KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr1

Czas czytania: ok. 3 min.

czącym (drugim z rzędu) "Miejskieo Komitetu \\'ycllOwania Fizycznego", jako taki IJrzygotowujc utworzenie samodziellleo miejskiego ,,\Yydziału Wychowania FizyczłlPgo", Jlocutkowo zhJ,czonego z ,,\VydziałpBI Zdł'owia Puhlicznego". przez krcowanip stanowiska dyrektora \V. F., jest wiceprezesem Zarządu Ogmdu Zoologicznego, członkiem względnif' IJrzewodniczJcylll SZf'I'egu miejskich komisji, zwłaszcza Komisji I\:ultI\l') i Sztuki, 1liejskip!!"O Komitetu dla Nagrody Literackiej i .\l'tystycznpj, wspMpl"acujp z organem Towarzystwa MiłośnikÓw m, Poznania ,,I\rolliką 11iasta Poznania", przyczynia si", w znacznej (uiprz(' dl) wpl'oWa(IZPllia miejskich koncertów symfonicznych, \V latach HJ34-3(; jest urzędowym zastę"c Prezydenta Iiasta.

I nietylko do czynności w służhie IIliejskipj ograniczała si'.' działalność dl'. Szulca, Był długoletnim członkiell\ Bady Izby U'kal'skiej Pozmulsko-l'Oluorskiej, organizatorem Sdll DyscypliB<trBeg'o tejże Izby i jest jej dotychcza'iowym (piel'\vszym polskini) prezesem. Poza tym byl i jest nallaIIH'zC\vodBiczl;ł,cym wzgl. członkiem całego szeregu inBych Ol'ganizacji społecznych IIIJ. pł'eZ('S('lI\ Oddziału \Valki z (ruźlicą na m, Poznań, wiceJlI"pzpspnl \\'ydziałll Lekarskiego Tow. Przyj. r\auk \\ Poznaniu. - Posiada odznaczenia: miejski medal "Za Prac'.' i Zasługf', Złoty l\.rzyż Zasługi, Medal Dzipsięciolecia r-;iepollległości.

{lstępując ZP służh' miejskiej lh' Tadeusz Szulc nie zł'ywa kontaktu ze spl'awami społecznymi i kulturalnymi ł'odzinnego miasta. Pozostaje nadal wiceprezesem Zarządu Ogrodu Zoologicznego, człoukiem komisji miejskich: dla I\ultury i Sztuki, Zdl'Owia Puhlicznego, dla spraw ()pieki Społecznej, \VychO\nUlia Fizycznego, Ogl'Od(1\v Miejskich.

Oby sił żywotłłycll dla dobra miasta łHtSZPp."O stał'l'zylo dl', Szulcowi na długie jeszcze lata! \\' :\AIL\:\IO\YICACH - OSIE])U- \\' V:-in' 2(;, II J. mu.; r.

\V Osif'lllu al'alJlowicf' zbudowało I\łiasto now.t szkołl,' po\\ ';ZI'Chll1;1-. htÓl'a jest i-Iłll. z Iwlei szkoh.t powszechlł1;1- \\' Poznaniu.

\Vzlliesiono pil,'kny, jasny, przestrołlllY hudYllek szkolll;, kt"II'Y w przyszłości Ill,'dzie jf'szcze rozbudowany, a ohf'cnie skład:! si,: z pil,'ciu izh lekcyjnych, kUlc(>larii dla I,ierownilw ,;zkoły, pokoju nauczyciplskiego, pokoju dla pomoc) nauko\\ ych, szatlli, jadahli dla doży\\ iania dzieci, kuchni w któl'f'j g-otujp si,: straw!: dla hif'dłlf'j dziatwy), jasnych i ohszernycll piwIlic i lJIieszkallia I,asztplana, Projektowall' jf'st także og"rod szkolny i hoiska, oddzielIlii' d'a dziewc7.lt i dla cllłopcÓw, l 'roczystoś,: poswil,'cenia szkoły IJopl'zedziło nahożells! \\-0 \\ IniejscowYI1 kościl'lf' parafialnym, po czym nastę,piło wlaściwi' ,j!'j \,oświl,'cenie ]H'ZeZ ks. pl'Ob. Hała,;a. Z ramienia władz llIii'jskich IIl'Zf'Ilw.wial tYlllczasowy wiceprezyd!'nt miasta Zygmunt Zalpski, z nunirnia l\ll\'at!J\'iulIl Okl'l,'gu Szkolnego - IUtczf'lnik \\' dz. szkM pO\\ szechllYcJ. ,II' Jahczyil!,ki a w imielliu Inspektol'atu - insI', szkolny hallllziora. \\ imieniu rodzicÓw dzil,'kowal wladzom Illiejskilll za wybudowany budynek szkolny ks, proll, Halas, :\ast,;,pllip Pl'zPlllawhtli kiprownic' szkół pp, :\lIeczko i lIawliczpk oraz pl'zedstawicielf' władz wojskowych \przy czym nadmieni!' Ilali'ży, ŻP lIaon pancel'ny ohdal'lHvał szkolI;' aparatem radiowym).

Caloś,' III'OgT;U1IU uzupełniły lIIiłe popisy dzii'ci szkolnycli.

lIa J\tllrych prOg"rall1 złożyły sil,' śpiewy i deklamacje. l Troczystość zakoilczylo odśpiewanie hymnu pallstwowego,

I )I'zelllll\\-if'nie p, wiceprezydellta Z a I e s k i e g' o z okazji poświQcellia tH-mej szkoły powszpcJlllt'j w Nal'alllOwicacll.

Budowanie jest rzeczą trudną, bo drogą, ale Imdowanie jest równoI'zesnie l"Zeczą miłą. NH,itl'lldniejszą, ale za 1':1 ze m naj milszą może rzeczą

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry