TOMASZ PONCINO ARCHITEKT XVII WIEKU

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

w roku 1Ii57, kiedy Poncino przedstawił przywilej na sprzedawanie wosku, otrzymany od króla Jana Kazimierza. 35) \V roku 11153 zatwierdza Poncino długą listę swoich ph'nipotentów, mianowicie: Zanieck'a, Staniewicza, TTrbanowskiego, Starczynowskiego, Zarębskiego i TrelczY11skiego, z czego można wnioskować, że fala procesów wcale nie osłabła. 3u ) Przybywa nawet nowy dział - ściąganie należności za wosk. 37) Przeważnie są to sprawy małej wagi. Jeśli sądzić na podstawie odszukanych dokumentów, to rok 11;53 zaznacza się w biografii Poncina dwoma ważniejszymi zdarzeniami. Jeunym jest kupno domu przy ulicy \Vielkiej w Poznaniu - drugim zarysowanie się ścian kościoła jezuickiego.

Kontrakt kupna domu brzmi w swoich najważniejszych ustępach jak następuje: "Roku Pallskiego tysiącznego szescsetnego piędziesiątego, trzeciego, dnia ostatniego marca. Między sławnemi pany Fabianem Reinholdf'm, kusnierzem, y panem Marcinenl \Vroblewicz, szewcem, mieszczany poznanskiemi, dziatek niegdy sławnego pana- \Voyciecha Srzodki, kuśnierza, mieszczanina poznanskiego pierwszego lllałżellstwa opiekunami z iedney, a sławetnym panem Thomasem Poncinem, architectcm y uczciwą panią Constantią, małzonkami, mieszczany poznanskicmi z drugą stronę, stanął pewny... contrakt y postanowienie kupna dobr nizey opisanych w tęn sposób iz po mienieni panowie opiekuni, stosuiąc sie do consensu a spectabili consulatu civitatis huius feria quarta post festum Sancti Martini pontificis proxillla Anno Domini millesimo sexcentesimo quinquagesimo primo danego y urzędownie zapisanego tudziez tez obawiaiąc się ruiny quam in dies et horas maxime minatur, za którąmby ruiną szkody wielkie w kamienicach swoich sąsiedzi mieliby, o czym iuz protedtatie urzędownie poczynieli, dla których szkod y ruiny kupca innego

35) A. P. P. - Adv. POSil. r. 1652 pag 1313, 1356; A. C. Posn. z lat 1651-52 fol. 755; Ady. Posn. r. 1653 pag. 706, 722; Adv. Posn. z Lat 1IJ5455 pag. 99, 518. 621; L. C. P. nr 1443 z lat 1655-1J7 fol. 30. Przedruk u Fohoreckiego op. cit. str. 363 i n. 36) A. P. P. - A. C. Posn. z lat 1IJ53-55 fol 182 v. (14. VI. 1653).

37) A. P. P. - A. C. Posn. z lat 1IJ53-55 fol. 77 v. Skarży złotnika Susidłowicza o zapłacenie 23 flor. za wosk.

4.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry