KRONIKA MIASTA POZNANIAdo lat 4. za co recili..." 7) Jak wiemy z kontraktu kupna domu w \Varszawie panieńskie nazwisko małżonki Poncina brzmiało: "Swieykowska", być może więc, że uczeń, którego przyjął, pozostawał z żoną w jakimś stopniu pokrewiel'lstwa. Z tej zbieżności nazwisk trudno jednak z całą pewnością wnioskować, czy Poncino był już przed rokiem lli.H w I<:rakowie, aczkolwiek przypuszczenie to jest prawdopodobne. Tego samego dnia co Marcina Sweykowskie/!o przyjmuje Poncino jf'szcze czterech innych uczniów, mianowicie: Wojciecha Bryczka, syna \Valentego i Zuzanny; Krzysztofa "Janaskowic... z oyca Marcina y Jagnesky :'\Iurkowny z miastecka, niedaleko Swiety Anny..."; dalej Sebastiana Golombka "...z oyca Stanisława Golombka y matki Anny..."; wreszcie "...Mathiasa z Opatowa z oyca Jendrzeja posługaca y Matky Anny..," Nauka miała trwa.ć cztery lata. 8) Zapiski te dostarczają nam kilku cennych informacyj o osobie Poncina. Dowiadujemy się mianowicie, że był Włochem. Niestety w GOl'icJi, skd pochodził, nie udało się odszuka.ć żadnych dokumentów dotyczących samego Poncina lub jego rodziców, których imiona wymienia jeden z późniejszych dokumentów poznańskich. \Viadomości zacytowane są więc na razie jedynymi i najwcześniejszymi jakie posiadamy. 'Vynika z nich poza tym, że Poncino już dłuższy czas przebywał w Polsce, skoro uzyskał serwitorat królewski i zdążył siQ ożenić z Polką. Serwitorat był, jak wiadomo, przywilejem zwalniającym m. i. z obowiązku pod porządko\vania się przepisom cechowym i był nadawanym w uznaniu jakiehś zasług lub wybitniejszych zdolnoHci w zakresie pewnego . zawodu. Poncino musiał wiQc dać się poznać jako dzielniejszy przedstawiciel sztuki budowniczej. Przypuszczenie to usprawiedliwia . dokument z roku U157, potwierdzający serwit.orat, zamożnoć Poncina, ujawniona faktem kupienia domu za trzy tysiące florenów, oraz duża liczba uczniów, z której wynika, iż zamierzał prowadzić wiQksze prace budowlane.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

7) A. Kl'. - Depozyt nr 496 pap, 157. (Regestrum pro inscribendis .discipulis arUficii muratorum et stametiorum. 1590-1722).

) A. Kr. - Depozyt nr 496 pag. 157 i 158.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry