DZIAŁ BIEŻĄCY

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr1

Czas czytania: ok. 5 min.

Inż. Tadeusz Ruge urodził sie 12 stycznia 1HRli r. w Żahnie pod Mosiną, pow. śremskiego z ojca śp, Edwarda i matki śp, Julii z f:ichockich. ))0 gimnazjum ucz\,szczał w latach LH!:JK do 1!:J07 w Pile oraz w Poznaniu (dawnp gimnazjum Frydel-yka \Vilhelma przy ul. Strzeleckiej), a polskie wykształcenie otrzymał w tajnej organizacji gimnazjalnej im. T. Zana. Złożywszy matur\" zmuszony pójść przez życie o własnych siłaeh, był lJl'ZPZ rok nauczycielem domowym, po czym w latach 1908-1912 studiował w \Vydziale Inżynierii Lą,dowej i \Vodnej na politechnice w Gdai1sku i ClHlrlottenburgu, gdzie w HH3 1', uzyskał tytuł inżyniel'a dyplomowanego, Praktyk\, odbywał w hucie "Fal na" i ..Deutschland" w wi\,tochłowicach na Górnym Śląsku a w koi1cu w Berlinie \V biurze profesora politpclmiki Uf'rnlmrdta i taw 7.aprojektował i obliczył żell)('tonowy most przez SzprewQ pod Flirstenwalde oraz \\ ykonał dla zagmnicy pl'Ojekty ohszernej lmli żelaznej i urzą,dzei1 bulwarowych. Prace te zjednały lIlU uznanie firmy oraz wyróżnienie przez kolegów, Tymczasem na skutek wojny nast\,puje nowy okres w życiu młodego inżyniera. zamiast jf'dnorocznej służby wojskowej - pię<' lat słnżhy wojska kolejowego - od 1!H3-HJ1R r. Jako cechę charakterystyczną, inż. Bugego podkreślają, łatwą, i szybką, orientacj\"rzutko.3r i zupełną, samodzielność, l'zdolnienia te mógł w zupełności zużytkowac' inż, Buge w kolejnictwie wojskowym, blldują,c prowizoryczne mosty we Francji, na froncie rosyjskim oraz na Bałkanach. Gen, Zieli1'lski, podkreślają,r pÓźniej zasługi inż, mjr. Rugego w powstaniii wif'lkopolskilll oraz przez 2 lata w wojnie bolszewickiej, wymienił wszechstrolllH' doświadczenie i zaradnośc', dzięld którf'j hraki materiałów umiał wvrównywać, W 1!:JlIi I'. pruskie władz f' wojskowe wysyłają inż. Hugego do współpracy w żegludze na Dunaju, W 1917 1'. do lipca 1918 1', inż, Huge był oficerem na kolei Mitawa-Hyga, w kOllCU dowodził kompanią kolejową,. \V wr7.eśniu 1918 r. inż. Huge jako df'legat szefa kolejnictwa VIII armii przeprowau7.ał w Hewlu stu . możliwościami transportowymi . k ł ' kt II c-, UJ ł t H l F ,'.. I wy ona 1)1'oJe o( tł-(jwy m ego por u apsa w .StOI1lI.

Tu zastaje {!,"O rewuluc

'---

PowJ'óciwzy z Estonii do Polski, wtą,pił jako ochotnik 1 tycznia HH!:J 1', \V Poznaniu do armii wielkopolskiej i ohją,ł komełl(lę najpierw na linii kol!'jowej pod Zhą,szyniem. a późnif'j pod Inowrocławiem. \V czerwcu 1919 r. tworzy samodzielny oatalion kolf'jowy z li kompanii, obejmuje z nim POIU01'Zf', \\Teszcie IH'ZPZ 2 lata walczy na froncie holszewickim, Podczas walnej rozpmwy w hitwie pod \Varszawą, był w sztabie V al'mii gen, Sikorskiego szefem kolejnictwa armii. Odhudowuje lU, i, most kolejowy pod Kijowem, buduje most na Horyniu pod Aleksandrią, (300 m długi i 17 m wysoki). przeprowadził parowÓz kolf'jowy przez 5-krotnie 7.ałamany most na Słuczy pod Dą,hrowicą, na \Vołyniu, co histOl'ia tpcl llli ki kolejowej zapisuje jako jedyny wypadek. zyskuje 7.11 to Vi rtnti Militari i uznanie włallz wojkowych i cywilno-fachowych, \V 1921 1', Towarzystwo HobM InżYllif'rskich (Tri) reklamuje inż. Hllgf'go z wojska, ahy jego doświadczenie wyzyskaŁ' przy hu dowie portu w GllYlli. Nagłe przerwanie tych robÓt Zll1uza inż. Hugego do ohjęciH kierowllictwa him'a tf'chllicznego ..Tri" od sierpnia 1!:J21 1', do hIt ego 1922 l'. Z tego okresu pochodzi hudowla fahryki papiel'osów .,Patria" przy ul. Polnej w Poznaniu i rozpoczęcie rozbiórki mostu wojennego pod Grudzią,dzem pł'zez \Visłę. \V marcu 1922 r. inż. Hugf' usanlOdzielnił się i wykonał dla Elektrowni \Vodnej w (;ró(lku konstrukcję mmową, własnpgo pomysłu wlotów turhin i kanału dopływowego \V I'ekonlowym czasi!' kilku miesięcy, przez co umożliwił postavdenie tak wielkiego dzieła, d7.ięki którelllU \vojewództ\vo pomorskie zostało zplf'ktryfikowane, wypł'zedzają,c wszystkie inne województwa, Od września 1!:J2 l', ponownie inż. Huge wmca do armii czynnej jako zastępca dowódcy pułku wojsk kolejowych w Poznaniu, wkrÓtce zostajf' zastępcą kiel'Ownika rejonu inżynierii saper, a w H)25 r, zastępcą, szefa budownictwa wojskowego O, K. VII, na ktÓrym to stanowi:-;kll r07.hIHlował lotnisIw wojskow!' \V Poznaniu.

Dnia 2;) maja HI;W r. zostaje decernentpl1l \Vydziałll BUllowllictwa Podzienmeg-o [agisb'atl1 P07.nallskiego. 1!) czel'\vca 1927 l', Bada i\Iiej:-;ka wyhiera go radcą na lat 12, ; stycznia 19:1i r.

Minister Spraw \V eWłl(trznych mianuje po tymczasowym \\"icp

prezydentf'lII, a z dnif'm 30 grudnia HJ:n r. tymczasowym Pnzydf'ntf'IlI stoI. miasta Pozmulia. Z zakl'f''4u swojej )ll'acy zawodowf'j ogłosił artykuły: ..Bu- downictwo lądowI' i wodne", "Budowa most()\\,", \V l,"si«;>dzf' Pamiątkowej lJIiasta Poznania "Zarys budowy nowf'j centrali f'lf'ktrycznej" wspólnif' z inż, inż, DziurzYII!;;kim, l,"otowiczf'llI, i 1\0źniewskim. "Poznali - polski port śl'<Jdlądowy" wspólnif' z inż. CZf'sławem Bielenią. \Val'szawa 1!)2!:J 1', oraz "Budowa ulic i nowoczesnf' zagadnif'nia 1lIl!lo\Vnictwa )lodzif'lJInf'!:o", PJ'acując kilkanaście lat w Zm'ządzif' \Jiejskim miasta Poznania potwif'rdził o sohif' opini«;> swoich władz "ojskowych, ktÓI'f' )lollkrf'ślały. że okazał nif'pospolitf' zalpty charakt('ru, wil'lkl żołnif'rską t«;>żyzn«;> oraz głl.'hokl wif'dz«;> fachową. Jak w WOjSkll tal, i w administracji saInOl'ządowej zyskiwał inż. Buge uznanif' i Ill'zyjaźn oraz lIIiłoŚl' podwładnycli.

\Vicf'prezydent Z Y g IJI II n t Z a l e s k i urodził sil.' 1;) stycznia lR!)4 r. \\ (ozdaninif', parafii ln\'if'eiszewskif'j, powiatu mogilelu;kif'go. Do gimnazjum ucz«;>szczał w Gnieźnif' \\' latach l!W!i1914 i tu złożył matur«;>. Już na ławie gilllnazjalnej okazał zdolności organizacyjne i gorący zapal patriotyczny pracując w tajnycli kółkach szkolnych, W latach UH 1 1913 piastuje stanowisko prezesa Towarzystwa im, Tomasza Zana a jako członek nadrzędnej organizacji konspiracyjrlf'j "PET" bierze udział \\' l'okU Hn3 w zjeździe krakowskim, \V latach 1!:I14-1918 olibywa studia ekonomii politycznej i prawa w Kolonii, we Wrocławiu i w Bel"linie, \V 1'0ku 1915 zostaje powołany w szeregi armii pruskiej. \\ roku 19Ui uzyskuje taki przydział służbowy we \\'rocławiu, że może uczQszczać na wyl<łady i sf'minaria uniwf'l'syteckie oraz hrać czynny udział w życiu akatlf'llIickilll Polaków zrazu jako członf'k "Grupy Narodowej", a w latach W17-1919 jako naczelnik Związku Grup Narodowych ol'az jako IlI'ezes Bratniej Pomocy "Fraternitas".

Z tego okresu pochodzi jego praca ,,0 istoeif' i zadaniach Bratnich Pomocy" (1917). \V tym czasie jest I'ównież członkiem ..Zf't.u", (dy w r. 1918 rozpoczął przygotowania do egzaminu dokto)'!_kiego na wYllziale JIl'Hwno-ekonolnicznym, wyhucha powstn

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry