JÓZEF MUCZKOWSKI

Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1926.12.31 R.4 Nr12

Czas czytania: ok. 2 min.

miał nit"{!dyi5 ZOi'ital'. Na tpm Rtanowjsku adjunkt.a doszło go j)')wołanip na profei'iora '" gimnazjum poznańskiem. Dyrt:'ktor t£'j uczelni, KauIfuss, llsHnie wówczal5 zabiegał o poz:\T!'ka nit, pobkich ił nanczycif'lskich. Tl!ie dlatego. żf'hy mu zależało Ha podtrzymaniu polsko8ci w gimnazjum, ale ulatego, ż" w przf'ciwnym razie ohawiał i'iię odsunięcia od nieg-o Rpołeczeri:-;hY:l wif'lkopolskil'g'u i w Jmst,liJlst.wie zupełnego upadku ginmazjulII. W wy!'zukiw:\lliu odpowipdnich ka.ndydatów pomagali mn profesorowi" uniweł"i'iytetÓw warszawskie{!o i krakmyskiego. Ii/rzymywał OJ] z nimi stosunki jako ceniony autor rnzpraw 1'<)1, skich i nit'mieckich, zalt'cających się sympatją autora (Ha naroln )loli'ikil'go i jego języka maz kult.ury. za eo został miarwwmłY ezionkicl1l warszawskieg'o Towarzystwa Przyjaciół Nank or,Iz krak(lwi:lldego TIJwarzy:-;twa Nankoweg:o. Dnia 1 marca tHtfJ Z:1lH'opono\\ał Kaulfui'i:; 1) kolegjuIll szkohwlIl1I powołanip do Poznania, lIuezkowskipg'o. który wówcza:-; lH'łnił t<tkżp funke)f' 1cl,tora języka htciilRkieg:o w ulI'iwersytpcit:'. :::;zcz('g"ół ostatni rzuca ujt:'l'lIl{' świat lo na )lO'ziom na.ukow' (lwezei:5nej \'I'szf'chnicy jagil'Hollskiej, zohaczymy howiem niżej. żp egzamin wrocławski złacil1\' powiót1ł ię Muezkowskit:'mll nieszezególnie. :-;tan ten 8mutn' nip. IIlegl IH zez dług'ic jeszeze lata zmianie na lepsze, gdyż ,jf'szc:le Troj:u'lski. zostawszy profesort:'m uniwersytetu krakowi'ikif'g"o. kpll z nit:'go. m{nviąc. że stoi ..wTsoko" dlatego. iż IM' schodaeh h'ze1)a do nipgo wchodzit;. KaulhI:-<l'flwi polf'cił 1ful'zkowskiego Jerzv f'amuel Bandtkit:'.

wzmiankowan już w'ż'ej. Pisał o nilll. że jest doh'ym łacinnikif'l1l. Żp zna się IliI matf'matycp a tI,kżt' nieco na grece: że wrf':;z, cif' III;] znaczne ,.(IOnlllIl c1ocpnlli" i chara}\.tf'r nif'poszlakow<1n'. 11nezkowski zga(1zał i'iif: obją..l' stanowisko w l'oznaniu z pn".ią ,00 talar{lw roeznit'. Li:-;t. jeg'o w tej i'iprawif' z dnia 1 li Hlarea, 18t!) r.. piany do Kaulfussa, 7.lla.jduje się w aktaeh. 2 ) Poznaliska władza szkolna wYRtosowała dnia 27 marca pismo tło :Muczkow"kiego, Żp II/I zuaniu pg"z:ulIinu pro fa.cn1tatp c1u'l'endi We \Vroeła\in powit:'rzy mn i'itanowisko nanl'zyeiela języków kla.Rycznych J matematyki ''i kl:ti'i:teh rf'dnich, .1, i'itTln polskieg'o w klasach wyż:;zyeh g'imnazjum pozllań::-kiego. :\'[ncz,kow:-;ki udał się WOhl"" tt:':o dnia 21 maja do 'Vrocławi:I i wl'ęczyl komisji zadane mu do

') }..mhiw. Pań:stw. Po-zu, .,l'row. Kol. ::-;zJwhJe H. I 1 1 2". fol. 43.

9) T:unźl'. fol. im.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1926.12.31 R.4 Nr12 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry