KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2

Czas czytania: ok. 1 min.

Posiadał obszerną wiadomośt' o da.wnej raturze".ł!l)

tcraźniejszej lite

Ul. Twórczość literacka Qorczyczewskiego.

1. \V i e r s z e o k o l i c z n o ś c i o w e.

Najwcześniejszym z drukowanych utworów Gorczycze\\ skicgo jest wiersz złożony przez nie'go w imieniu szkÓł kaliskich generałowi \Vielkopolski, I{azimierzowi HaczyiIskielllu, z okazji "wjazdu publicznego" w roku 1780. l-twór ten obejmuje łącznie z długim, bo stronę całą zajmującym tytułcm, H kartek in 4". Przedmiotem "ody" jest pochwała generała jako "te'go, ktOl'Y mężnie włada sprężyną, dźwigającą świat ten ludotlumy" sprawiedliwością, który wybija się ponad wszystkich oby\\ ate'1i miłością dla kraju i przywiązaniem dla osoby królewskiej. Wiersz ten jest pierwszą próbą pisarza, który nie potrafi się jeszcze' otrąsnąć spod wpływu obcego (literatury starożytnej i francuskiej) oraz rodzimego (Naruszewicza), któremu brak jeszcze zdecydowanego oblicza. Autor sili się naj widoczniej na pomysły, na "sposÓb zręcznego- wypowiedzenia pochwały" - natchnienia, polotu daremnie szukać. Forma słaba i nieudolna; styl wyszukany, retoryczny, patetyczny; szyk wyrazów nierzadko waLlliwy_ Już po pobieżnym nawet przeczytaniu utworu uderzają nas zbyteczne powtarzania, rozwadniania tych samych myśli, nadużywanie mitologii, personifikacje, apostrofy. \V tworzeniu neologizmów Gorczyczewski wiernie sekunduje Naruszewiczowi: słyszymy o "ruchowładej sile", "fruktorodych płonkach", "złotoczołym szczycie", "kłótniopłodej Erynnis" "arfodzwonnym palcu", "strzałorzutnej cięciwie". .,0 cofnych stopach", ,.złechconych rotach" i t. p. Ogólnymi, przesadnymi rysami odmalowuje poeta przywiązanie, które RaczYJlski okazał królowi w chwili ponvania przez konfederatów: "Przywiązanie, naówczas najdroższe dla Pana, I{jedy... język drętwieje!.. IHedy.. o ohyda! Kiedy Nań złość, pociski smolne rozkiełznana

4:') Kraushar KTPN. t. 6 S. 22.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry