KRONIKA MIASTA POZNAN[A

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

"Bocznik I{asprowiczowski", jf'dynf' tpgo rodzaju wydawnictwo w Polsce poświęconf' poecie. \Vyhrany w roku HJ31 radcą mif'jskim na lat. 12 ołwjnmjf' równocześnie przewodnictwo całego szeregu komisji. które wywif'rają decydujący wpływ na rozwój wipln ważnych dzif'dzin życia poznalu;;kiego, I tak przewodniczy w komisji teatralnej, majątku i długu, \V radzie szpitalnf'j, w komisji (lla nagród literacko-art y stycznych im, Jana Kasprowicza, w komisji oświat.owej i in. .Jest decernentelll Targów Poznaliskich i długi czas hył decernC'ntPIll Og:rodów Miejskich, Można poprostn powiedzieć. że niC'lIIa dzipdziny kult.uralnej, \V kt.órpjhy radcy Zalf'skipgo nip hyło. .Jl'st wicłllł'pze.;PIII Zal'zą-du Ogrodu Zoologiczlwgo, wicPjll'ezesem Towarzystwa OpiC'ki nad (;rohami BohaterÓw, członkiem zarządu Tow, :\Iiłośnik{m IIistol'ii, członkienl Komisji Hist.orycznej Tow. Pl'zyjaciM Nanl{, wicepj'pzeselll I\.OIuitetu zjazdÓw b, uczestników walki o niepodIpg:łoś,' i innnych, Osoima karta należy sil;' jego działałności w Towal'zystwil' Miłośników ni. Poznania, którego jC'st od kilku lat prezesem; a zwłaszcza jf'go działalności na stanowisku l'edakt.ora ,,1\.l'Oniki Miasta Poznania", która ukazuje się drukiem dzil;'ki jego staraniom od r,lkll 1!-)2:J. .\-łając wybitnf' zaintf'l'esowania nauko\\'f' ogłasza w "Kronice" własnych prac H3, Poza tym opracowar w oddzielnych monografiach i książkach cały szerf'g' zagadniC'!l, zwią.zanych z historią i życiem lIIiasta Poznania, jak np, 50 lat prac' Banku Kwilecki Potocki i Ska (1920); Dzieje Banku nwzpieczell ,,Vesta" (1923); Pn'.ewodnik po Hatuszu Pozna(lskim (HJ24); HZf'źnia liejska i Targowica ZWiel'ZI;'Ca (1!-)25); azwy ulic w Poznaniu (l\12(i); Zbiór statutów miejskich (l!J2(i); \Voluy Cech Kmwiecki w Poznaniu (1\127), Bractwo l{rawif'ckiC' Chwaliszewskie (l!J27); Środa Pozna!lska(1927); \Valka z pożarami w Poznaniu lH77 1927 (192H); Przewodnik po Poznaniu (1927 i 1929); Biblioteka Hadziecka (l \)29), Biblioteka Jana Kasprowicza w Muzeum liejskim (19:3U); Cech zewski w Poznaniu (1932); i szereg innych. Z okazji Powszechnej \Vystawy Krajowej przygotował ogTonllW "KsięgI,) Pamiątkową", w której znajduje sil;' również 10 prac jego pióra, \Viele artykułów inforllllljących o życiu i rozwoju 111, Poznania otl'iymała prasa tak krajowa jak i zagraniczna.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry