KRONIKA MIASTA POZNANIAktÓra ukazała sil.' dopiero w r. 17R!J? Jeden z autorów I\:atalogu Biblioteki z r, 1RR5, Ludwik I\:urtzmann, IH'óbował wykry(- I'Ok wydania książki. Jego też ręką na wewllQtrznej stronif' okładki zapisany jest rok wydania 177(;, błędnie, a trafnie drukal'llia Piarów warszawskich. Po takim błędnym określeniu roku wydania Kurtzmann mógł spokojnie wydrukowm' notatkI;', pl'zytoczom,l na wstępie niniejszego artykułu. Z powyższych sprostowal' wynika, że Edwal'd HaczYllski nie uczył siQ czy tal' w 1'. 17HH. czyli w tI'Zf'Cilll roku życia.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

A, \V o j t k o w s k i.

;), M i c k i e \\' i c z w p o Z n a I" s k i (' h P o d l' Q c z n i k a c h z k o I n y c II.

ł'ienv,;ze ślady recepcji utworÓw Mickiewicza \V szkolf' polskiej o_wietlił w cennej I'Ozpra wie Hy,;zanl Skulski na łamach "Pami<:tnika Literackiego",I) \V odniesjpuiu jf'dnak do poznallskiej produkcji podrl.'cznikowej autol' nie uwzgll.'dnił kilku książek, jakie ukazały się w stolicy wielkopolskif'j IW interesującym 11: 0 odcinku czasowym, Przechodząc w chronologicznym porządku pominil.'te pozycje, wymienil' trzeba najpierw podręcznik Antoniego ł'op}iilskieg o : "Wybór prozy i poezji dla klas niższych lI:imnazjalnych i wyższych szkÓł miejskich". \V drWdlll wydaniu tej książki z r. lH44 (w ksil.'gal'ni i drukarni J, Lukaszewicza) wydnlkowano "PowrM taty" (8, 240- -243) oraz ..Lilie" (8. 21i2- -21;li). w trzecim "poprawionym i pomJlożonynl" z r. lRfi3 ("Druk i llakład 1\o\Vej I\:sięgarni A. PopliI-łskiego") znalazł sil.' jedynie "Powrót taty" (s. 33);-337).2) \V r, 18;)1; ukazały się w Poznaniu "Poezje dla IlIłollszegu wieku z rozmaitych pisarzy zebrane" nakładem k8il;'garni Jana K. ŻupalIskiego, Była to książka Jana Hymal'kiewicza, ..doktora filozofii i wyższego nauczyciel<'ł przy gimU<lzjulll ŚW, Marii :\łal) R. S,: "Pierwsze ślady recepc,ii Mickiewil'zll \\' szkole polRkiej" r. in, z, 3-4. (rÓwnież w odbitce) 2) Egzem pili rZII z wydanill pierwszego z r. lHiJ8 nie mogłem oRiągnąć,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry