TOMASZ PONCINO ARCHITEKT XVII WIEKUnych pieniQdzy winien Poncino opłacić wszystkich rzemieślników i część materiału z tym, że zużyje część budulca z rozbiórki kościoła. Opat ze swej strony zobowiązał siQ dostarczyć dla wybu-. dowania dachu i rusztowalI - 7 kop tarcić i łat, 20 kloców, 20 belek i odpowiednią ilość krokwi oraz 500 wozów kamieni. Gdyby tego nie uczynił, to ma uprzedzić Poncina i wypłacić jako ekwiwalent dwa tysiące złotych. Kontrakt zawarto pod gwarancją 5 tysiQcy złotycIł i z zobowiązaniem Poncina do naprawienia wszelkieh szkód jakie by się pokazały w ciągu czterech lat od ukollczenia budowy. Prace miały się rozpocząć po Wielkiej Nocy l1i31 r. i trwać do "świętego Marcina" t. j. 11 listopada 1Ii52 r. Na zasadzie t.ego kontraktu był wiQc Poncino w ciągu roku 1551 zajęty w Lądzie. Pojawia się wprawdzie pod koniec roku w Poznaniu, ale tylko po to, aby urzędowo zapisać jako swego plenipotenta Sebastiana Mazurka, towarzysza sztuki murarskiej, czyli czeladnika, dając mu prawo wystQPowania w jego imieniu we wszelkich sprawach majątkowych i sądowych. 17 ) \V akcie tym podano imię Poncina w brzmieniu włoskim: Tomaso, dodając, że jest murariusem J. Kr. Mości i obywatelem Warszawy. Nast«;>pnego roku, dnia szóstego stycznia, zostaje Poncino przyjQt w poczet obywateli miasta Poznania, po okazaniu dokumentÓw osobistych, wystawionych mu przez zarząd miasta Goricji, położonego w Włoszech. Przedłożone dOkumenty świadczyły że jest z pochodzcnia Włochem, synf'm Juliusza Poncina i matki ŁucjLlB) Przeniesienie się Poncina do Poznania zostało prawdopodobnie spowodowane licznymi interesami, które wiązały go z Poznaniem z tytułu robót prowadzonych w Lądzie. Nie małą również rolQ w powzięciu tej decyzji odegmło zapewnc przewidywanie możliwości liczniejszych pmc na terenie Wielkopolski i Poznania. Czwartego kwietnia zmieniono i uzup2łniono umowę o przebudowie kościoła w Lądzie.I 9 ) W nowym układzie, podpisanyml'i) A. P. P. - Adv. Posn. r. 1651 pag. 1803 (22 sierpnia). II') A. P. P. - Varia Posnaniensia nr 58. Album Civitatis S. R. M.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

Posnaniae pag. 268. Przedruk u Pohoreckiego op. cit. str. 357.

HI) A. P. P. - Adv. Posn. r. 1652 pag. 638. Porównaj także A.

P. P. - A. C. Posn. z lat 1657-59 fol. 5 V., gdzie podano datę suplementu.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry