I\HONIKA WAŻNIEJSZYCH WYDAHZEJ\;

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

7. XI. 37. 25-lecic Chóru im, Chopina; 15, XI. 37. .12()-Ip('ip Towarzytwa Czeladzi S7e\'\Tskiej; 30, XI. 37. uchwalił I{omitet agrody Literacko-Artystycznej stoI.

miasta Poznania im, Jana J\:asprowicza przyznać nagrod{' literach za rok HJ37 p. dr. Stanisławowi \Vasylewskipmu za całokształt pracy literackiej; nagrodę al-tystyczną postanowiono podzielić pomi<;>dzy uzdolnionych młodych arcllitpktÓw, lTroczyste wręczenie laureatowi nagrody literackiej nastąpiło 27. XII. 1937; 1. xn, 37. na wystawie paryskiej sąd konkursowy przyznał grand IJrix Chórowi I\:atedralnemu z Poznania, prof. Państw. }{onserwatorium Muzycznego w Poznaniu \Viechowiczowi medal złoty a dyplom honorowy zkole Przemysłu Artystycznpgo w Poznaniu; lIi. XII. 37. przyjazd Chóru hułgarskiego; 1. I. 38 dyrektOl' baron Hopp został komisarzem Działu Polskiego na wystawie w New Yorku; 18. I. 38. poświęcenie kościoła św. Michała na Łazarzu; 20, I. 3. \Vystawa marynistyczna Mariaua Mokwy; 22. I. 3K obchód 75-rocznicy powstania styczniowego; 22. I. 38. zarzę,dzenie wyborów do Hady Miejskiej w Poznaniu, później odwołane; 31. I. 38. otwarto wystawę dzieł Leona \Vyczółkowskiego.

:!. XI. :!7. prof. <II' J, Bylina, em. ra<lca Wlkp. Izby Skarbowej; I.L XII. 37. lrpna LabujPwska, matka Immaculata Maria, długoletnia przełożona klasztoru i gimnazjum SS. Urszulanek; 1.1.. XII. 37. dr Antoni Seyda, b, inspektor armii ochotniczej na okl'/:g- poznański; 21. XII. 37. Jan I\:iedacz, pierwszy polski komendant Straży Pożarnej w Poznaniu; 22. XII. 37. wg!' JÓ:wf Pospischil. wicedYI'('ldor Dyrekcji Okr('gowej l{olei Palłstwowycll w Poznaniu (zmarł w Krakowip); 2, L 3R. h, nadburmistrz Poznania dl' El'Ilst \Vilms, zmarł w Diisseldorfie w wieku 72 lat; .1.. I. 3H. Tadeusz TabaczYJ1ski, poseł na sejm H. P.; 8. L 38. \Vitold Magdzh1ski, artysta malarz, uczeił IVratcjki, publicysta; 11. I. :3H. Ignacy hr. Mielżyilski z Iwna, pułkownik rezerwy, powstaniec \Vlkp" członek mdy lIadzorczej ..Bazaru": 11. I. 38, inż, Bronisław Skupiewski, pienvszy dyrektor wydziału mechanicznego Dyrekcji OkI'. Kolei Pailstw, w Poznaniu, kawaler orderu Polonia Restituta i I\:rzyża Komandorskiego orderu korony włoskiej.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry