KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

odzwierciC)dliły siQ jego p03"iQ,dy na wychowanie młodego pokolenia, jego stosunek do Boga i Ojczyzny. Kiedy w umyśle p: arza zrodziła się myśl przekładu "Satyr" Boileau'a,jak długo trwa-a praca nad jej realizacją, trudno powiedzieć - dość że Franciszek Dmochowski w liście z dn. 5 listoparla 1803 roku kwituje odbiór rękopi.su zawierającego "wyborn<)" tłumaczenie Satyr Boala. 2 :') Dzieło wychodzi drukiem w pierwszych dniach października 18U5 r. 26 ) Z okresu kaliskiego pochodzi korespondencja poetycka Gorczyczewskiego z X. Chrzanowskim i Choszkiewiczem, zamicszczona dopiero w drugiej edycji ,'poezyj przekładanych i własnych" z roku 1818. 27 ) Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie, uwiadomiony o owocnej działalności Gorczyczewskiego na terenie szkół kaliskich oraz o jego pracach literackich, mianuje go członkiem przybranym na posiedzeniu 17 listopada 1817 r.: 28) "przez ten krok Towarzystwo chciało mu okazać dowód swojego szacunku, jaki ma dla Jego nauki i zasług wieloletnich w stanie nauczycielskim". 2\1)

W s z koł a c h p o z n a ń s k i c h. 30) W czerwcu 1U przyjeżdża X. Gorczyczewski do Poznania w celu objęcia opróżnionego przez Wolframa stanowiska dyrektora "Liceum" poznallskiego. Bezpośrednio po rozejrzeniu się w no

25) AKG.

26) Dmochowski przesyła Gorczyczewskiemu 50 egzemplarzy (6, X).

pod tytułem: "Satyry Boileau Despreaux wierszem polskim przełożone z przystosowaniem do polRldch rzeczy przez Jana Gorczyczewskiego". Dołączona do nich satyra oryginalna: "Gotowalnia sentymentalna" drukowana była już poprzednio w Nowym Pamiętniku Warszawskim z r. 1804. 27) W ustaleniu chronologii opieram się na liście p. Bohowiczowej spokrewnionej z X. Chrzanowskim, która podai.e rok 1S07 jako datę jego zgonu oraz na liście samego Chrzanowskiego, przesłanym Gorczyczewskiemu 4 października 1800 r. z podziękowaniem za "List odpowiedni". 2) Kraushar-KTPN. t. 6 s. 483.

2!J) AKG.

3 U ) Okres pobytu Gorczyczewskiego w szkołach poznańskich wyczerpująco przedstawił Staszewski.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry