KRONIKA MIASTA POZNANIAsię uroczysta instalacja na kanonika katedralnego. ł3 ) Stosunki ze szkołą nie zostają jednak przerwane. - Już 11. IX. 1812 r. dyrektor Edukacji Narodowej przesyła Gorczyczewskiemu nominację na członka Dozoru Szkół Poznailskich "spodziewając się po Jego świetle i gorliwości, iż zechce użyć wszelkich środków tak do pomnożenia szkół w tym departamencie, jak też do polepszenia ich stanu i zaprowadzenia w nich instruk(yj, stosO\\ nych do przepisów Magistratury Edukacyjnej. ł) W 0\\ a l11ta pÓŹn'ej do dotyczczasowych obowiązków przydano mu nowy, bardzo odpowiedzialny, wymagający "światła i znajomości świata": "przeprowadzanie cenzury nie tylko gazet, ale i wszplkich pism z druku wychodzących w Poznaniu i w całym Departanwncie tegoż imienia"y» Poza tym jeszcze trudni się Gorczyczewski przyjmowaniem prenumeraty na "Pamiętnik \Varszawski", "Śpiewy historyczne" Niemcewicza i na inne cenniejsze dzieła wychodzące w \Varszawie.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2

Czas czytania: ok. 3 min.

Twórczość literacka tego okresu przedstawia się wcalp obficie; najpierw przekłady: listów Boileau'a. dwóch listów Delille'a, "Dytyrambu tegoż pisarza o nieśmiertelności duszy", listu Pope'a: "O natrętnych rymakach i paszkwilantach", zamieszczom' w drugiej edycji z r. 1818 wraz z satyrami i korespondencją poptycką, dalej kilka drobnych wierszy okolicznościowych, dwie rozprawki: ,,0 szczęściu" Fontenelle'a i "O starości i śmierci" Buffona, llrukowane w "Mrówce Poznailskiej" z r. 1822, wreszcie "Skotopaski Publiusza Wirgilusza Marona". To ostatnie dzieło, na którego genezę wpłynęła chęć doświadczenia: "czyli autor "Bukolik", tak wzorowy, tak bogaty w myśli, tak w mowie pasterskiej trafny, a przy tym tak w stylu zwięzły, da się przełożyć na język polski w liczbie wierszy, nieprzewyższającej oryginału", podobnie jak i Satyry

43) AKP. Acta Capitula: l n s t a II a t i o P e r i Ił u s t r i s H. U o rc z y c z e w s k i: "Perillustris Reverendissimus J. Gorczyczewski U. .J. D. Archidiacon f'alisiensis, Abbas Com mend. Sulejoviensis, Rector Posn., sua in personna principalisadf'anonicatum praemissisSolemnitatibllR in RtallatlIs est, uU Actus eius modi in Libro Installationum Praelatorum et Canonicorum, huius Exlesiae Cathedralis fusius descriptus in se obloquit". 44) AKG.

45) AKG.

12gprzyjęto z wielkim uznaniem, nie szczdzą(' tłumaczowi pochwały za tak piękne dzieło. 4 !\) Zdrowie, zwątlone 40-letni8111 nauczaniem, pogarsza się widocznie. Gorczyczewski, zwykle punktualny i niesłychanie obowiązkowy, coraz rzadziej bywa na posiedzeniach kapitulnych, aż wreszcie od 20 stycznia 1823 r. już na zawsze przestaje w nich uczestniczyć (brak podpisów w aktach kapitulnych). Zacny bojownik o polską szkołę, znany i ceniony powszechnie poeta kOllCZY swój żywot 8 października 1823. 4 .) "Uroczyste nabożeństwo i spuszczenie do gmbu pod kaplicą Najświętszej Marii Panny zwłok zmarłego odprawiło się w kościele Metmpolitalnym w dn. 11 października, w przytomności J\V Arcy. biskupa, licznego duchowieilstwa, mnogiego ludu i uczniów gimnazjalnych"). "Gorczyczewski - stwierdza Wolicki, autor nekrologu zamieszczonego w Gazecie Wielkiego I{siętwa Poznaliskiego - zyskał to, czego tylko rozsądny i myślący człowiek życzyć sobie tu na ziemi może i powinien, to jest: dobre imię, żal przyjaciół, nieukojony smutek familii i powszechne poważanie".-!8) Staszic zagajając p03iedzenie publiczne Towarzystwa Królewskiego Przyjaciół Nauk w \Var3zawie w styczniu 1824 roku poświęca kilka słów pamięci Gorczyczewsldego: "Utraciliśmy w zeszłym roku przez śmierć szanownego członka Jana Gorczyczewskiego, Opata Komendaryjnego Sulejowskiego.

Mąż ten użytecznie zasłużył się krajowi pracując przez 30 lat jako pmfesor i rektor koło wychowania młodzieży w szkołach publicznych. Był on biegły w różnych naukach i umiejętnościach.

41\) Zerboni di Sposetti, prezes naczelny Wielkiego Księstwa Poznańskiego, w liście do tłumacza skierowanym z uznaniem wyraża się o jego wartościowej i chlubnej pracy (odpis listu przesłał mi K. Stefański). 4') AKP. O b i t u s R-mi J o a n n i s G o r c z y c z e w s k i: Anno MiIlesimo Octingentessimo Vigessimo Tertio die Nona octobris hora media prima nocte obiit Perillustris Reverendissimus Dominus Joannis Gorczyczewski, U. J. D., Canonicus Metropolitanus Posnaniensis, Abbas Com mendatorius Suleioviensis, Emeritus Rector Scholarum, munitus olllnibus Sacralllentis moribundorum annorum septuaginta trium pro hydropisi.

Sepultus honorifice in Ecclesia Archicathedrali sub Capela Beatissimae V. M. (k. 19).

48) GWXP. r. 1823, nr 83.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry