KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr1

Czas czytania: ok. 3 min.

P. dr Tadeusz Szuk pochodzi z rodziny osiadłej w Poznaniu od stu kilkudziesięciu lat. rrodził się 14, IX. ] 1 I'. Wykształcenie średnie otrzymał w gimnazjum św. Marii Magdaleny, składają,c tu z odznaczeniem maturę w roku 1900, Jako UCZCI} gimnazjalny należy do tajnych organizacyj: Koła Samokształceniowego i Koła Niepodległościowego pt. ..Czerwona Hóża" i jest ich współkierownikiem. Studia lekarskie uniwersyteckie odbywa w Monachium i \Vrocławiu, tu je koi}czy egzaminem Pallstwowym w roku l!}();) i uzyskuje w tymże roku doktorat mellycyny na m1iwel'syteeie w Gryfii. Jako stmlent jest ł'ównież członkiem tajnych organizacyj nippodłegłościowych. Należy llo "Zetu" (tajnego akademickiego niepodległościowego Zwią,zku Młodzieży POlskiej); jest prezesem "Koła Koleżeilskiego" i "Koła Braterskiego "Zetu" w \Vrocławiu. prezesem tajnego "Koła Samokształceniowego" akallemickiego oraz preZp.sl111 tajnej .,Bratniej Pomocy" akademickiej w \Vrocławiu, jest prezesem trójosohowego "Komitetu Okręgowego" tajnego .,Zetu" na wszystkie uniwersytety Hzeszy Niemieckiej z siedzibą, w \Vrocławiu. Zwykłym wówczas dla lekarzy trybem odbywa jednoroczłH}.

służbę w wojsku pruskilll w latach 1903,(j w Poznaniu ('/2 roku w artylerii, '/2 roku w służbie sanitarnej), Po odbyciu praktyki lekarskiej \V Szpitalu Miejskim \V Poznaniu osiedla się tu jako [pkarz prywatny (190li-HJ14). Ohok pracy zawodowej nadal bi£'rze mlział w tajnych i jawnych organizacjach obywatelskich, \V jawnych: jest prezesem "Lutni". członkiem sekcji kulturalnej "Straży", przewOllniczą,cym komisji "Straży" IUa .,\Vieczornic ludowych" i spolszczenia nazw ulic 111.

Poznania, jest sekretarzem (ostatnim) "Towarzystwa wykłallów ludowych im, Ad. Mickiewicza", II sekretarzem ,,\Vydziału Lekarskiego Tow. Pł'Zyj. Nauk", członkiem komitetów ohchodów narodowych (lOO-lecia Słowackiego, 100-lecia Cho}Jina, komitetu !)()()-Ipcia obchodu grunwaldzkiego, 50-lecia powstania styczniowego); jest autorem popularnej broszury (w 100-lecie śmierci Chopina) lIt.: Fryderyk Chopin; przez długi szereg lat był krytykiem muzycznym ..Kuriera Poznai}skiego", \V tajnych: jest członkiem Wszechpolskiej Niepodległościowej "Ligi Narodowej": prezesem ..Obrony Narodowej", niepodległościowej organizacji na zabór pruski podporzą,dkowanpj "Lirtzp Narodowej".

\V r. UJl3 wydaje broszur9: ,,0 wychowaniu fizycznym", llakI. Zwizku Sokołów na Hzeszę iell1ieclu.t. Przez cały czas wojny światowej pełni 01)Owizki lekcu'za wojskowego warmii niemieckiej w randze porucznika. później kapitana. Przy pierwszych odruchach niepodległościowych pod koniec roku HJ1H staje do dyspozycji powstallczych władz polskich. Zostaje desygnowany (listopad 1 !.JlR) Ila zastępcQ szefa Depm'tamentu Zdl'Owia Publicznego na b. l>zielnicQ Prusk, Awansowany na nlajOl'a-lekm'za zostaje mianowany pierwszym polskim szefem (aównego Szpitala. \Vojskowl'gu w Poznaniu IHJ1B-20), kierownikiem Pallstwowego Instytutu Higienicznego w Poznaniu (do W20) i jest równocześnie pierwszym polskim, rzą,dowym lekarzem powiatowym na m. Poznal'l, zastI.'IJUjc zarazeln naczelnika \Vydziału Zdl'Owia przy \V ojewództwie Poznal'lskim, zostaje równocześnie' powołany na wykładają,cego ..anatomiI.' In'awidłO\H" i "higie'IH: szkolm" na nowo IJllwstają,cym "Stmlium \Vyclwwania Fizycznego" przy nowotwol'zą,cym si<;, l'niwersytecie Poznaliskim. Tę ostatnią, funkcjI,' pełni przez kilka lat. \V I'. l!JHJ wydaje nakładem Spółki Wydawniczej "Ostoja" IH'OSZlłł'Q pt.: .,Podstawy fizyczne społeczellstwa a Hzd Pał'lsh\'o\\-y" , A wallsllwany w r, I!I20 na podpułkownilut-lekarza \V. p, zostaje' zwolniony z wojska na własny wniosek. Pozostajc nadal rzą,dowym lekarzem powiatowynl wst<;,pujf' \\- paździprniku 1912 I', dn służby miejskiej jako decerlllmt Szpitala Miejskiego w Poznaniu.

fI, m. HJ24 opuszcza służbę rzą,dową i zostaje wybrany radcą, mie'jskim (członkiem Magistratu), a tym stanowisku powołuje do życia "Nliejski \Vydział Zdrowia Publiczllego", organizuje go, zostaje naczelnym lekarzem miejskim oraz dCCOl'llCntCllł tf'goż Wydziału, Hok p{lźlliej zostaj.t mu pOllownip powierzolle ad 1)orsonam czynności rudowego lokarza powiatowego na m. PoznalI. Działalność dr. T. Szulca jako mdcy miejskiego i członka Magistratu to działalność rozległa, Dodatkowo jest przez jedell rok df'cel'nentelll \Vydziału Opidd S}llIłl'cznej. przez kHka lat dpcernentclll "Opieki nad Młodzieżą," w tymże \Vydzialo, przewodni

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry