DZIAŁ BIEŻĄCY

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr1

Czas czytania: ok. 3 min.

Tymi słowy wytyczająl' ('('I bytu dla iłoweJ szkoły ży('zę pp. kierownikom oraz gronu Iłallczycielskielłlu wiele zadowolenia i powodzenia w l'iężlde.i ich pl'acy, młodzieży wiele radości, mdzicom po('iel'hy, i pl"Oszę dolll'ze wspominal' tych, którzy dzieła tego dokonali. Serdf'cznym "SZ('zęść Boże" mam zaszczyt oddać gmach ten w opiekę władzy szkolneJ w ręce Pana Inspektom Klllldziory,

Z e Z w i ą z k u Z l' Z f' S Z P 11 A l' t Y s t y c Z n y c h i K u l t ul' Ił I n y c h. \V dniu 21 marca br. odbyło się w Pałacu DziałYłlskich w Poznaniu walne zebranie Zwilzku Zrzesz en Al'tystycz!lych i I{ulturalnych, na ktln'ym na miejsce ustępujlcego prezesa Zwilzku dr. Z, Kosidowskiego wybrano na rok nastęlllly jednolIlyślnie preze_.;em dawnego wiceprezesa p.wiceprezydenta Zygmunta Zaleskiego, wiceprezesami l'ed, Kawczyilskiego i pruf. Jackowskieg-o.

członkawi zarządu zas dyl'. Latoszewskiego, prof. \Vysockiego, dl'. l'ajzderskiew i kpt. Jasnocha.

Z e Z w i I;}. z k u Z a woli o w e g o L i t e ł' a t ó w. i'Ja walnym zeIJl'aniu poznaiu;kiego Zw, Zawod. Literatów Polskich, któl'l' odbyło się w dniu 21 marca br. \V Pałacu Działylu;kich, na nową kadencję wybrano prezesem Zwilzku na miejsce ustępującego dl', Z, Kosiduwskiego laureata nagrody literackiej m. Poznania dl'. Stanisława Wasylewskiego, Hesztt,' zarzldu wybrauII ponownil' hez zmian, ])1' Kosidowski otrzymał godnoś{; honorO\\'l'g'o członka Z\\'ilzku.

ŚI', .\.LOJZY MAHU:\I\o\VSI(I

H grudnia I!J:17 I', Zlłl<U'j w Poznaniu !'11I(,I'yto\\'any !'I'klo!" szkoły wydziałowej im, IJziałY!lski<;h, śp. .\. I o j z y :\1 a ,. e i nk o w s k i, w sędziwym wipku 91 lat. I'rz('z przeszło pM wipku \\ ykonywał - stale w l'ozlłHniu - zawÓd naul'zyci!'bki, za\\"('J(1 l"iężki zwłaszcza w okresie Ill'ześladuwH1\ polskości za czaso\\ Bismarcka, I(ilka pokoje!l zalicza sil; do Hl', Zlwll'łpgo uezni{m.

poclwdz;}cych z wszystkidł \Val'sŁ\\ s}Jułeeznych. Ich licz».: slniajo Okł'('ślil' nwina na jakipś 30 t) si<;,cy. To też Ilyj śp. Zmal'ly postaci;}. w Poznaniu nadpr popularną,. Po ukoilCZPlliu sPlllinariull\ l)pdagogiczneg-o \V Poznaniu w IKm r. pracował jako nauczyciel przy X szkolI' miejski!'j, a po zdaniu pgzamiuu na llauczycipla szkół srednicll, \\ l'. 1K'77 ohj<..lI stanowisko staJpgo nauczyciela \\' ówczl'snej szkolI' - średniej jlrzy ul. ałUlIauna {Stadtischp :\Httelsclml(' flir l(nalwnL HÓWlłOCZPŚnil' w:d\.ładał, oprócz ulubionTh pI'zedmiotÓw mHtenmt-ld i przyI'ody, język pulski i nauczał religii \\. języku polskim l1a pens.laclł panien \Val'nka i E"tkow,.;kiC'j. \V za\'alliu odzyskania :\ippodlpgłości. w listopadzip l!HK 1'., l'\aczelna Hada LudO\ya miHlłowaja śp, :\Iarcinkowskiego doradcą rektora szkoł- wydziałow('j, a w kwietniu WHJ r. po\\-ierzonu lilII stanowisko rC'ktora przy polski!'j już szkole wydziałowej im. I>ziałYllskich, Magistmt sl,oł, III. Poznania mianował sp, I'l'ktol'a l\IarcinkowskiC'go, doświadczonego pC'uagoga, członkiC'm miejskipj deputacji szkoh\('j, \\ któ\'('j pracował z wielkim dla spra\\T szkolIlictwa polskiego pożytkipnJ. Po 5 latach urzędo\\'allia, a -1,2 lataclł 1)racy w szlwje "-ydziałowej przeszedł rektor ;\Iarcillkowski z koilcelll 192:-1 1', w stan zasłużonego spoczynku, \V uZl1alłiu zasług pC'dagogicznydł i n<iJ'Odowych Hząd Pulski wyróżnił popuhu'lIego rektora nadaniem mu onIpru .,Polonia Hestituta" , Cześć Jego pallli<;ci!

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry