KHUNIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

Praca niniejsza powstala pod kierunkiem p. prof. Pol/aka, któremu dziękuję serdecznie za liczne rady i wskazówki. Wyrazy glębokiej wdzięczności należą się również wiceprezydentowi m. Poznania, redaktorowi "Kroniki", p. radcy Zaleskiemu za laskawe użyczenie mi niektórycb dla pracy mojej ważnycb dokumentów. Dyrektorowi Arcb;wum Kapitulnego w Gnieźnie, ks. kan. L. Formanowiczowi, najserdeczniej dziękuję za uprzystępnienie licznycb materialów oraz za laskawq pomoc przy odczytywaniu rękopisówll. Życie księdza Jana Gorczyczewskiego.

Jan Onufn Gorczyczewski urodził się n CZf'rwca 1751 roku w Lidzbarku (Lautenburg), małym miasteczku, położonym w województwie pomorskim, ziemi michałowskiej, 9) jako syn Krzysztofa i Marianny z Radomiilskich (Krzysztof Gorczyczewski, pochodzący z \Vielkopolski, brat Jana, kierownika kancelarii ziemskiej VoznaJ1skiej, z nieznanych bliżej powodów przeniósł się do Lidzbarka i tu się osiedlił; w ksi"gach radzieckich tego miasta spotykamy jego nazwisko dwukrotnie: w r. 1751 pełni funkcje wiceprezydenta miasta, a w pi<;>ć lat później jest rajcą miejskim.) 10) Rodzeilstwo pra\,rdopodołmie posiadał Jan dość liczne. po kilkunastu latach jednak przy życiu pozostała tylko siostra Marianna Krykentowa, zamieszkała w Nowem n. \Visłą oraz bracia przyrodni: Józef i Antoni, księża świeccy. Lata dziecinne upływają Janowi beztrosko, w otoczeniu najbliższej rodziny i pięknej miejscowej przyrody. Dopiero rok 171jO przynosi poważne zmiany w życiu chłopca: rodzice wysyłają go do szkół 00. Jezuitów w Grudziądzu - od tego też czasu stosunki z miastem rodzinnym urywają się prawie zupełnie. \V gimnazjum przebywa Gorczyczewski przez lat li oddając się z zapałellI pracy nad zdobywaniem wiedzy, aż do podstawowych wiadomości z retoryki, pod kierownictwem profesorów: Paprockiego, Markowskiego i Grabskiego.

li) Na podstawie świadectwa urodzenia. wyciągniętego z hiura parafialnego w Lidzbarku i własnoręcznego życiorysu Gorczyczewskiego. (Autobiografię kRiędza G. podamy w jednym z nast. nr. - Red.).

10) Kościński Konstanty - Przyczynki do historii ziemi michałowskiej.

Miasto Lidzbark, Poznań 1906 s. 29.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry