.H)

Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1926.11.30 R.4 Nr11

Czas czytania: ok. 5 min.

KRONIKA M.IA::3T.\ POZNA.NIA.

na zasadzie koordynacji oparty stmmnek slllżhowy lekarza powiatowego do star.)stT. Miejse ll:'karzp obwollowi. o ił!' }II:'I nil' uiają rówuoezm;nie ('zYlliJIJf'ei lekarzT asystentó\\ powiatowych. muszą zosta(; przez rząd w ty 1II Żt. charaktPl'ze potwierdzeni. Miejski \Vydział Zdrowia l'nbliczlwo obejul1łje zatem w dzisiejszym swym ustroju: 1) szpit:tlnict.wo miejskie wraz z pogotowiem ratunkowem i z:tkłaoem dezynfekcyjnym. 2) }<,izykat (czynności lf'karza powiatowego w myśl instrukcji dla lekarzy pow. z 1. IX. 1 \)09) i 11iejską łużh!i Zdrowia. Vo tej Oistatniej należą: :l) Stacje opieki nad piersio\\ II tillOrymi. matką i dzieckiem.

alkoholikami. b) KOllecernat higjeniczno-sanitarny Wydziału szkolnictwa. e) Kodec('rnat. higjenipzno-sanitarny Opil:'ki Had ubogimi. d) Kodecernat higjeniczno-sauitarny (Ipieki nad młodzieżą. e) N allzór higjeniczny nad wHzelkiemi zakładami miejskiplIli. f) Orzecznictwo publiczno-lekarskie oraz w stosunku do pracowników miejskich orzecznictwa imlywidnaJno-lekarskie. Nie wszystkil:' agendy miejskie o znaczeniu zdrowotm'm należą dzisiaj (lo \Vydziałn Zdrowia PublicZIWg'O. Dalszy rozwój stosunklm miejskich poprow:Hlzi niezawodnie do większego je'Szeze skołlolidowania \Vydziału Zdrowia, jeg'o rozlmdov..y i, co się z tell! lączy. przydzielenia dalszych dppernah'lw (I znaczeniu wyłąeznip luh przeważnie sanitarnym \Vydziałowi Zflrowia. Hównież słahą stroną organizacji służhy zdrowia jest hrak pr<lwnej t'gzekutywy w spr;nvach Hanitarnych po stronie lekarza powiatmvego. Egzekutywa leży, jak dawnipj, \V rękach policji. która posiada osohny wIdział dla spra,w Ranitarnych. lh;iłowania niżl:'j podpisanego u władz rządowych, h bimo to pooporządkować z chwilą, g,ly i policja i czynności lpkarza powiatowego przeszły na czynniki samorządowe, Naczelnemu Lekarzowi lVIiejskiemu rozbiły się o obowiąznjące prawo prnskie. kt6l"f- przewiduje tu rozgraniczenie. Jakim hędzie w przyszłości RtoslInek prawno-służbowy lekarza powiatowego do magiRt.ratu t. j. czy ohecny chwilowy stan zostanie utrwalony czy nie, hędzie głÓwnie zależalo od brzmienia przyszłej polskiej usta wy o samorządach miejskich.

Chociażby j('dnak nawet ('zynnoci rządowegJ nadzoru sanitarnego nil' zostały w wyłączon:vch miastach. jakiem jest. Poznar'l. oddanI" JVładzom samorządowym, jf'st Pozmul olwcnie już tak wielkiclll środowiskif'm, tak" if'le posiada własnych spraw natlll"Y St.nitarnej w dziPllzinach najróżniejszych, że utrzymanie i dalsze rozbudowvwanip W \Tllziału Zdrowia I'llblicznrgo pod kif'rownic, . Ił hvern lpkarza, kti)rT jPst równllCZpRlIil' ('złonkiem magistratu,' wydaj" się dzisiaj już ahsolutną koniecznoHcią i to tem większą, im wice j miasto biłzie się rozrasta ło. Dr. med. T a d e u fi z S Z u l c.

1. \Vręczenie adrru Kriżkovskr.

5. Lek:uze cze('hosłowaccy w Poznaniu, fi. i l. Zjazd Kaolicki w PoznanIu. l. .Jug()slowiańk:l misja wojskowa w Pc.znallin. (Itwareie nowych czyelni Bih]joteki Rac,zyil:;kieh na.stąpiło 16. ]istoll<lf.h!.

Gyr. Bibl,oteki, p. :\nteni l3('derki ohehodzj juhileus7 35-]etniej pracy w nihl,:otPl'f' Haezyi)skich.

K H<JNTK.A }llF:.m;CZN A.

L i s lo }I.\ li 192'6.

miasta Prag-i lliastu Poznalliowiprzez eh61" piewaczy

Z HUCULI \\ YDA WN[(,Z].;(n.

Z h i (; l" :' t a t n t (, w :\1 i e J s k i c h. Rtatuty miejsl'owe, wazme,]sze udnvaiy gminne i rq;ulaminy mip..;skie OIaz najw.\żniejsze rozporLąLlzcllla po]icyjne ohowiązujące na (\/)f'zarze ""toL m. PO:I.Il:lllia. rozumi 19o.

:->tr. 337.

Pi('l"w""zl>\'zęlllle wy,lawnict"o miejskie, nirzhę:lnr .niet ]ko (iia każdH('{J działa('nt :1:1. niwie samorzwImvej, ale t:,]dr dla najze)szeg;o ogólu obywatelstw:) poznańsldego, które w zhiorze ,tym 7:lajtlzie w7y!;:tkie w:J:i.niejs:ze rozporządzenia lokalne. ZnajomOŚt' ]lrze. pisów I')kall\:h jest na ogół har lz , sbh.1, zhiorów I}LZe'piów Iyei) nic "Yllaje si.: cZQt(), a każdy mipzkaniec w interef'ie własnym powinien ]lozl\ać prawa i ohowi:pki SW", l\ałoż0loe mu drogą o;tatl\tów miejs 'O\vych cz,- l"Ozporząclzeń polic'jnych. Ostatnio w)d1\l\o zhiór tego rO'lzaju w r. lH07 (Bi.irgcrhueh), i to bez wielkiej i]o,;cj ) 07]101 ząll'll')J p{)Jil''jIlY(,r.. Jakkolwie k 1I1 a" olllawstwo jest olwcnie harrll.O spies7Ilf', zmienne i 'ł'ł-nne, w.łalI7e miejskie uznały za nie()o(1zowną "ollie('ZlIoć stworzeni, [Jolskif'g'f) zhioru shltutóW i rozpo I'zą(lzeń.

Na]eży żywi!: nal1zieję, że spoleczeilf'two przyjmie wy.]awnictwo to z winlkipl11 zainterenwal\iem. M i e j s k i f' Z a kła II" Z a o II a I l' Y w 1\ 11 i a \V:t r "" z a w y. f(prawozdanle za rok 1!)25. 4". Str. 148.

KRONIi{A MiJ\.STA POZNANtA.

,fi. t. r a ż n i c a Z Ił, c h o fi n i :r' 1!)26/3 za wiem m. i. M:H"cina Nadohnika "Rozsie{llenie Niemt'ów w Po'znańskiem". ,::-; a m o r z ą d J\iI i e j s k i" lH6/X] zawiera artykuly () jP,lnostkach l organach samorządu terytorjaInegD, o pomiarac,h miast, o kredytach rządowych na zwalczanie bezrohocia. "K r o n i k a \V a r s z a w y" 1926 nr. i/f; zawiera pral'e () tramwajal'h war:"zMvskich. {) konserwatorjach muzyc.lnyeh w \Var'izawie, o l'OZ· biórce soboru la placu Saskim, o układzie blHlżetów miejskich.

.,U a z e t a \V a r s z a w s k a P o r a n n a" wydal:! na 21. listopada HJ2(j numer (319) poświęcony Poznaniowi Numer ten zaNiera m. i. prace: Quil1am, Poznań kulturalny; Zygmunt Zaleski: fiospodarka Poznania po wojnie: H. Świt.alski: Przemysł m. Pozmmia. ,.K II r jer P () z n a ń 'S k i'" zamieszcza co sobotę cenne "Przecnadzki po 1'0znaniH", pismlc przez "zymonll Naw1'ockieg-o l Czesła.wa Kędzierskiego. W IistlJ,p:Hlzie podano: "Kościół w. M:utiIJlI" - ,,1 IJwieczna pl.tga Poznania. Rekonstrukcja historycwego ołtarza \\ kścipie BOŻf"/!,O Ciała" - ..Bihljopka Ral'zyń",kid1. .Jnhi 1 pu1>Z flyr. Adama winno hy(: Antoniq::o) Bederskiego". - ..Pomnik Miekiewicza przy !me.iele św. 11areina i jegll historja. NieZl'mry rlohroczyilca". "Kurjer" 520 zawierał dr. Marji W ojeiechowskiej "Dwa SlJory językowI" W ,.1' () s t li P i e" umieścił Bolpsław Koreywo: .,List otwarty (lo WP Cyryla Hatajskirg"o, prezydenta stoł. miasta Poznania" - w 'TJrawip ufundowania nagrody litpraekiej przez miasto.

N o t a t. k a. nIl roku 1!137 zamieniamy ,.Kronikę MiaHta Poznania" n:1 kwartalnik. I'zynimy to tlla tego, ahy poszczególne numery mogły ukazywać się w szacie okazalszPj i abyśmy mogli większe rozpławy zamieszcza.ć w piśmif- nazem, nip prZf'rJrwłjąC id}. RO"711ik ,.Kroniki", nif' dozna najmniejszego uszczuplenia. Szanownyeh Ahonpntów i Przyjaciól pisma naszeg'() prosimy o tem więkHze poparcie naszych starań. Zamlipni:ljąc .Kronikę' na Inva!-talnik, zllif'woleni jesteśm)' poprosi,' (\ wpłaef'nie roeznej prf" Ilumerat,v z gÓry, którą ]Jl"oim)r uiśe;c razem z ahonamentem za IV. kwa.rtai 1H26 (pl:ttnym z dołu). 7a,n. Abf'nencj pragn:!cy płaek rat:uni, z('c.hcą. złożyć oJpol\viCtlllią d('klarar.i. Polel':1my równoczliinie z "Krm:iką" z:tpJ'elH.melOwać ,.Orędownik Urzędowy Rtol. Miasta Poznania", któ,'y pdt:Jc<l prze.imie drobniejsze rozprawy o sprawa(h hieżących. Abonament roczny ,.Kroniki" razem z "Orędownikiem" w)rnoić hędzie z pl"7esyłką 10 złotych.

T r eR ć; Nowe przyczynki do życiorysu Karola Marcinkowskiego (Allllrzpj Wojtkowski). - Przedsiębiorcy menniczni w Po,znaniu. III. Hmman Willig-er. (Dr. Marjan Gumrnvski). - Kajetan T'rojański. (Audrzf'j Wojtkowski). - Miejski WV1lział Zdrowia PuhlicZIlf'g"o. (Dr. Tadeusz SzuJe). - Kronika hliesięc7.1 1 a. - Z ruchu wYll:nvniczego. - Notatka.

Nakładem Magistratu stoł. m. Poznania.

Redakcja i Administracja: Poznań, Ratusz. pokój 74.

Odbito w Drukarni Robotników Chrześdjańskidł T. 1)... w Puznaniu

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1926.11.30 R.4 Nr11 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry