat czynszu z piwnicy "...census

: 5) A. P. P. - Adv. Posn. z lat 1654-55 pag. 2189.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry