DZIAŁ BIEŻĄCYstycznych, dosłowni£' cała ml'Ówcza praca przygotowania setek tahlic do pierwszych wydawnict\\ statystycznych spoczywała wy łą,cznif' na harkach dyrektora Zaleskiego. Imponującym tej pracy dowodem jest niezwykle okazały rocznik za lata 1922-24, zawierajcy "generany JJI'z£'gląd t.ych materiałów. które są, potrzebne dla poznania og'ólneo I'ozwoju miasta \V jak najszerszym zakresie", a \\'it,'c autol' i 1'CClakt.or sięga po !lane za 25-letni okres tj. aż do l', 1 !J()(). Trzeha t.o jeszcze ogólni£' o roczniku poznallskim po\\'ied7iel;, ż£' reprezentuje on lIIetOflą i rozmiarami opracowallia oraz układem tJ'pści pewipn własny samolizielny kierunek obok rocznika warszawskif'go na gruncip polskim, Do obecnej chwili ukazało się 11 tO\IIÓW tego nowoczesneg'O źródła do !lziejów m. Poznania.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Poza. tym dyl'. Zaleski rellagujp Sprawozdania roczne z działalnosci Zal'zą,du Miejskiego, ktÓre Poznail wydaj£' hez pl'zerwy w osohnf'j książc£' od roku IH:>1 omz redauje ,,(h'ęclownik Zal'ządll i\fil'jskiego", Dzięki statystycP. właściwie rozllluianej i należycie llocenionej.

żaden przejaw życia miejskiego \V Poznaniu nie jest dyl', Zaleskiemu ohcy, To też ta wszpcltstrolllm i szczegółowa znajomość zarÓwno życia zhiorowego miasta jak i całego PaI'lstwa przy wybitnych zdohłOściaclt 1I1l1ysłu i zaletacII charaktel'n pozwalają nlU z łat.wości) olwjmowal; coraz szerszy zakres zadał'l i obowiązkÓw na stanowisku dzialacza samorządowego, a także wnikliwego badacza przeszłości i teraźnipjszości lIkochanego miast.a. \Vięc obok {'rzędu :-;tat.ystycznego ki£'ruje także działem prasowym, Wydziałem zkolnynl, sprawami pI'zemysłowymi a przede wszystkim \Vydziałem J\ultury i Sztuki, w skłall kt.óJ'ego wcholizą obok zagadnień og<'llno-organizacyjnych życia kultlU'alnego w Pmmaniu - Bibliot.l'ka Hadziecka, Biblioteka HaczdJskich, i\Iuzelllll Miejskie, Ogród Zoologiczny, Archiwul1ł Miejskie, T£'atr \Vielki. ,\hlzeum Miejskie zawdzi('cza jelllU swoje powstanie i zorganizowanie się w r, 19:-W \V najpowazl1IeJszej mierze, Bezcenną tego muzeum ozdobą, jest nicwątpliwip Pracownia Kasprowiczowska, żywcem i z pietyzmem przeniesiona z Harełllly JlO\'onil1skiej oraz dział kaspl'owiczo\VHki, IH'zy którym powołał do życia w 1', H);ł1 TowarzYHtwo Lit(>rackie im. ,I ana Kasprowicza zostając zarazem jego J1rezeSl'm fundując

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry