Z RUCHU WYDA WNICZEGOdramatu polskiego" i anonima "Powstają nowe gmachy"; w nrze 285 z 12. XII, 37. anonima "Ziemię z pozn. pobojowisk złoży delegacja b. 7. p. strz, Wlkp, na Wawelu" i H Majkowskieg, "Boromeusz i Panny"; w nrze 293 z 22 XII, 37, A, Basińskiego .,Jubileuszowe :lebranie Tow. Miłośników m, Poznania i 15.lecie 'czasopisma "Kronika Miasta Pozl1ania"; w nrze 296 z 25.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr1

Czas czytania: ok. 3 min.

XII. 37. A. Basińskiego "Ks. Adam Loga, kapelao jazdy Poznańskiej z 1831 roku"; w nrze 5 z 8. I. 38. anonima .,Podczas gdy tysiące bezrobotnych czeka na pracę, ulice Poznania z"walają góry śniegu" w nrze 6 z 9, I. 38, anonima "Sp, Witold Magdziński"; w nrze 9, 12 i 15 anonima "Kompania Chobienicka. Historia tworzenia 7 pułku strzelców wielkopolskich"; w nrze 22, z 28. I. 38 anonima "Sprawa niecierpiąca zwłoki"; w nrze 23 z 9, J. 38. allonim a , Kompania Chobienicka, Historia tworzenia 7, p. strz. wlkp,"; w nrze 24 z 30, J. 38 anonima "Wystawa pośmiertna prof. Leona Wyczółkowskiego",

"P o s e n e r T a g e b I a t t" zamieścIł m. in. w nrze 284 z 12. XII. 37. ..Deutsche Wissenschaftliche Zeitschrift Wr Polen"; w nrze 285 z 14. XII, 37, "Der FJiegende Holander in das Posener Oper"; w nrze 4 z 6, I. 38, "Dr. Willms": z dnia 15, I. 38, anonima "Deutsches Freischulzengeschlecht tiber 300 Jahre im Posener Lande ansiissig".

1. Dnia 14 grudnia 1!:J37 r. ochodziło Tow. MiłośnikÓw 111.

l 'oznania wraz z czasopismem naszYlll , I\:roniką miasta Poznania" l;>-lecie istnicnia, Z okazji tego jubileuszu odbyło sil.' \V sali Bady :\Iiejskiej Ul'Oczystc zelwanie Towarzystwa, Zagaił zebranie prezes p, wiceprezydent m. Poznania Z. Zaleski, pJ'zypominając polu'ótcp dzieje powstania Towal'zystwa i ..Kl'Oniki", żywo popieranych przez p. l))'cz. C. Hatajskiego. Złożył podziękowanie władzom i IwrporacjOlB miejskim, ktÓrf' zawsze okazywały dużo zrozumienia i udzielały pomoc Towarzystwu. Z uznaniem podkreślił wydatną pomoc, z jaką w najtrudniejszych początkach istnienia pospieszył Towarzystwu i ,.I\:l'Onice" p. dyr. Roman Leitgeber. Dziękował za poparci f' IlI'ez, Hatajsldemu. kom. prezydentowi m, Poznania \Vil.'ckowskiemu.

prasie, obywatelstwu i wszystkim sympatykom Towarzystwa, Następnie sekretarz Tow., dr B. \Vietrzychowski, złożył treściwe sprawozdanie z 15-letniej działalności Towarzystwa i ..!\:roBUd", podając szereg interesujących danych, dotyczących tf'!:w wydawnictwa. \Vniosek p. prez. I\:iedacza. wyrażający uZllanic i pOllzil.'kowanie za wydajną lll'acl.' zarządowi Towarzystwa i redal<cji ,.I\:roniki" z prezyd. Zaleskim na czele zebrani przyj<:li oklaskami.

Następnie laureat nagrody literackiej m. POZłlania dl' st.

\\'asylewski wygłosił zamiast referatu barwny, nader żY\\1I wypowiedziany felieton o .,I\:ronice m. Poznania". Opowiadał w nim dowcipnie i ciekawie. jak skromne zeszyty "I\:roniki" rosly i nalIrzmiewały, coraz wi<:cej zajmując miejsca na lIibliotecznych półkach, zawsze intere:sujące, poruszające i wyświetlające najżywotniejsze zagadnienia kulturalne, historyczne i społeczJw stolicy Wiełkopolski. Świetny i w treści i stylu felieton przyjęto hucznymi oklaskami, 2. Dnia 2 marca 1!13H r. odllyło sil.' zwyczajne zebrani f' Towarzystwa, na ktÓrym referat wygłosił p. dr \V ojtkowsi na temat: ,,0 Janie I\:arolu ))achnowskim, pisarzu miasta Poznania XVII wieku", 3. \V poczet członków zapisani zostali: 2\.11. prof. dr Kal'Ol Hzy:sld i 2!:J5. prof. Piotr Żukowski - z Poznania,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry