KRUNIKA MIA8TA PUZNANIAi tak już znac7nych, dochodów własnych przez przyznanie mu "kanonii doktoralnej" w katedrze gnieźniel1skiej, wakującej po śmierci biskupa de Mathy lub, gdyby się to nie dało zrealizować, aby mógł bez opłaty zyskać koadiutorię kanonii także doktoralnej księdza Zachariaszewicza w tejże katedrze, dodając przy tym: "ChQcią moją, jet na tych tylko kanoniach być placowanym, do których się należy iś( przez nauk\, i zasługi, a do których ja i otrzymanymi dawno stopniami doktorskimi i listem przeszłego Prezesa Edukacji, księcia Prymasa Poniatowskiego, mam sobie prawo przyznane i obietnicę uczynioną".ł 9 ) l tym razem prośby nie pozostały bez echa. 3 stycznia 1805 r. Fryderyk Wilhelm "przez wzgląd na chwalebne przymioty Rektora Gorczyczewskiego" mianuje go opatem komendatoryjnym sulejowskim z pensją roczną 152 talarów. 20 ) Jako zwierzchnik cieszy siQ Gorczyczewski niebywałym szacunkiem i poważaniem zarówno u grona nauczycielskiego, uczniów jak i obywateli "tamecznych". Świadczą o tym najlepiej utwory składane mu przez uczniów w dniu imienin, pełne podziwu i uznania listy osób, zainteresowanych edukacją krajową, wreszcie zabiegi obywateli, ażeby król i stany "sejmujące" mianowały Gorczyczewskiego "Rektorem l:niwersitatis", mającej się erygować w prowincji wielkopolskiej. Wizytatorzy generalni w relacjach swych podkreślają jego obowiązkowość, dokładnosć w pełnieniu powierzonych funkcyj, "gruntowne w naukach oświecenie".?!) l Kamera charakteryzuje go jako poważnego, przez uczniÓw i profesorów szanowanego zwierzchnika; zarzuca UlU jedynie zbytnie liczenie siQ z opinią publiczną (opierał siQ projektowi Kamery powołania do szkoły profesorów ,11l"otestantów").22) Gdy w roku 1S07 wre praca nad odzyskaniem niJ!()dległości, Gorczyczewski, mimo nadwerżonego .nieustanną pracą zdmwia i ogromu zajęć, nie uchyla siQ od spełnienia zadalI, których Rząd ojczysty od niego wymaga. Posłuchajmy, co sam () tym muwi w liście do Dozoru Szkolnego: "w pierwszych początkach Rządul!') APP. Akta szkół kaliskich, list z dnia 9. V. lH04. łJ) AKG. 21) Raporty Wizytatorów Generalnych, r. 1786. s. 14.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

c2) Stefański - Szkoły kaliskie za czasów pruskich. Kalisz 1923. s. 10.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry