KHONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr1

Czas czytania: ok. 3 min.

bliwip dokładniC', Atoli świadni;y to takżp o doskollałycll stosu 11kaell, łą,czących naszpgo profesora z Jezuitami. Ej wl'ześnia WH7, jak zwykle co trzy lata, przypadała kapitliła prowincjalna FnwciszkanÓw, z kolpi tyln l'aZCIII w Poznaniu. l'czestniczył w lIiPj z obowiązku regenta Biegailski, niczalcżuip uawet od tego. że z poprzcdnipj w }(aliszu r. 1 tiX1 zost.ał dpfinit.Ol'plll, Kapituła wylH'ała go Illinistrplll, pOwipl'zajc zwie'I'zchnictwo prowincji. Prowincjalat tpn t1'\\'ał jak zawszp lat trzy, 11 SkOl'lczył sil.' kapitułą w Piotrkowip Hi \\Tzpśnia lliflO. S ) !\aczplnYIll i głÓwnYIII obowizki('lll llIinistra była dOl'OCZl1a ,,-izyta wszystkich klasztor!!w prowincji. Pobka ohpjnlOwała ziplIlie' \\'il'lkopoJski wraz z PrusalIIi i Mazowszelll oraz właściwej Małopolski (wojewÓdztwa kmkowskip, sandolllirskie. lulwlskie') tudzipż dwa konwenty śhjskif', OpolI' i U)'tolll. :'\ie ulpga wątpliwuści, Żp Biegat'lski odhył slllllie'lmip t.akc,l wizytl.', chociaż akta z te'go czasu sil.' nie zachowały, nie znallly zatelll jej szczpgół()\\". 11 listopada nlinistpl' znajdował sic: w NowYIll :\lip;,;cip KOI'czynie, gdzie' podpisał apl'OIJatl,' na druk sławnego dzieła l(azilllieJ'za Biel'nackipg'o!l) Specu/um Minorum (Kraków 16!-JH). Na l l1uu'ca 101m zwołał zl'hranif' ojcÓw prowincji do Krakowa, aby poczynif' przygotowania na mulchodzc,lc1j kapitulę gene'ralluj.. :-';ieJmwelll wyruszył \\TaZ z świpżo ol>rallynl kustoszelll kustoszy \\'OjCipc!łPIIl SuchorZl'wskillł do \\'łoch. l'czcstniczyli w kapitulp gpnerallH'j \\' Hzylilie' na \Viątki \;!!) ntaja l lmm, na ktÓl"Pj wyJH'ano g"PIle'I'ałpnl Fl'HnciszkanÓw l(onwpntualll)ch Józefa Bottari lmm-!l5L \\' lutylll r [mw spotykamy prowincjała w \\'arszawip. Pobyt te'n ulUsiał sil;' ciągną(' do(' (Hugo. Biegailski bowienl talii Że' chorował, l1a pól umarly, Niezawodnie też wówczas za,eżdżał do Wilanowa, ehociaż znajolUO';;!' i "z"dl,'dy Jana III są zape'wlIP \\Tz('śniejszej daty. nasz Fl'anciszkan lIIiał howiplll tytuł te'ologa kl'ólpwskipgo, Z \\'al'szawy rÓwnież wystoso""al list. szczl,'śliwit. zachowany, do

) Biernal'ki (',: Sp{,(,lIll11J1 Minoł'lllJl KrllkÓw WHH, 2\J2-ił. Mllko\\'!;ki Bona\'pntllra 0pll!;f'lIla 1'1, Bih!. Narod. Lat. (l I lił22, 7:i.

!I) Bierna('ki ,llIn Kazillliprz 1Ii2!1-172:J, znakolllit) histOl'yk fral1('iszkallski. Główne jego dzieła Spe(,lIll1l1l Mi 1101'11 111 ol'az Prol)\lgna('1I11111l Ordinis Minol'lllll Hm2,gw:u'diana poznaI'lskipp;o Stanisława ŻL'rnickipgo, Pismo stanowi odpowipdr. na wniospk gwal'diana o zastępstw.! podczas c\1I)1'ohy. Przytaczamy je:]') Moy kocbany Staruszku, Do cborego napoI umarly piszę, pytajqc się na dobre zdrowie WMosci, Więc moy kocbany Braciszku, ieżeli bylbyś slaby anie czul się na mocy, tedy zleć urzqd gwardyański X M Przybyrowskiemu żeby przecię pi/nowal ekonomiey, Ja też si saluus ero vel sanus, będę u WMosci na Święta albo po świętacb, Tnterim vale frater mi et amantem te redamo, lubo cborego bardzo, Czy dopl'awd Ś\\"ięta WiplkHnot:np lli!J() (21i. ilU Bipgm'lf'ki SI)Qdził w Poznaniu, wydajp sic..' \H}tpIiwp, Otrzymał howipnl mianowanip na komisarza gpnpralllPgo Wpwskipgo. 1>0 ohowią.zk{J\v jPgo nalpżała wizyta i IIl'zpwo(\nidwo na kapitulp pl'o\\-incji. Z dat znamy tylko kot'ICow<,l kapituły wilpl1skiPj 21, cZPI'wcaY', Zważywszy jPdn:1k od I pgło;;ci klasztOl'Ó\\ litpwskicll, trudno przyjąi, żphy prowincjał lJył zjpżdżal z \y,U'SZHW)" do Poznania na konipc nw ITa, ahy nipha wpm wyt'uszy<: znowu z powl'otpm na wschód; chyha, ŻP Inożp lHlnlinacja zastała go w Poznaniu. Prowincja litpwska istniała zalpdwip od kilkn lat. hapitnła 1'. W!}() była druga. pJ'owincjałpm wybrała FJ'anci:,;zka Olszpwskipgo 111;!J()-3), J\:apitllła IIiotrkowska prowincji polskipj zakol'lczywszy prowincjaIa! Bipgallskiego po\dprzyła mu gwardiat'lstwo warszawskip, któl'P sprawował do 1'. Ui!!3 12 ). ]\:Ollwpnt warszawski jeszcze nip hył całlwwicip przyszpdł do siehip po zniszczpniu wojny szwpdzkiPj, Podówczas znajdował sic: w !rakcip przpJmdowy z drpwnianpgo na lIH1)'Owany. Praca ta spoczywała głownie na gwal'dia

10) Kl'On. pozn, ił v. PrzybOl'ow!;ki Fmnciszek I'. 1()?!) i nastł;;pnych był regentem studium poznań!;kiego omz kaznodzieją, 161m-I) został P 1'0wincJałem z kapituły t'hęciń!;kie,i. R. 1695 uczestniczył \\ kapitule generahleJ w Rzymie. Ukończyw!;zy urzędowanie był gwardianem poznańskim. Umarł w Warszawie H!. IX, 1701. (Kron. pOZll. I'k 32v, 100, 28R; Halkiewicz fJ7 v; Makow!;ki 77-8). l.) Makowski O. 1, 75; HI, I3ibl. U niw. Wileńskiej 199 5. l) Piasecki ,Jakób: Opisanie klasztorÓw franl'iszkailskich. Pamiętnik Religijno-Moralny VII 44ił; Makowski 75,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry