ZAPISKIgdaleny w Poznaniu". Z Mickiewicza umieszczono tu "Powról taty" (s. 3()), Poczesne miejsce wyznaczył Hymarkiewicz wieszczowi w książce z r. 1fi(), wydanej również pt. ,Poezje dla młodszego wipku z rozmaitych pisarzy zebrane", TwóI'czośr poety reprpzentują w niej g-}{nvnip wyjątki z "Pana Tadeusza". ,,\ gTupi<, poezyj epicznych wydrukowano "Puszczę litewską" (z ks, IV. w, i7!)-3m; s, (;:3-(;4), "Lowy na niedźwiedzia" (z ks. IV w. (i2(;-70!i; s.I;3- m) "Polowanie" (zks, II w.i7- lOU; s, m-li), ,,\Vojnę" (z ks, XI w. l-m; s, (;-7()) i "Dziell N, P. Marii" (ks, XI w. 15:3- 214, s, 70 -71t \" dziale hallad umieszczOlIO "Powrót taty" (s. !JO HI) i "TrzecII Budrysów" (s, lOH), wreszcie wśród "pieśni" "Alpulmrę" (s. 111-11:3).

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Książka Hymarkiewicza z r. 18(;0 była nowym świadpcŁwenl sl'I'decznego ustosunkowania się \Vielkopolan wobec epopei mickipwiczow3kipj, któm już wlatacll cztenlzie-;tych doznała życzliwego !H'zyjl.'cia na gTunci<, poznaliskim, To wysokie szacowanie "Pana Tadeusza" w \Vielkopolscp za dni rOlllantyzmu korzystnip odbijało na tle chłodu i zastrzeże II, z jakilni przyjr:to na ogÓł poemat w kmjn i !la Emigracji. Z dążności do rzptelllego zaznajOłllienia młodzieży z zabytkami ojczystego l,iśmiellllictwa zrodziła sil.' książka A. I\:iszewskif'go wydana w Poznaniu r, 187-1:, nakładem księgarni J.I\:, ŻupaJ'lskipgo, Autol' przeznaczał swÓj lJ!JurQcznik przede wszystkim dla spminari()w nauczyciplskich, szkól wyższych mif'jskich i plemental'nych. Twórczoś{- :YIicki<,wicza ilustmją tutaj nastr:pujące dzipła: w grupie poezji dydaktyczllej ,,(olono-strzyżOlIO" (s. ), w dzialf' IiITki pi 1.'(: sonetÓw krymskich ("Stepy Akermallskie", "Cisza 11101'ska", "ŻE'gluga", "Burza" i ,.GrÓh Potockiej" (s. 4-0- ił), wr()d popzji epicznej pomieszczono liczne wyjątki z "Pana Taucusza": "Puszczr: litpwską" (s, (i2-(;3), "Łowy na niedźwiellzia" (s. (;1,- -(;3), "Zaścianek", oraz szereg wyjątków z ks. I. VIII. IX, i XII (s,(j-lO - ,.Pan Tadeusz" "nipktÓrf' ustępy"), Między wierszami dydaktyczno-1iryczllymi znalazła się jedna spntencja poety na s, 158, wśród elegij "Żeglarz" (s. 202), mil.'dzy balladami ..Świt<,ź" (s. 222-227), wreszcie pomiędzy "romansami" zacytowano "Dudarza" (227-231). Tylp w llzupf'łnif'niu pracy H. Skul ski <'/!.'o.

Mgr Feliks Budnik

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry