ZAPISKIstycznpj popty, ktÓrej w sporze nikt (dosłownip) uip hrouił, a kt/Jra spotkała si\, nawpt u entuzjastÓw wieszcza (Cyhulskiego i Cpgiplskiego) zp zdpcydowanymi słowami prznmny i sUl'Owej krytyki, Spór wyrósł w atmosferzp wrogiej towiailszczyźnie. () ilp mi wiadomo, nie toczono zas żadnych bojÓw o epopeje na odcinku czasowym (illtcrpslljącym nas) miedzy l'. l84(i (por. polemiki) i lŁ'(i:t Ani sp()r z 1'. 14fi nie hył bojem o ppopeje, ani też nie stworzyl pbźniej żadnego hojll o nią. ani sprawy. Nie "Pan Tadeusz", alp słllżha 1'(J (1 t Y u mistrza Andl'zPja i utrata katedry - to najcz\,stszp tt'maty kl'ytyki pozna{lskiej ° Mickipwiczn po r. lR/.;). "aszc arcydzipło cieszyło si\, wcalp dobrym illlieniplll, bardzo wcześni p zdobyło sohie serca i umysły, daleko przed Jatami lH:)H/!-) jako dab;t "ostatpczllpg-o zwyciestwa" "Pana Tadeusza". Twierdzeni!' to 1l10gQ poprze(' kilku dowodami. Już w r. HH5 zajQ.ł utw(n' upl'zywilpjowallP Illle.lsce \V książcp II, Ce!"ielskiego: "Nauka poezji,.." Yozłlm'l. lH4;J), ktÓra zapewniła poematowi poczesną pozycj\, \V wielkopolskich szkołach średnich. ie hez znaczenia jes1 r()\\'nież fakt, ż(' w al'tykule ks. Koźmiana z 1'. 18fil pl. "Dwa ideały" ogłoszonym w "PI'zeglądzie Poznailskim" (t. XII), stanowiącym druzgocącą. krytyk\, i(kałów poety, pominięto zupełnip "Pana Tadeusza", Po czterech latach pojawił się na łalllacb tegoż pisma "nekrolog", napisany z powodu śmierci wieszcza, O epopei pisał tu ks. Koźmian w ten sposób: "... z każdym rokiem wziętość nieocenione"m poematu rosła. I słusznie, bo trudno lepiej pokochać i O!ldać ohyczaj polski, trudno barw dobrać jaśnil.'jszych na odwzorowanip pi\,kności przyrody krajowej... Poeta jest tam ciągle panem przedmiotu i j\,zyka, z niesłychaną biegłością In'zechodzi od najwznioślejszych uniesieł"l do prostoty potocznego opowiadania..," (lHfi;J, t. XXI). Wypada żałowa(', że prof. Pigoń nie U\vzgl\,dnił tego sądu, ktÓry świadczy również o dobrej sławie epopei prz('(1 r. 1858/n,

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Zdanipl\I uczonego do triumfu i zwycięstwa przyczynił si\' dopiero st. (,rllszczyilski swymi prel!'kcjall1i, jakie wygłosił w Poznaniu w 1', lHi'JH i 1859,3) Prof. Pigoil pisze, że prelegent "wystę

:\) St. Gruszczyński: ,,0 Mickiewiczu ze stanowiska nar'odowego", "Woina I'hocimska Potockiego", Dwie prelekcje. Poznai. 18(j0.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry