KRONIKA MIASTA POZNANIAzajmował si!) historią, lecz wieku XV. \Y cytowanym wyżej tomie Estrpichera Ha str. 1,00 jakiś Studniarski, bez imienia chrzestnego, figuruje jako autol' l'ozprawy o "Ostatnich dniach powstanin kościuszkowskiego". Jest to wi£:c epoka Staszica, Lecz sa1ll Estl'ficlHr w tomie VII na str, lR: poprawił swoją pomyłk<,', podają, że autorem rozpl'a wy o powstaniu 1794 r. jest Leon \V f!gnPl' (dl'llkowano ją \V tomie VI. BocznikÓw Tow. Przyjaciół allk i \V osobnej odbit.ce). \Vszystkie wątpliwości rozstrzyga infol'll1ncja, znajdująca sil;' w "Tygodniku Poznai}skim" Ka.zimiel'za zlllra za 1', lR(i2 na stronie H4: "Pan Antoni Studniarski przeczytał IIsl.'p z pra.cy swojej o Stanisławie Staszicu, mającpj, jak słyszymy, drukipHl l)y(: ogłoszoną". Odczyt tell hył wygłoszony w Pałacu DziałYI}skich, w ktÓrym wykładali wÓwczas ks. Jan 1(07.1IIian o Jagiellonach; Leon Wituski o elektryczności, halonach; Kazimierz Jal'ochowski o dziejach Polski za Augusta II; .J{lzpf Przyho)'owsld o I'odzinie Iiaskowskich, z ktÓrej pochodził popta wiplkopolsld KnspP\', \VQclewski o kobietach rzymskich, itd.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

.Tak si£: okazuje. .,l'wagi nnd politycznym naukowym i filantropijllym działaniem Stanisłflwa S t a s z i c a" zostały napisane na 11 lat III'zed ich og'łoSZPllipJl) drukiem. Autorem ich jest A n t o n i S t u fi n i a rs k i, podawallY w poznailskich ksiegacl} adresowych jako "I'al'ticulipl''' luh "Hentier", zmarły po r. 1 R7().

A. \\' o j t k o \V ski.

:t E d wal' d H a I: z ]'1 S kij a k o ]' y nI o t \\' ('II' C a o k o I i c z n o ś c i o w y.

Gdy chodzi o wybitną a drogą sercu Narodu postar., każdy i najdrohniejszy hOllaj okruch, mogący. przyczyni(: sil.' do doppłnienia czy uwypuklenia jej wizf'l'lwku, zasługuje na uwagI.' i acz sam w sohie może nikły z powyższego właśni£> względu lWI swoją cenI.' i wartoś(:. \Y materjałacll zehl'anych przez śp, dl'. Bolesława Erzepkiego zachował siQ kra k o w i a k piÓra hl', Edwarda HaczYllskipgo. \VIJrpw zwyczajowi liczony zhif'racz nie zaopatrzył tekstu żali ł H},

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry