KH.ONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

)lujc nawił,tzał wprost do omÓwionej polemiki Or\,downika z Bokiem" (s. 31)). \V wydanych atoli \Y 1'. lHliO u ŻUlIallski£,p:o w Poznaniu prelekcjach GrllszczYllskiego - na t.ej pd)'cji opi£'ra siQ rÓwnież autol' książki nie ma najdrobniejszej wzmianki o )lo]emicp "lh'\,dowl1ika" z "Bokiem". Prohll'm stallowiska narodowego poety zajl1l0wał krytykÓw i w innych częściH'h kraju, (rllszczYllski występując z obroną i\lickiewicza nawiązywał do sądÓw Iochnackiego, \VÓjcickiego, ł.ukaszewiczH.. Majnrldpwicza, () pnzlHu'\skim sporze nie ma ani słowa!iedobrze się stało, że prof. Pig01\ nie uwzglQdnił I'Ozpl'awy Z. Kntsilu;;kiego pt.: "JUlka słów o Juliuszu Sł(lw;LI'kim", ogłoszond w Poznallf;kil1l "Tygodniku Literackim" ,1841, m' il-:J), O "ł':lIlll Tadeuszu" pisał tu autOl' "Irydiona" \\' ten sposÓb: "..,Pan Tadl'usz i 111 i(' drobne i marne samo z siehie, alp wynlżaj:l c (' dla liaS 1Il'awdziwą. £'popej\, - na rÓwnie 0g;I'OIn1l:1 żadi'n z IlOwożytn)' ('Ii nal'odÓw dotąd siQ nip zdohył. (enialtlOśl' HOłłłel'l1 i dowcip Cerwanta w niej stopiły si\, razem" (nr 231, Gdyhy UCZOłłY z\\TÓcił uwagI.' na to stldimu, ni£' orzl'k]1Iy, że Kraf;ii1f;ki ,,\\,yt)()wiadał sł,td n "Panu Tadpuszu" j£'dynie \\- korespondencji" (s. 27(;). Hozprawa ta każe sprostowa{' również drugil' stwipI'dzl'nii' pl'nf. Pigonia, ktÓrp hrzmi: "Tytuł piprwszellstwa 1)]'Z) znany KrasiI'1skiemu w sądzie o Panu Tadeuszu jako ('}lopei ograniczY" wszelako potrzeba dwoma za:;trzeżeniami, wyrażającymi Sl' \V słowach: po polsku i w piś11Iie" (s, 27D). J\:rasi11ski wY))()\\'ii'dział sąd o "Panu Ta(ł." jako epopl'i nie tylko \\ piśIIIii'. alp i w dnIku, c o l' a 111 )lU h I i c o, Okazuje sil;' też, że na gruncip 1)()Zn;ul:;kim (w ogół<' wlkp,) sąd taki wyp;łosił jako pierwszy twórca "Przedświtu", liiI' zaś Cegiebki (w r. lH45), jak chce }lrof. Pip;Oll (8. tHO).

KOl'lCZąC pragnę zauwaŻ) l" że sprostowanie nini£'jszi', dot', czące jedynie kilku stwienlzeil \\' jednym I'OzliziH II' k:-;;iążki pl'of. Pigonia, nip 11l1lłliejs7a \\' niczym niepospolitych wartości ('ałeg o st.udi1l1\l, kt.Óre nii'zaprzeczeni£' stal 111\\ i dziś najcennif'jsz:,I, pozycji: \\' (itpł'atuI'z£' o "Panu Ta.dl'lIszu",

Mgr F"lik:-;; Budnik

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry