KRONIKA MIASTA POZNANIAuie wielkopolskie. Tej miary działacz patriotyczny nie może pozostać na uie obojętny. To też przerywa studia i przenosi się do Poznania, \V Sejmie Dzielnicowym \\ Poznaniu pamiętnego 3 gTudnia 191 r. uczestniczy jako dełpgat wrocławskiej kolonii polskiej. Zgłasza na nilll wniosek o utworzenie uniwersytetu poznailski9W. Organizuje na te,'eni!' Poznania Związek AkadpnJików Polaków. Bozszerza również swoją działalność społeczno-kulturalną na młodzież kupiecką. \V róku I!H!-I jest sekretarzem gen!'l'alnym Zjednoczenia tej młodzieży, a w r. 1!-120 !w!'zesPlll Zjellnoczf'nia, Hównocz('śnie redaguj!' pismo akademickie "Brzask" a młodzieży kupieckiej poswięca cenną pl'acę wydaną w roku 1!-121 p1. "Z dziejÓw walki o handel polski". Jako człorwk HHly Pmcy i Komisji Płac przy Ministerstwie ]), Dziplnicy Pruskiej brał udział w najważni!'jszych pracach socjalnych onego czasu i przyczynił się do uruchomi!'nia wydziału rozjemczego dla spraw płacy i pracy, ktÓI'(,IllU długi czas przewodniczy. Od listopada 1920 l', przyjął stanowisko w Departamencie Pracy Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej, Jednak już od l grudnia tego roku prz!'chodzi do samorządu miejski!'go i obejmujf' kiprownictwo l 'rzędu Statystycznego nI. Poznania, istniejącego OlI roku 190;), lecz w czasie wojny światow!'j poważnie zdezorganizowanego. Jako dyrektor Prz('du Statystycznego osiąga Zygnnmt Zaleski piękny i nif'przemijający dorobek. Pl'zed!' wszystkim wznawia wydawanie miesięcznika źrÓdłowego p1. ,,\Viadomości statystyczne m. Poznania", do dziś bez przerwy się ukazującego, Oprócz tego na wzór wielkich miast Europy powołuj!' do życia "Hocznik Statystyczny m, Poznania". We wstępie do pierwszego tomu z 1', 1!-121 tak mot.ywuje swój pionierski krok: ,,\Vsz('chstl'lJłll1e a niezwykłej doniosłości przemiany \'1' ruclm ludnościowym, gospodarczym i kulturalnym jako t!'ż pob'zeha szybszej i rozl!'glejszej orientacji w zjawiskach życia mi('jskiego, a wreszcie rosnę,cC' u społeczeilstwa zaint.eresowani!' dla nauki statystycznej spowodowały l"rząd Statyst.yczny do opracowania obszernego rocznika st.atystycznego. mającego odzwi!'rciedlić te przejawy, które statystyczni!' mogą bYl; stwierdzone. Bocznik ten jest pierwszym t.ego rodzaju w Poznaniu..." Zanim nowy personel ITrzędu opanował należycie t.echnikę zbierania i opracowywania materiałów staty

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry