KHONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

rzucał na cah! nipnlal JH'zP.złoś(; poetyckę, Adaula jlot.f:pil"-]('zl' wyroki, od ktl'Hoych ocalał jl'dynie ,,['an Tadeusz", \Y obronie t\\'Órc "Dziadów" wystę,pil w prasie poznanskif'j \Y ojciech Cyhulski, prof.

I iL sło\\', ua {'niw. BprJiilskim z rozprawą: "Mickiewicza ulol'allll' i pOl'tyckil' st:ulO,,-isko". Ogłosił ją w L VIII "Bok..," (181,;-»), pismo Lilwlta i !\Ioraczpwskieg:o. StudiulII, utl'zymanp w poważuym i I'ntuzjastycznYIll toniI', odpif'rało atak na poptl,', dobitnip określało stanowisko nal'odowe wim;zcza, HÓwnocześnie jednak. Z(' wzg-ll,'du na S\vój krytyczny stosUllPk i nieclu:ć dla Mickil'wicza. pl'ofpsol'a w College dp F\":-II\('e i towiailczyka, IH'zyczyniło sił: do utwipl'dzenia panującego wówczas nieprzychyhwgo ustosunkowania si krytyki wielkopolskiej do Adama jako wykładowcy litm'. słowo i jego towianistyczllej działalności. Polmuika skoilczyła sil,', ua gnlllcie poznailskim nastąpił jej epilog. "Holi tenże "Bok..." (l81,») umieścił ni('lJ:nvem \V t. Xl (dając powód do nowej dyskusji \ ).zpcz anonimowego autora pl. "Phmrze 1)()lscy \\'ol>pc ]>oh'zph nal'odowej". \y tonie była ona zupełnie przeciwna rozpl'awip CybulskiPW), Paszkwil godził w wal'tości ideowe twórczości poety, st.al'ał się l"I)wnocześnie zdyskredytować artystyczlIl' walory jl'p:o [lm'zyj, przede wszystkim zaś odmawiał im piętna lJ:u'odowpgo, Znaleiii sil' wszakże obrolJcy. Na ratunek jlosjlipszył poecie ,,(h'l,'downik Naukowy", organ zachowawczy Łukaszmvicza, 11. Cegielski w replice pl. "Odparcie potwal'zy..... (,,01'. N." 1'. 18K), 1Il' 21,) odpierał zarzuty anonima, Pisał swą odpowiedi z najwyższym f'ntuzjazmelIl dla twÓrczości poetyckiej Adama, nil' lIIiał tylko słów uznania dla .\lickiewicza, "naczelnika dzisi('jszej kotl')'ii" (sci\. towiailczyków\.

.Jakoż "Bok" 181,5) wydrukował w nastl.'pnynl tOlllil' (12) dalszy ciąg paszkwilu anonillla, którego Ilapasć nie IJlninł,.ła również "Pana Tadeusza". \\1 tymże nunterze w dziale "Hozmaitości" odpowiadała redakcja "Boku" ..Or<,'downikowi N:' określaję,c SW(' stanowisko wobec sporu jako npl\tl'alne. J\.OI'tczyła dyskusjI;' I1-ga cz. repliki Cegielskiego w 2:) nr. "Ort,'d, Ne..uk." (IH1:) 1',). Tutaj krytyk wYl'aził sił: :-;1I1l11I) CUIll lauda o zaatakowanYIlI \\" II-ej cz, paszkwilu "Panu Tadpu::;z\l" jako () "jed'nej (P()J1'i po lIiadzif' i Odysspi, żywYIll ohrazie nal'odowf'g'o życil-\ Polski".

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry