ZAPISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr1

Czas czytania: ok. 3 min.

1848, W Poznaniu powszecbnie wiedziano o wła.-iciwym nazwisku skazanego. Pocbowany został w fosie fortecznej, lecz po kilku dniacb "przez patriotów" odkopany, przeniesiony został na cme:7tarz Św, Marcina, gdzie dotqd leży"

\\'if'IIlY, 7.P IH'ZPw(ltł sądowy inaczej sil: toczył i co iuupg'o wykazał, HaczYllsCY hyli I'pwolucji IH'zpciwni \\-iadOlllp Jlrzyczyny rozterki ducI 111\\ ej Edwarda, ktÓnl doprowadziła go do Rmipl'ci, j'.;"atollliast. adlllinish'acja ich dÓbr 1Il0g'ła llIiQszar sil.' do IH'l:ygotowml powstal!czych. Zresztą szczegóły legpnda widocznie wzil.'ła z iUlleg'o czasu, Zasta Ila wiającem pozostanil' tylko. 7.e śledztwo w sprawip BabilIskiego nip zatoczyło szerszycII kl'(:gÓW, SkOl'O władzp Jll'uskie nie zanipllhały nawet zająć si' lm,plll Jlsa zranionpgo IH'ZPZ osaczonego elllisariusza i podobno zapewlliły Ul1l utrzymanie. Do dzipjów kultu Bahillskiego Kaml Nie7.ychowsk;, powstauiec HJ1H' (urodzony 2(i. 7, lH:-J5) pl'zydajp wspolllnipnia z życia swPj matki Jadwigi Kierskiej. Jako 13 letnia pensjonarka podczas nalJOżeilstwa za dusz!,' Hahillskiego w Poznaniu trzymała kl'zy7., kŁ(H'Y ucałował IH'zed l'ozsŁI'Zf'laniPIIl, i miała zaiutollowal; ZP stollIlia ołtarza "Ho7.p coś Polskę", Ze wzruszenia jeduak zabrakło jpj głosu. tak żp musiała ją zastąpi I' jPdna z uauczycielek. iII i ellIniPj policja I'OZCiągll!,'ła zaraz po południu stmż uad pensją "stawiając 7.ołniel'za w ko ryt aI'zu" , Drugi przpz cab} noc pilnował główllPj winowajczyni czuwają.c w otwmtych drz\\-iach sypialni. J(olp7.anki \V \'al: z drug} J\.iel'ską. \ \\'incpnt.yną., p(lJnjpj 7.ouą PJ'off'''Ol'a Antoniego i\Iałeckipgo) dOdawały otuchy IlIlJdlą.cf'j sil.' ze strachu dzipwczynip "śpiC'waą.c im zuanp l'iospnki". .,Dopipl'o nad ranPlll pl'zyjPchała llIat.ka uwięzionych. Hozalia Kiprska, właściciplka BI'z'ziau \POW, \\ ągl"OW,) i po długich staraniach 118 policji i ["JJlllPllllzip lIliasta za kaucją U\\ oluiła swp C{')J'ki",

A. S kał k o w s k i

ZMIANY A TAN'OWISKACH I\.IEHo\YNICZYCIl W ZAHZM)ZIE lVfIEJSI\I:\]

POI l kOllif'c l'oku 1937 tymczasowy prezydent m. Poznania p. pułk. dyp!. E r w i n \Y i ę c k o w s k i, po przeszło trzyletnim Ul'zędowaniu (od 2, X. 1931,), wniósl do władz przpłożonych pl'Ośhl.' o zwolnienie z zajmowanego stanowiska, \Ynio"ek uwzględniono, Dnia 15 grudnia HJ37 oddal p, \ViQckow3ki agendy mia"ta w rl.'cP tymczasowpgo wiceprezydenta ]), inż. dyp!. Tadeusza Hug-ego. Dnia poprzedniego pożegnał siQ p. \ViE;Ckowski z I:złonkanli i\lagistratu, z dyrektol'ami zakładów miejskich i naczelnikami \YydziałÓw oraz z UI'zQdnikami i pracownikami mip.j3imi. rJIH'ezentowallymi przez delegacje. Ministerstwo Spraw \Yewnętrznych mianowalo tYlllcza"owcgo wiceprezydenta miasta p, inż, dyp!. T a d e u s z a H u g f' g o tymczasowym JIl'ezydentf'm miasta, a p. radcQ Z y g mu n t a Z a II' sk i e g o tymczasowym wicCIH'ezydentem miasta. Nowomianowani prczydenci wprowadzeni zostali w urząd dnia 30 grudnia w:n 1', Ill'zez delegata \Vojewody POZłlaJ'lskiego, w-tczplnika \Vydziału samorządowego ]J. Trzciilskiego.

Nowy Prezydent stołecznego miasta Poznania inż. dyp!.

T a <l e u s z H u g e pl'acuje w Zarządzie Miejskim od 1'. l!12(i, Ma jednak już za soLą, piękną kartę w slużbie puhlicznej ja.ko twÓrca wojsk kolejowych armii wielkopolskiej, do ktÓl'ej wstąpił jako ochotnik 12 stycznia HUB 1', oraz jako dowódca na froncie bolszewickim przez 2 lata, \\Tf'szcie jako wybitny inżynier, konstruktor mostów, oraz współwtórca Elektrowni \Vodnej w Gródku na Pomorzu.

Jest majorem posp, ruszenia, kawalerem onlcru Yirtuti Militari lJosiada dwukrotne ()(]znaczenie Zlotym I\.l'zyżcm Zasługi.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry