KHONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr1

Czas czytania: ok. 6 min.

IH'odzką i taili l'pzydował. Dzipl'Żył jPszczp tl'?;y inne: Ostl'{)g" omz zapf'wnp J\ołomyj(' i ŚniatYl1. \ValrlP stal'Elnip ohrócił na l1Iatpl'iahw ufundowani p hiskupstwa, uważając jp za podstawę t.nvałego duszpastpl'stwa, CzpszPjko pozostawił znaczny spadek, zapisał jf'dnak cały na rzpcz pl'Owincji swoj,'j Dominikalll'n" litf'wskicII. Bipga(lski usiłowal odzyskal: go dla diecf'zji. Ikoniii sil Dominikani, zwłaszcza pl'Owillcjal Macif'j J(olillski, \V'lIikIl11J zawiły i dhH'otrwały IW()('ps, ciągnący si,: jPszczp \\ l'. /701, a skollcz'ł sil.' ostatpcznip. I)()lłlyślnip dla dit'cpzW\. Czy w niPj saulI'j Bipg"at1ski pl'O\vadził jakif' prace'! Dziejf' hiskupstwa Imkowskipg"o i llIisji mołdawskif'j jf'SZCZP czpkaj1;l opl'acowHnia; tl'wIno wit:,. powif'dzif'ć cośkolwipk, Jlp sięgają naszp źl'ódła, hiskup nip podjął wizyty dipcpzji. TłullIaczy si(,' to nif'zawoduip tYIlI, ŻP wkrMl'p po pokoju kal'łowickim wyhuC'hła wojna p{,hIlH'1H1. Z pl'Owiucją fl'allciszkHI1ską Hipga(lski utl'zYlllywał hliskie ZWi11Zki, I', 170U uzyskał na teologa jPlhwgo z zakonllik6w, Ży,,'ot pJ'OwadziJ ś" iętohliwy i w sławip świ('tości go zaktH"lC'zy!. ullIil'mjąc I', /70!!, 11 lipca na mól' w Ostwgu. Na gl'obie kazał położyć' epitapbium'): Hic jacet Stanis/aus peccator, bujus ecc/esiae indignus pastor, episcopus Baccboviensis, pro quo ora viator. Działalność Biegańskipgo jako hiskupa na dah'kich kl'f'sHeh południowo-wschodnich nip lila związku z /'oznalliplIl. Jako rpgent czy jako gwardian, poprzednio zazllaczył si!,' niezawodnip; nipstety małom6wlloś,' kl'Cllliki pozlJaI'lskipj InilczPllipm pokryła szczpgóły jf'go cZYIIności. Pozostały imil.' i chwała, Bo opillia o jpg'o świętobliwym życiu jf'st jf'dnolita, A z t.I'zpch :\liIIlH,.t6w, co w XVJJ ", dostąpili lIlitl-y hiskllpipj. jf'dnYIII jpst on "Jaśnif', Syn, potem ojciec poznallskipgo konwpntn, jedyu pozlUu'lski Franciszkau, kt61'pgo czoło pokryła illfuła. \Vięc z tPj godllOści splendor spłynął na poznailskich Fl'anciszkanów klasztOl'. ŻP i pod tym wzd\,delll nip ustępował żadllPUlU iUIIPIIIII.

4) Sl'hmidt HH; Karąc'z S, Hys dziejÓw Za!., kawodz. w PO]SI'ł' II liH-!), :,) Piasecki 44.'1.

PHZ)'JAZI> I>,BHOWSJ\JE(;O 00 I'OZAIA 1ROli HOlU'

Im iQ g'f'l1. f)ąJJl'O\\':-;kiem J':will7.aW' jest silnymi wQzłami z \Vielkopol:-;k i stolic tej dzielnicy - Poznaniem. PrJ':ecież to ni!' kto inny jak [)1..thl'Owski na ziemi wielkopolski!'j pod (;niezllcm st.awil cJ':oło wkracJ':aj1..tcym 17fJ:ł roku WOjskOlll fll"Iu;;killl. I'I'zecif'ż to jeg-o imi<; było Ha ust.ach wSJ':ystkich \Vielkopolall podczas kościuszkowskiej insurekcji. Dhrow:-;ki to bowiem Z(1żał tutaj IUI cZf>If' doborowych oddziałiJw, ażeby wesJlrze,' powst.allip wielkopolskie. I) Ni!' kto inny jak 011 właśnie dwukrotnie w Poznaniu t.worJ':ył szeregi armii narodowej, raz jako nacJ':elny organizator armii polskiej w 1HOfi roku, a nast<;pnie w 1HO!) roku jako dowódca zachodnif'j połaci pai1stwa polskiego, ktÓre naÓwczas no:-;iło nazwę K:-;i<;stwa \Varszawskif'go.) On l'I)wllież na IIl'zełomie lat 1811 12 stoi na cJ':ele osłonowego kOI1Hlsll wiplkopolskiego J': kwater w Bydgoszczy, got.owy do wystpienia przeciw Prusom, gdyby zl'ealizowanymi zostały plany zniszczenia tego pailstwa. H ) Tu wreszcie, na zif'1l1i wif'lkopolskiej, sPł.'dził Dąhrowski ost.atni" lata :-;wego zasłużonego dla Polski żywota. Żywot Dąbrowskiego stanowi wi<;c cZQść l1istodi Wielkopolski w jej dą,żeniach niepodległościowych, a kulminal'yjnYlll punktellI wśród tych wydarzCll jest mOUII'llt przyjazdu \Vodza Legionów do Poznania w wieczór li listopada IHOfi roku. Przybywał on bowiem jako mż opatr7no>iciowy, by naród porwa,' do boju i do zwyciQstwa poprowadzi!'. l) Skałkowski Adam Mieczysław: .Jan Henryk Dąbrowski, Część I (Monografie w z'Ikresie dziejów nowożytnych, t. IV), WHrszawa 1904, 2) Pawłowski Bronisław: Historia wO.iny po Isk o-a ustriackie,j lRO!J r.

Wal'szawa 1935; Staszewski .Janusz: Powstanie poznańskie lHO$J roku (Kronika miastH Poznania, t. Vf[I), PozllHń 1930.

H) Staszewski .ranusz: Z dziejów garnizonu polskiego \\' Udańsim w lataeh 180H-1812 (Rot'znik Gdański, t_ \'II-VIII), Gdańsk HJ3ł.

l' schyłku I'oku HO(i Pozmu\ w pl'uskilll pozostawał władaniu. HOZl)Oczynają,ca si kalllpania z Francj.1- Ilarazie nie hudzi!;] żywszPp-"o zaiut!'I'PSOWHUia, aezkolwiek hysh'zpjsi urz('dnicy prllsc) wyczuwali już te podzielllne nurty. któl'ynli IIl'ądy illsm'pkeyjnl' t.ol'Owały sohie drogę. \Y kmju jpdnak naogM pallował spokł-Ij, aczkolwiek oddział)- ,,-ojskowp W)Tuszyły Ha front, a wet po kll:scP poniesionej pl'zez armil:' pl'uskc..t pod .JeH<..t, jeszcze do Ul paidziPI'. nika, IIHllloM' Poznallia hyła pl'zekollaw;ł, o odnipsionych 1)\'1.1'1. wojsko pnlskil' Z,,')'ej('st.waeh, fi dopiero kupcy pl'zyhywający z Bpl'lina zaalarllłowali ludIlOI: wipsci'J o pl'zpgTHnpj i o IlI'iPI'ZI'I' kl'ł-Ila do 1'1'11>. \Yschdnich, I'I'zyhył rÓwnież wtpdy nlłody BrzydpI') Chłapowski, kt.ól'Y służąc w arnlii prusl<iej jako junldpr znHjdo\\'ał sil,' w Bpl'lillip i jedPII z pipl'wszydł IH'zyh),ł do I'oznauiH, przywożąc wiadolllośr o pogromip, Był IIHwpt w tej sprawip wzy" any do kOUIPllda.nta. kUJI')' początkowo zgl'olllił g-o za SZpl'ZPnip nil'prawdziwych wipśei i groził sUl'owymi kanuHi, ZHllilll w hot'łeu salll uwipl'ZYł. I) \Y mipscip pano\\ aIo poduipcellip i nippokl'lj, \\'tpd)' to pOI II i (,.'d Z)' ludźmi, stojący III i na czplp pruskiej mlminisll'Hcji. wYllikll<}.ł ostl') spł-) 1', ktbl'Y odhił si Pelll'llI u władz cpntl'alllycll. Pl'ezps kalIIery poznallskiej [\()hlpl' uważajlJc, Żp wszystko stnll'onp, zamil'l'zał CZYIII pn:dzej ()IJ\Icil' miasto i podążae śł.ulallli lo'ł-Ila. natomiast jPgo zast!:lIca, dYl'l'kfol' kalllPIT (;I'lInpr, hyl przpciwł\('go zdania, On uważał, że lIip\I()(lolma zosta wil: wszystkil:'g'o na łasce losu, Żp nalpż) wytn\'ClI: ua powiel'zolIynl sohie stauowisku do ostatka:;) Kohl!'1' nie ehdał ezeluu: pI'zyhycia FrancuzÓw i pl'agnc}1 opwkil; lilia sto, (;nlller jpdnak untiał s\n\i 1I 0 g l ąd narzucić zwiPl'zc!lnikowi i władzI' pl'Uskip pozostały 11<1 ndejscu, chol: stoj<..tcy naówczas w Poznfluiu pułk pi!'szy szpfosł\\ 11 l{pinhal'dta nocą z 1 na 2 listopada o\luścił miasto, I\I'Mki tylko czas władze pruskie oczekiwały na dalszy rozwój wypadków. .Już howielll \\' godzinaell pf)południowyclt ) Kalinka Walerian ks,: ,Ienerał De1.ydery (,hłapowski (Ihieła t,X/), KrakÓw 1 !cJOO, str'. 10 nast, :) Schottmiiller Kurt: ner Polenaufstand IHO(j 7, Urkuuden und Acldenstii('ke ans dPI' Zeit l.wis('hen .Jena und Tilsit. Poznań 1!cJ07, d1.iał dokumentów. dokumenty 1--1 -20: WO.itlwwsld Andn;ej: Pm;nHIl w t'1.Hsa('h Księstwa Wars1.awskiego (Kronika miasta Powania, t, V), Poznań 1!cJ27, str. I/H nast,

: listopada wkroczyły w IIllli') stolic), \Vielkopolski pif'rw"ze oddziały francuski p, Był to id1j,cy \\ s1.mży przednipj pułk strzelc{)\\ konnych, dowodzony przez płk. Excellmans, I;) :'\iależał on do brygady kawalerii korpuśnej mal'szałka I>avoust. który go wysłał naprzód dla rozpoznania sił i stanowisk przeciwnika, Idąc od Frankfurtu nad Odrą, nie napotka! Excelhllans na nieprzyjaciM, to tl'Ż III'Zf'Z nikogo nip zatl'zymywany zhliż)ł si(' do 1'0zllania. \Vkł'a ezaj<,l c do tego miasta płk. ExcelIlIIans wysłał pl'zc)(lplll jedpn sz\\'adron, kt(IIT kłusem przl'bif'g! ulicc" dopadł nlostu na \Varcif'. ohsadzi! go i patrolami wysuną,ł się do przodu. oświf'cają,c si(' nimi na tr'akcif' warszawskim i torut'lskilll.') Pozostałe szwadł'Ony powoli zbliżały sit;' do Poznania, jak gllyhy OCZf'kiwały zasadzki Zf' stł'Ony Prusaków, I)opiero PO\\ iadonI101lp, żp nif'llla. nif'IJPzpiecZPl')st.\nl, wkroczy!y i stan,?ły na l')"nku, \Vojsko francuskif' h) ło l'adośnie witane przez lIlieszkallc{)\L (;I'IIlIPl' pilnie obsPl'wujclCY wypadki wYIlJipnia llazwiska tych, ktc'lrzy pospieszyli pit>I'wsi, pocilg-ają,c illnych za SObI, \V pclle tej n'lacji lllip.li to byc' Stanisław Mycjelskj, właśeiciel I(ohylepola pod Poznaniem, (;ul'Owski, ziemianin z I(aliskipgo, l '1IIit'u-ki .Ian r-;epoIlHlcen, oraz dziel'żawca d01llen pallstwowych Taylor, Ci właśnie ludzif' lIIi\,1i wyhiec pierwsi napl'zeciw wkraczają,cym strzf'lcol1l, Oni wi,?c przyczynili sil,' do przychylnego ustosuukowauia się llIif'szkailc{l\v Poznania wzglc.'delll zHjmujlcych miasto Fl'ClnCUZÓW.

ExcplhllHns zaj1j,ł miasto w imieniu NapoipolHl, zakwatpr()\\'Hł Sil, alf' władzy nal'azif' jeszcze nie przpjcJ,ł. Zaraz natomiast tJ wyniku swego podjazdu i o miejscu zakwaterowania zarapOl-to\\ ał 11lCu'szałkowi Davoust, stoj1j,Cf'1I111 we Frankful'cip, Spodziewano sic:, Żf' lada dzif't'1 nHdejtlą posiłki, którp utrwall stan posiadania,

I;) FOlwart 1'.: ('ampagne d'e Pologne, Paris 1882, t. rI, wykaz ze styc'wia IH07 I'. podajE', iŁ w pułku tym było 1() oficerów i :'!!)H szeregowych.- VI listopadzie lHOG !-Itan ten mógł hyc' nieco wyższy. 7) Schottmiillel': Der Polellaufstand, stl'. 31 nasI. i dokument nr 28; Wojtkowski: Pozna() w czasa('h Ksi:stwa Warsl.awsldego, str, l7!cJ nast.; ('hł:qlOwsld DezydE'ry: Pamiętniki, POl.lla() tH!cJ!cJ, str. t.

4.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry