KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr1

Czas czytania: ok. 3 min.

Prowincja poIska ft'anciszkat'lska posiadała dwa studia I< lasy, Kml{{)\\' i Pmma"\. owicjat dla \\'ielkopoblii istniał w l'yzdrach, studium filozofii znajdowało si w I\:aliszu, stę,d absolwenci przechodzili na teologiI,' do Poznania, a hyła to naj,,"yższa uczelnia w kraju, krakowska liezyła si' pior\\'sz, Ide stala jednak na wyższym poziomie,2) Do poznat'lskiego otóż kOllwentu zgłosił si wiosJU,l 1'. 11;1;4 jako nowicjusz na kleryka Stanisław Biegat'lski, PocJlOdzil z rodziny szlacheckiej, lIieza wodnie gdzieś w pobliżu, syn hazimief'za \\'ładysława herbu Prawdzic, Jako kamlydal na kleryka musiał IH'zpchodzir jak,lś szkoł. Daty ul'Odzenia nip zapisano, można wipl, jego }}rzyję,ć około Jat dwudziestu, nal'Odziny zatplII ok. r. 1I;4). l'rzyjto go na sYlIa kOll\\'l'ntll poznal'lskipgo i odesłallo jak zwyklc do Pyzdl' do no,,-icjahl. Profesj składał w 1'01, potpnI H łllaja 11m;). 3) \V ówczesnym ustroju zakon II Fl'anc1szkanów KonwentllalnycJI każdy zakonnik bywał synellI wzgJdnie ojcem 1>ewnpgo kOll\\-cntu, Podług ogólnych ustaw J(onstytucji n'hailskich t ) do synost\\ a [l'zeba było i wystarczało, żeby społecznośt' wil,'kszością glosó" 1>rzyjl,'ła kandydata.: w rzcczy samej w Polscp liczono si{' z pochodzeniem z miasta luh okolicy itp. Synostwo, filiacja oznaczała pewien szczeg-ólniejszy zwię,zek zakonnika z danym konwentem. Konwent winipn był si nim opiekowar . łoży,' na studia, w chorobie itp. ZakOllł\ik powinien pamiętar o S\\ Oilll ldasztorze, w razic zarobku oddawar częŚ!' przynajmniej. :\il' było jPdnak kOllieezlw, żl'hy lIIieszkał \\' swoim klasztorze: miejscp pobytu zależało od woli zwierzchności. \\' razi£' zgonu spadek przypadaj po połowi£' konwentowi ojcowskiemu i kOłl\\"pntowi pobyt.u, Wyję,tkowo tylko pozwalano pI'zenosj(' filinck z jednego konwentu do drug-iego. \\' I'azie osobliwszyclJ zasług' spolecznoś,' lIlOłda IH'zyznai zakonnikowi tytuł ojca konwentu.

2) Studia \\' zakonie frando;zkańskim Pl.zedstawiamy szczegliłowo w tłoczącym się obecnie t. II "Franciszkanów polskich" Rozd, \'11. _J) Niesiecki: KOI'OIUI Polska 1728 I. 91: Kroni!m FnulI'. pow. (I'k) 2!)ił.

t) Constitutiones Urbanae. uchwalone na I\apitult' genel'alnej l', W2:1, a potwierdzone przez Ul'hana VIII, stąd nazwa.

1-\Yllem konwcntu pozllailskipgo otÓż stał sil.' Bipgal'lski i cha.mld,pr taki zachował przpz całp życi(" z tym oczywiścip, ŻP dqstąpił t.ytułu ojca autOlllat.ycznie, ot.rzYlllawszy dokturat t.pulog'ii. ()wczpsnY]1I zwyczaj('nl przyhrał dl'U,:dl imi(: zakonnc Frallciszka i odt.ąd sposolH'm fl'Hllciszkaiuskim pisa! sil.' dwif'ma imionami Stanisław Fralldszl'k.

Jakkolwick nil' lila na to w,\'Taźnych dallych, lIip\nJ,t.pliwil' nkollczywszy filozofi!,' w I":alh;zu, w Poznaniu przcchodzil km'sa. t.pologicz\lt'. Cl'lowal widocznie zdolnościami. wysłauo g-o bowiplłl na dalsze nauki do '''łoch. Tam w Rzymie l1konczył kolegillln Ś, Bona\\'PIlt.m'y z stopniem nlaldstra czyli doktom teologii. :.)

PowrÓciwszy z Rzymu, Biegailski ohjl;lł kfłłpdrt;' filozofii w I{aliszu, fi po kilku, pc'wnie trzech leciech przeszedł na ]'eg-cllta Icolog-ii do Puznania, stąd znowu 1', lI;H do Kmkowa w tym sam,nn chu'aktcrze.U) ,Jak długo sprawował swojp czynności w Poznaniu, nie wiemy; sądząc podług zwykłpgo u Ówczesnych FranciszkanÓw pI'zphieg:l1 ,'zeczy, wypadłoby począt.ek jeg-o nauczania tut.ejszego położy t Ha r. Ui78. Z\\-yklp howie11l profesol'zy wykładali t.rzy lata filozofii, a tlziewit;'(; teologii. 1'0 odjl.'cin trzcchlecia katc'dry kmkowskiPj Ui81-7, pozost.ałoby na Poznail sZI'ściolecie 1I;78-8.f, na Kalisz czas l(i75-H, l{t{ll'p to daty zgadzajl siC dogodnie z jego profesją i st.udiami. Szcze/!:6łÓw o pobycie BiPgailskiego w Poznaniu nie posiadamy. Zapisano tylko jeden pięlmie swiadcząc' o jego osoblim,zej czci dla śwh:tych zakonnych. \Vzorując się na Krakowie, gdzip po uroczyst.ych lIieszpol'ach w dzici} ś. Bonawpnt.lIl'' (H lipca) w Iwśeiple fl'allciszkal']skim jedell z akademików wygłaszał 11 10 W I.' panegiryl'zll1J, na Czp8(' 1-\prafickieg-o Doktora, wprowadził t.en sam zwyczaj \\- Pozna ni II: tlItaj IJanegil'yk głosi! jpt!PIl z uczniów tl'ologii jez\liekił'l"() koleiUłll.') HozumiPt Illożna tpn kult ś. Bonawentury u IIcznia kolegium, w któl'ym t.eologię IJOnłlwpnt.ul'im'lską wykładano oso

5) Kronika pozn, (rk) 253, G) Halldewicz M.: Contilluatio PI'otoculi I'k z dl"llgie,i poło w, XVIII w posiadaniu autora 57. 7) KI'on, pOZll. I'k ,I!).

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry