ZAPISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

elemental'l1e.i szkoły kłeckie.i i już byłem pl'zygotowany do zawodu gimnazjalnego, Idedy str-aszny pożal' 1'. 1841 wielką ezęś(' miasta w perzynę zamienił, I'odziców moich na szczupłym mieniu zl'uinował nieomal zupełnie. MO,je rozkoszne nadzie,je bliskiego życia gimnazjalnego uleciały z tym samym dymem, który nad palą.'ym się miastem w ezarnyeh się unosił kłębach i musiałem z szczerym żalem zgodzić się na to, że rodzice, smuIną zmuszeni konieeznoś!'ią, oddanie mię do szklił w dalszą posunęli III'zyszłość. Tak dopiel'o r. lS42gi na śty Michał wstąpiłem do gimnazjum ka tolickiego jalw Ul'zeń klasy sz(jstej, Tu z ('ałym gorąeym pragnieniem i zamiłowaniem poświęf'iłem się naukom i niewolno mi narzekać na skutki mych starai1, bo co rok o klasę napl'zód si, posuwałem. H.184Sgo na śty Miehał dostałem promocję do Idasy pierwsze.i, Po ośmiu latal'h pobytu w gimnazjum (lS-12-1850) (5 ostatnich lal mieszkałem jako przyszły duchowny w Alumnacie, zakładzie z gimnazjum połączonym), po dwuletnim U('z_ęszczaniu do prymy, ,jeżeli egzamin dO,jrzałośei z pomyślnym skutkiem złożę, zamyślam teolog,ji i filologji słuchać \\' Wl'Ocławiu. (-) Władysław Neryng.

A, Woj t k O W ,.; k i

7. TajelIInica Babiilskieg-o, Altykuł o "trag-edii BahiJ1Skiew" obudził pclw, dzil.'ki ktt'JITllI 1I10żlla USUlH(; wą,tpliwoci co do jego ]H'awdzi\\'ego nazwiska, cllociaż nadal rÓżne okoliczności pozostałH!. niewyjaśnione. Przedstawiciele obecnego pokolPllia Bahiilskicll l'()(laj!, że irh ]JI'a(Iziad \Vincf'nty lIIiał dwie cÓrki i piQciu synÓw, a lIlianowicif' .Józ('fa, Aleksalldra, Franciszka, .\ n t o n i e g o i Ig-nacego. Tradycja rodzinna 1I11'1\\'i, Żl' jak "Antoni doszpdł do }Jpłlloletllosci, był \\ zi!,'ty do wojska I'Osyjskiego do }lułku !H'('ohrażeJlskkgo g-wa l'dii, gdzie służył 2 lata, po czym otl'zymawszy Ul'lO)! w spl'awach lll'egulowania int('l'(,sów falllilijnych udał si<;, na PlIIi!lTacjl,' ... do .\nglii, lIast'pnip do PalTża, gdzie przebywał do }ll'zyjazdu w Poznallskie pod lIazwiskil'lII Alojzego Bogusławskiego, Jako emisal'iusz ski(,l'Owany do III', HaczYJI..,kiego, darzony PpłllYI1l zaufanif'łn, }lodjął sil.' (Iosta\\)' broni dla powstal'lców...". Z tym porów nar należy oJlowiadanif' Ag-atona c.;illenl \\' ł I js t o l' i i p o \\ S t a n i a n a l' o d u p o l s k i e g' o (IV, j). "Antoni Babiiiski służył \\' gwal'dii w pułku Pl'pohrażeJlSkilll w Petersburgu. 1'0 pil.'ciu latach służhy dostał urlop (IH42) i wy

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry