KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2

Czas czytania: ok. 3 min.

w kOlegium budowanym przez Bemardoniego 44) i powodem zawalenia się około r. W50 - starego kościoła św. Stanisława. 4") "Vobec powyższego trzeba stwierdzić, że dotychczas znane dokumenty i fakty uprawniają nas co najwyżej do wysunięcia pod adresem Poncina zarzutu zbyt małej przezorności, jeśli już ()(I; rzucimy, zresztą niewykluczoną możliwość nieszczęśliwego przypadku. Dalszy ciąg sporu między Jezuitami a Poncinem nie jest znany. Niewiadomo czy Poncino usterki naprawił i w dalszym ciągu kierował budową kościoła, czy też został odprawiony i zmuSZOllY do pokrycia kosztów uszkodzeil. Znamienne jest, że Jezuici po śmierci Poncina nie przyłączają się do procesu prowadzonego przez opata lldzldego tak, jak to uczyniło wielu, nawet o drobne sumy zgłaszających się wierzycieli. "Vynikałoby z tego, że Jezuici z jakichś bliżej nam nieznanych przyczyn zrezygnowali ze swych pretensji. \V roku Hj54 zaprotokołowano w aktach krakowskiego cechu murarskiego, iż dnia 18 marca "Sławny Pan Thomas Pontino uczciwego Stanisława Petkowica wyzwolił, zeznając, ze im :-iQ dosyć stało za rzemiesło murarskiego." 46) Obecność Poncina na rozprawach sądów poznailskich, jesienią lIi53 r. i w czasie licznych rozpraw nastQpnego roku, wskazywałaby, że jego pobyt w Krakowie był tylko chwilowy. Być może, że skorzystał z pory zimowej, kiedy prace budowlane ulegały zawieszeniu, aby formalnie przeprowadzić wyzwoliny swego ucznia. Serwitorat królewski uwallliał go wprawdzie od obowiązku należenia do cechu, lecz wzgl<;td na uczni, którzy tylko za pośrednictwem cechu mogli otrzymać dyplom ukoilczenia nauki, zapewne zmuszał Poncina do IH"zynależności cechowej.

"V omawianym roku prowadzi w Poznaniu dalszy ciąg procesu z Krauzem o przebudowę domu, a poza tym szereg drob

44) Chotkowski - Szkoły jezuickie w Poznaniu. Kraków 1893, str.

47 - na podstawie - Annales Collegii posn. S. J. fol. 21 v.

4;» Turski Stanisław - Przyczynek do dziejów budowy kościoła pojezuickiego w Poznaniu. Kronika Miasta Poznania 1929, str. 154 i Chotkowski op. cit. str. 48. 45) A. Kl'. - Depozyt nr 49/J pag. 434.

niejszych sporów. I tak Jerzy I<:iberle, proconsuI miasta, domaga siQ zapłaty 40 flor. za jeden piec wapna. 47) Ławnik Szymon Zaskiewicz żę,da zwrotu trzydziestu flor. za dostarczone lekarstwa,4 8 ) a Jan Kwaśniewski, iuri consultus, wytacza Poncinowi proces o obrazę. 49) Poncino znów, skarży - Frodella o zwrot 72 flor., i Wróbla o 22 florenów. bO) \\ tym też roku przedstawia sądowi jako swoich plenipotentów - Władysława Żeromskiego 51) oraz Łukasza Gębicza i Franciszka Staszkowicza. 52 ) Dłuższy proces wynikł z pozwu Marianny \Vegnerówny, która oskarżyła Poncina o zabranie jej dokumentów i uniemożliwienie w ten sposób wstąpienia w związki małżeńskie. Proces toczył siQ od początku 1654 r., najpierw przed trybunałem konsystorskim i zakończył w roku następnym - wyrokif'm skazującym Poncina na zwrot zatrzymanych papierów, wypłacenie 400 flor., pokrycie kosztów sądowych, 20 grzywien kary i jeden miesiąc więzienia. W wypadku nie zapłacenia pieniędzy przyznano powódce prawo zajęcia ruchomości Poncina. 53) Stosunki finansowe i zawodowe Poncina musiały się w ciągu lIi54 r. bardzo niepomyślnie kształtować, skoro nosił się z zamiarem wyprzedania i powrotu do Włoch. Opat lądzki, dowiedziawszy się o tym, postarał się o wydanie przez Króla Jana Kazimierza następującego pisma:l'niwersał do Poznania, Kalisza y "Varszawy, aby Thomas Poncini dobr swoich nie alienował asz dosyc nie uczyni obligatyi swoiey, to iest albo kościół wymurowac w LQdzie albo pieniadze wrócić wielebnemu opatowi ledzkiemu. 54)

47) A. P. P. - A. C. POSil. z lat 1653-55 fol. 298, 31/J v. (27 i 31.

VII. 1IJ54.).

48) A. P. P. - Adv. Posn. z lat 1IJ54-55 pag. 1141.

49) A. P. P. - Adv. Posn. z lat 1654-55 pag. 1281.

50) A. P. P. - Adv. POSil. z lat 1/J54-55 pag. 739, 788, 848 i 748.

51) A. P. P. - Adv. Posn. z lat 1/J54-55 pag. 3/J5.

52) A. P. P. - Adv. POSil. z lat 1654-55 pag. 1300.

53) A. P. P. - Adv. Posn. z lat 1IJ54-55 pag. 56, 9/J6, 1039, 124/J, 1270, 2189.

54) A. P. P. - A. C. Posn. z lat 1653-55 fol. 466 v. (23. IX. 54.).

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry