Z RUCHU WYDAWNICZEGO

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

"Tygodnika" do Słowackiego wynikła raczej z przypadku, aniżeli z zasadniczych różnic, Związki literackie "Tygodnika" z krytyką emigracyjną potraktowane zostały prJ:ez autora zbyt powierzchownie i należało im się więcej miejsca i uwagi. "Tygodnik Literacki", który wychodził mniej więcej regularnie do końca roku 1845, był z powodu swego radykalnego charakteru namiętnie zwalczany. Jeden z przeciwników widział w nim groźbę "pożaru, który świat może obrócić w perzynę i zgotować los gorszy, niż za czasów rewolucji francuskiej", Cenzura pruska ustosunkowywała się do pisma na ogół tolerancyjnip. i interweniowała dopiero pod naciskiem opinii, Umożliwiając autorowi wydanie pracy, spełnił Zarząd Miejski czyn bardzo pożyteczny i trzeba przyznać rację zdaniu Kosidowskiego, iż "osobliwy jest fakt_ że nikt przez długi okres czasu nie pomyślał o napisaniu szczegółowej mor,ografii", Praca jest oparta prawie w całości na materiale z pierwszej ręki, mianowicie na źródłach archiwalnych, co oczywiście podnosi jej znaczenie.

R, Molski

"B i b I i o g r a f i a h i s t o r i i m i as t a P o z n a n i a" Andrzeja W ojtkowskiego,P oznań 1938,str. J 45.

Nakładem Towarzystwa Miłośników Historii w Poznaniu, Wybitny t>istoryk poznański, Andrzej Wojtkowski, wydaniem tej książki zapełnił dotkliwą lukę,z jaką spotykali się badacze naszego regionu przy poszukiwaniu źródeł do swych prac. "Bibliografia historii miasta Poznania" jest wprawdzie odbitką wielkiego dzieła benedyktyńskiej iście pracowitości naszego znakomitego uczonego, "Bibliografia historii Wielkopolski", którym autor oddaje nieocenioną przysługę kulturze regionalnej Wielkopolski, nie mniej przez wydanie oddzielnej bibliografii Poznania ułatwiono współczesnym i przyszłym badaczom kultury Poznania drogę do rzetelnej pracy naukowej, Bibliografia stanowi klucz do twórczej pracy naukowej, o którego nieocenionej wartości wiedzą ci, którzy w jakikolwiek sposób z samodzielną pracą naukową się zetknęli, Oni to potrafią ocenić, jak wielką i trudną jest praca bibliografa, wymagająca nieustannej czujności, uwagi i skrupulatności, Tym więcej trzeba cenić pracę dr. Wojtkowskiego, Praca bibliografa jest nieomal że syzyfowa. Ciągle narastają nowe pozycje drukarskie, a wiele lich dawniej wydanych ukryje się czasem przed naj bystrzejszym okiem, ujdzie najbardziej wypróbowanej uwadze, To też kompletność absolutna zestawienia bibliograficznego jest ideałem, A w naturze ideału leży to, że jest on naogół nieosiągalny... A więc i w omawianej pracy napotykamy luki i pominięcia, lecz na dobro autora zapisać należy, że zapowiedział on już do swej pracy wydanie aneksu uzupełniającego. Dla celów informacyjnych, ad usum zainteresowanych badaczy i szerszego grona miłośników kultury i przeszłości naszego miasta, podajemy spis poszczególnych działów bibliografii Poznania, bez niego bowiem praca nasza recenzyjna, jako nie oddająca treści omawianego zagadnienia, byłaby niekompletna. Oto tytuły działów bibliografii: I Nauki poocnicze i wiadomoci wstępne: II Zródła i opracowania obejmujące całość dziejów lub kilka okresów; III Ustrój miasta: IV Sądy. Pręgierz. Szubienica: V Majątek i dochody miasta, Przedsiębiorstwa i zakłady miejskie, Wsie podmiejskie; VI Kościoły i klasztory: VII Zbory jJrotestanckie. VIII Zydzi, Niemcy, Włosi. Grecy; IX Szkoły; X Ruch umysłowy w ogólności; XI Towarzystwa naukowe, polityczne i inne: XII Archiwa. Biblioteki. Muzea: XIII Wystawy: XIV Zjazdy i wiece: XV Drukarstwo, Księgarstwo, Introligatorstwo: XVI Czasopisma;

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry