ZE STUDIÓW NAD X. ,I. UUHCZYCZEWSKIMojczystego wezwan byłem od J\Vielmożnego Senatora, \Vojewody Wyhickiego, do składu Izby Administracyjnej w Kaliszu, gdzie godzc urząd Hektora z obowiązkami radcy administracyjnego pracowałem przez kilka miesi.;:cy bezpłatnie. Później znowu wezwany od Ministra Sprawicdliwości (24 października 1807 r.) do Sądu naówczas apelacyjnego w Kaliszu sprawowałem urząd sędziego aż do wprowadzenia Kodeksu Napoleona. Wymagała ojczyzna tej posługi i chtnie ją uczyniłem przy pewnej nadziei. że po starganiu zdrowia w dwojakich obowizkacłl znajdę spokojny spoczynek na jej macierzyiIskim łonie i zaręczoną pomoc do dokollczpnia swobodnie dni moich."23) Spoczynku upragnionego spodziewał się Gorczyczewski doczekać w Kaliszu, w gl"Onie przyjaciół serdecznych, wśród których przeszło 30 lat sPQdził. Zawiodły go jednak oczekiwania. Reskryptem z dnia 21 listopada 1808 r. zostaje wezwany na rektorstwo szkół poznalIskich w celu ich uporządkowania i należytego urządzenia. Izba Edukacyjna "znając go jako najsposobniejszego do podniesienia i ożywienia nauk w Gimnazjum Poznańskim spodziewa si Q, iż pod zarządzeniem jego przyjdzie to gimnazjum do dobrego stanu. w jakim się dawniej znajdowało:'24) Godności sprawowane przez Gorczyczewskiego w Kaliszu nastręczają mu niejednokrotnie okazję do wystąpiell publicznych. Z lat 1780-17H2 zachowały się trzy wiersze okolicznościowe, z których dwa poświQcone są Generałowi \Vielkopolski, Kazimierzowi HaczYJ1skiemu: pierwszy z r. 178U - z okazji wjazdu puhicznego, dmgi - z r. 1782 - z okoliczności imienin. Wiersz trzeci wydany w r. 1781 napisany jest "na powrót z funkcji marszałkowskiej Trybunału Koronnego J\V. Ksawiera JS"ałęcz Kszyckiego, Ka'3ztelana Kaliskiego, Starosty Mosil1skiego, Ol'derów Polskich Kawalera".

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

Liczne lilowy (w rękopisie) datują się również z tego okresu; są to przemÓwienia związane z działalnością patriotyczną (ogłoszenie kodeksu Napoleona.) i pedagogiczną Gorczyczewskiego; stanowią one kopalniQ rysów duchowych pisarza, w nich najlepiej

23) APP. Prefektura Poznailska, list z 22 ma.ia HH r. (ustęp ten cytuje również Staszewski). 2ł) Akta nominacji.. vol. 11.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry