TOMASZ PONCINO ARCHITEKT XVII WIEKU

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

"...Na affektatią Pana Tomasza Poncina alias mularza widziałem isz z przodu domu tego zdięte tarcice zgóry na ulicę, ale nie wiem przez kogo. Takoże (?) z kramnice jedną tarcice y z ganku, a z sieni dwie zdięte nie wiem przez kogo. Drzwi na gorze z komorki odięte y haki z drzewa wycięte. Piec na dole potłuczony cztery kufle, y ząmek odięty z izby do komory y kłodka zamliniona, ale nie wiem przez kogo. Połap od ogniska odięty y z ogniska dwie cegle wytrącone widziałem, ale nie wiem przez kogo. Franciszek Stachowicz swą ręką". Opierając się na tej wizji lokalnej skarży Poncino Chmielewskiego na rozprawie sądowej w dniu 10 kwietnia o zniszczenie domu, szczególnie górnego piętra, następnie o obrazę i rozsiewanie zniesławiających obelg i wreszcie o sprowokowanie bójki. 4) Sprawa została na razie ze względów fornalnych odroczona - dla umożliwienia oskarżonemu powołania obrońcy. Spór rozstrzygnięto zapewne ugodowo, bo następny dokument dotyczy wspomnianej już intromisji. Dnia 28 sierpnia wpisano do akt dodatkową umowę zawartą między obydwoma stronami i likwidującą wszystkie wzajemne pretensje. Poncino zwalnia w niej Chmielewskiego m. i. od ciężaru "...ewikcji Boskiej..." 6) W związku z nabyciem tego domu wytoczył Poncino już w dniu intromisji, t. zn. 20 sierpnia 1642 roku, proces Agnieszce, wdowie po Jerzym Fiser, której dom sąsiadował z posiadłością Poncina. Z protokołu sądowego niewiadomo jaki był powód sporu, który zresztą na tej jednej rozprawie się kończy. 6) Można się jedynie domyślić, że szło o wyznaczenie granic kupionej posesji. Fiserowa uzasadnia bowiem nienaruszalność swoich praw do posiadanych gruntów, a sąd zarządza dokonanie wizji lokalnej. W roku 1644 spotykamy Poncina w Krakowie. W księgach temtejszego cechu murarskiego czytamy pod datą 9 marca iż: "Zacznie sławny P. Tomas Poncino de Goricia natione Lugano uiednał sobie ucznia uczciwego Marcina Sweykowskiego, z oyca sławne' P. Jana Sweykowskiego, z matky Reginy Kamowcowna (?)

4) A. W. - Adv. Stara Warszawa nr 551, z lat 1641-42, fol. 50 v.

5) A. W. - Adv. Stara Warszawa nr 551 z lat 1641-42, fol. 130.

6) R. W. - A. C. Stara Warszawa nr 29, z lat 1642-44, fol. 292 v.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry