MIEJSKI WYDZIAŁ ZDROWIA PPBLICZN:GO 245z rządem podl'i:mje odtąd urzędowo: Naczelny Lekarz .Miejski p. o. lp.karza powiatowego. (p. o. = pełniący obowiązki). Dwaj dawlliejsi lekarze rządowi, pp. dr. dr. Czerniawski i Paszkiet noszą odtąd t.ytuł lekarzy miejskich (l. wzgl. II. 'obwodu), o ile zaś wy. stępują w roli współpracowników lekarza powiatowego: podpibUją urzędowo: lckarz miejski obwodu I. (wzgl. II.) p. o. lek. asy:;t. powiat..

Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1926.11.30 R.4 Nr11

Czas czytania: ok. 2 min.

Miasto Poznal zostało bowiem, jak z powyższego wynika, ]Joflzielollf' na dwa obwody sanitarne, miejRkie o mniej więcej równym ohszarze i równej ilości mieszkańców. Granica ohydwnch oLwodów ciągnip się od granicy gminy (iołę('ina, śroc1kiplll drogi Hrbanowskiej, wllłuż zachodniej strony hll'Ów kolejowych. mostem Ilworcowym, środkiem ul. Towarowej, 'Vałami 'Warnericzyka oraz środki cm W'ałów Królowej .Jadwigi do hr7.pgu \Vart.y oraz tlalf'j wdłu7. lewego brzeg'u rzeki Warty d'l) granicy gminy Lubonia. ObwÓd zachodni jest obwodem I. (Dr. CZfrniawski). obwód wschoIlni ohwodell1 TI. (Dr. Paszkiet). Do ostatniego ouwodn należą nowowłączone z dniem 1. I. HJ2;) do m. Poznania gminy: \Viniary, Naramowicp., Główna, Komandorja, Rataje i 'Starołęka. (Dęhiec przypallł obwodowi L)

Z chwil przejścia czynności lekarza powiatoweg'o na Naczellll;gO Lekarza Miejskiego z wszelkiemi jego kompetf'ncjami, powst.ał Miejski Wydział Zdrowia Puhlicznego w nowej swej pORtaei jako: Magistrat IX. Dzieli się on na dwa oddziały: IX/1 - Szpital miejski, i IX/2. Fizykat i Miejska Słnżha Zflrowia. Biuro lXII. znajduje się, jak dotąd, w Szpitalu Miejskim przy Hl. Szkolnej 14.1 fi. hiuro IX/2.. nieco ro'Zszerzonf', pozostało w Ratuszu w pokojach 71, 72 i 73. Poza dwoma lekarzami ohwodowynii składa się obp'cllie personał z t.rzech sił Liurowych i jp.dnego dozorcy sanitarnego. .J.est to, jak na miaRt.o Poznmi przy obecnej liczbie 220 000 mif'szkańców aparat nie wielki, lecz "przy ohp.cnym nstroju sanitarnym jp.szcze wystarczający. Mif'jsk:\ KomiRja Zdrowia istnieje również w dalszym ciągu, przewodniczącym jej jest. Decernent WYflziału Zdrowia. Stosunek służbowy Naczf'lnego Lekarza Miej8kiego w charakt.p.rzf' lekarza. powiatowęgo do Dyrf'ktora l\liejskie'g..) Urzędu Policyjnego, kt.óry po znif'sieniu Starostwa Grodzkiego rÓwnież Rtał się członkiem magistratu. jest tP.l1 sam, jakim jest w myśl obowiązujących jeszcze przepi8ów pruskich

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1926.11.30 R.4 Nr11 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry