ZAPISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Spór IV ujęciu prof. Pigonia, Aulol' ki;lŹki nip zaehowal kolpjności ul{azywallia sil: rozpraw polplllicznych, co w nastl,']!st.wip spowodo\\ alo wysuni'('ip 1I11,'([II)"ch Wlliosk('J\\. Nil' wspomina najpipł'\\" l'l'of. l'ig-o"l ani Io\\ 1'111 II JJI'oszurzp (;ol\'J)iowskiego ja ko I)(J\\ odzip wystę,pipnia Cyhubkil'gu, 11 cały sp{»)' sprowadza Ilu trzech l'tap{J\\. IH'zpdtawioII ch \\' lIipwlaściwej kolpjuuści. Zdaniem UCZOIłl'g'o zapoczę,tko\\ał polplnikę "Hok", puhlikuję,c rzecz anonima, podj9-ł i <l, dalej "Oręd. Nauk.", ogłaszają,c replik' C!'gielskieg-o, \\Tes7.ci!' 7.alllknął "Hok" ł'OZprawą, Cyhulskiego. l'rzestawiwszy rozpraw \\' kolejności ich ukazywania si\, wycią'łH;I,ł (lrof. l'igo"l fałszywy wniospk o stano\\ isk u "Hoku" wohec i\lickiewic7.a. l"waźając bowiem studiunl Cyhulski!'go 7.a kOl'ICZąC!' S(l"H' konkluduje: ,,\Vystąpieuieni p "Orędownika" odlliosło (lpwipn skutek. Hedakcja .,Boku" zrpjtl'rowała: opat.I'zYWS7.y się w swym nil'JJomiarkowaniu, chcą,c wyhl'nąć 7. sytuacji,.. pozyskała al'tykuł -. Cybulskieg'o w tpndencji WIH'ost przecivv'ny stanowisku anonima, entuzjastyczny hołd uwielbienia dla ł.w{n'c7.ości :\rick ewicza, () "Panu TadpuszlC' wszplako nip miał autor t.en prawip nic do powi!'dzenia, ataku na niego uip odpH rł" (stl', :31:3-:H4).

\V rzeczywistości hyło jPdnak ilwczPj, Hedakcja "Boku" \\Tale lIie zrejtpl'o\\ ala. kiedy pu stmliulll Cybulskiego (t. VIII) ogłosiła pas7.kwil anonima (t. Xl i xII). Pwaga, Źl' uczony herliiiski liiI' odpierał ataku na "Pana Tadeusza", nip ma podstaw, jPźpli zauważymy, Ź!' Cybulski odpuwiadał (;oł!:bicJ\\skiPIIIII, ktc')I'pgo pot.ępie6czy wYl'ok omijał właśni!' l'pOpfJjl,', To pl'zesUllil:eip głosÓw polemicznych spowodowało przedstawienie dyskusji w swietle (\la wieszczcza zbyt korzystnYIll. Szkoda, że autor ksią,żki nil' lIwzgll,'dnil wy 1'0\\ jedzi I'l'dakcji ,.Boku", jaką, pislllo zallJil'ściło przy kOl'ICll tOlnu XII \ WP wspolllniaII III dział!' ..Hozlllaito'ści"), wypowiedzi, ktÓra nstl'z!'głal)y od fałsz\\ ('go OI'zec7.ellia na tpllIat 7.I'ejt.el'ow:l nia l'pdakcji "Holol" a oświetl iłahy jasno stanowisko pisma wołwc onm wianego SpOI'Il. Otn lIotatka "Hoku". pOlllini(,'ta zllp!'łnie przez pl'of. l'igollia: "Ol'<.'downik" w III', 24 - pisallo tli - wYl'zllca redakcji Hoku. Żl' zamieściła IIwagi autora rozl)J'awy "Pisarz!' polscy wohec potl'zeby lIal'odO\\,pj", a t.o jeszc7.p po artykule 7.lIJ)('łnil' IH'zl'ciwllej t!'!'ści

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry