ZAPISKIi. K t o j p s t a II t o r e m ..l' wag n a d II o I i t Y c z n y III. n a II k o w y III i f i l et n t l' o p i j n y m d z i a ł a n i e m Stanisława staszica"?

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Bozpmwa pod tytułem powyższym ukazała się bezimienni!' nakładem J. l, Żupał-Iskiego \\' Poznaniu r. U\7: in S-vo, str. 110. WYllli('nia ją Karol Estl'eicher w "Bibliografii polskiej XIX stulecia"t.om IV, lR7t1, str. :J(;(;. WiktOl' Halm \\' "llibliogmfii o Stanisławil' Sf1.lszicll", drukowanej w księdze zhiorowej pl.. ..Stanisław Staszic" (Luhlin l!ł2t1) podaj!' jej tyłuł !lod nr. ;)lli na str. 7R:t Zna ją !'I'nvllież (;ahriel Korhut ("Literatura polska" tom 11, wyd, drllgie, l!WI, stl'. 1771), dodając w nawiasie ,,(Bpzim.)". \V ('gzemplarzu, znajdującym się w Bihliotece Haczył-Iskicll pod sygn. V, E i 20, dopisał ktoś na koł-Icu ołi')\\'kiem: "Studniarski". ZnaIIlY: Studniarskich z wieku XIX: .\ntonjego, Maksymiliana i Hamana, \Vszyscy trzej nah'ż<,li do owych 1,2 założycieli Towarzyst\\ a Przyjaciół Nauk w Poznaniu, podpisanych Ha protokÓIf' zphmnia konstytucyjnego z dnia 12 stycznia 1857 r. 1) ależeli oni również do komisji, ktÓrej powierzono opracowani<, projektu statut.Ów,2) O .\ntonim tudniarskim wiemy z Est.reichem, że pisał ,,0 stowarzyszeniach akcyjnych i spółkach osobowych" \1871,). :1) Brat jPg'O, Maksymilian. od r. lHfJ8 sekretarz "Wydziału l1auk historycznych i momlnych",4) jest autorem rozprawy o zjeździ!' w Łucku r. 1429, czytanej na posiedzeniu wydziału a dl'ukowanej w programie pozl1a11skiej szkoły realnej za 1', Uj(;4, Ol'az dwóch rozpraw drukowanych w czasopiśnlie poznm1skinl "Przyroda i Przemysł" z r. 185(;.

Kto z tych trzech Studniarskich mÓgł hy(: autorem rozprawy o Staszicu? Jak wynika z powyższych Ilallycll, tylko MaksYlltiłian

') A. Wo.itkowski: Historia Tow. Przyj. Nauk, Poznań 1I:J28 str. 4H.

:!) ,j. w. str. 36, :1) Z "Tygodnikli Poznańskiego" 1862 sb-. 286 dowiadu,iemy się, że w projektowanym wyrlawnif'twie zbiorowym pt. "Alhum pisarzy i artystów polskich utworzone na pamiątkę tysiącletniej J'Ocznicy wstąpienia Uli tron dynastii Piastów i piel'wszych początków chrześci,jaństwa \\' Polsce" przyrzekł lImieHcic tłumaczenie I. aktu Ifigenii ua Tallrydzie Goethego. I) A, Wojtlwwski: Histol'ia .j, w. str. lHO; na str.. 13H życiorys jego.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry