KHONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

mieszkańcow Księstwa wypuszczono Marcinkowskiego na wolność Przybywszy do Poznania rozwinął wraz z dr. Ludwikiem Gąsiorowskim energiczną akcję ratunkową, tak, że po siedmiu tygodniach epidemia została OpilnOWana. Marcmkowskiemu zawdzięcza Poznań w pierwszym rzędzie, że stosunek wyzdrowień do zgonów był w r, 1837 korzystniejszy niż w r. 1831.

Tak samo czas trwania epidemii był krótszy, niż lat rzedtem, ie ustalono natomIast Jezcze wowczas poglądu na istotę chlery, W dalszym ciągu trwał spor na temat, czy cholera jest zakaźną, czy też nie, Najczęściej stosowanym lekarstwem była zimna wda, woda selterska, szampan, pIWO grodziskie i mleko, Autorzy rozprawy poszli po te) samej drodze, co dr Stasch w swej pracy o epidemii poznańskiej z r 1831. Sięgnęli do źródeł w szczególności archiwalnych, których nie wykorzystał dr S a m t e r, pierwszy badacz epidemij holer.y w Poznaniu. Rezultat badan archIwalnych uwidocznił się nie tylko w samym tekście, ale również w przypisach bardzo licznyh, i godny<:h przeczytania, W całoscl zasługue rozprawa na uznanie i należy ŻYWIĆ nadzieję, że ilutorzy w ten sa!"" sumienny i ścisły sposób opraCUją następne epidemie, których w Poznaniu było jeszcze kilka, i to nieraz bardzo groźnych. Dr Z, Grot

W i e c z o r y c z war t k o w e w P a" ł a c u D z i a ł y ń s k i c h" książka pamiątkowa wydana z okazji setnego "Czwartku" w Pałacu Działyńskich w dniu 10 marca 1938 r. Opracowali K. Piekarczyk i K, Pluciński Poznań 1938 nakładem Zw. Zaw. Literatów Pol. w Poznaniu, str, 114, Z potretami prelegentów. Historia kultury miasta Poznania zyskała w książce tej cenny przyczynek. Niewątpliwie pałac DZlałyńskich ze znanymi na całą Polskę "Czwartkami" stał się ośrodkiem ruchu umysłowego miasta od końca października 1934 r" t. j od daty ich rozpoczęcia, Na treść książki składa się pięć rozdziałów, a więc Zenona Kosidowskiego ,,0 co chodzi" (Wstęp), Stanisława Wasylewsk ego "Trzy pokolenia Działyńskich", Kronika "czwartków", Głosy i opinie oraz skorowidz nazwisk, Czwartki literackie w Pałacu D'iałyńskich" są dokumentem dziejów żywego kulturalnego, słwa w l'oznaniu na przestrzem kilku lat. Dziś w okresie mechanizacji i standaryzacji życia kulturalnego należy docenić w naszym mieście tę placówkę żywego słow", zawsz.e jeszcze najszlachetniejszego i naJdynamiczniejszego tworzywil kultury, Dzięki ,.Czwartkom" mógł Poznań zapoznać się z dorobkiem kulturalnym ("ałej Polski i to z źródeł autentycznych, z ust tych, których prac i'! na dorobek ten się składa, Książkil, wydana bardzo estetycznie, w formie racej albumu! na luksusowym papIerze, czym wrażenie miłe dla oka i stanowi interesującą lekturę dla bywalców czwartkowych jako swego rodzaju rekapitulacja. Będzie ona kiedyś cennym materiałem dla historka kultury miasta naszych czasow, a dla społeczeństwa caleo js! dokumentem poważnych oSlągmęc i kulturalnych aspiracyj obywateli miasta,

J. T. Dybowski

CZASOPISMA Medycyna prilktyczna w nrze 15 z r. 1937 Dr. K Brossa nieznany list Dr. Gąsiorowskiego z Więzienia w 1846 r,; w nrze 21 z 37 r, Dr, K. Brossa Listy Fryderyka Skobla do Ludwika Gąsiorowskiego: w nrze 23 z 37 r, Dr, J. Ganowicza: List Dra Ludwika Gąsiorowskiego do Dr, Antoniego Jagielskiego, "I l u s t r a c j a P o I s kar, 137 Powódź nad Wartą str, 271, DZIwy

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry