KHONIKA MI.\STA POZNANJ.\niej zohowillzanie się p, Augusta (hahO\n;kiego z (;orzpwa do płm'pnia przez pięĆ' lat składek do Towarzystwa nHszego po 101) tal. l'O('wie, Pł'pZpS Dyrekcji Man'in]wwski. Sekretal'z X, BrzpziilSlii,x/v, Dyrekcja Tow, Naukowej Pomocy do W-o Szuldrzyńskiego, radcy, w Lubaszu,.-.f'') W Poznaniu d, 2'1 październikH lH4:I tNr 122H) LJpmszHmy W-o SzołdrzYliskipgo, Hhy shisownie do P,'zYI'ze.'zenia nHm dHnego nll'zył jak najspiesznie.i poda.' likwidac,je naleźytos('i prz)'pada.i'l<,y<,h mu za podniźp i pnll'p PI'ZY tal,sie dÓhr do Towal'zysłwH Kredyto\\'pgo naleź'I") ('h. pod.iętp na kOl'zyśc' Towarzystwa I'omo<,y Naulw\\ p.i, gdyź zna('zna li('zha zgłasza się do nas uzdatnionej m!()(Lr.ieźy, Id()I'p.i dla hl'aku funduszow nie jestpśmy w stanie wspip!':II', Prezes »YI'p\,c.ii !\Ial'<,inkowslii, Se\,rp!:łI'/. X, Brzpzińsld.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr1

Czas czytania: ok. 3 min.

XV, Dyrekcja Tow, Nauk. Pomocy do SZJn. Komitetu Powiatu.

\\' Poznaniu d, 1!1 listopada IH-J.!i INI' ]!i1l, odpis), \\' ('elu naradzpnia się nHd intel'psami ogcilnymi Towarzystwa... niem niej.., wzglęl1em /.OhO\\-j'lzywania się do dłuźszpgo nad piprwotne la t, pięĆ' opłacania składek..., ahy zaległos('i.., pos('i'lgac',.. postatlOwiliśmy wezwaI' Szano\\'Ile Komitpty.., do wsptilnej narady na sesj,! DTelH'ji w małp.i sali Kasyna pOlsliieio w dniu IN grudnia I', h, o godzinie i)-pj z wieczora odhyc' się maj'!(''!. Że przec'ieź niegodnpm hy hyło.., ahy się wszysc'y c'złonlwwie Szan, Komitetu tutaj zje('hali, wzywamy (io przeto..., ahy ,jednego luh dwo('h ('złonkÓw z pomiędzy siehip wyhrał... Zec'h('e przeto Sz. Komitet wyh(.r ten niphawnip uskute('zni(' i nas o osohie luh osohac'h, które tutaj niezawodnie przybęd,!, w('ześnip uwiadomic'... Odpis ninie.iszy ndziela się \\'-mu Sznłdł'zYliskiemu, ('złonlwwi I>Ył'elH-ji, dla \\'iadomości. ,'I) Prezes Dyrekc,ii Mareinkowski. Sekretarz X, Bl'zezińslii

XVI. (Odezwa w sprawie kolei).

PozUali, ll-y kwietnia lH42.

Koleje żelazne, które wzhudziły interps tak źywy i tak powszed,n' po wszystki('h krajach, Z\\TÓ('iły na siehie uwagę i ziomkÓw naszyeh jako ,.s) 1'0 stronie adresu nalepka (lI'ukowana: Inteł'es ogolny Towarzystwa I'omo('y Naukowej dla młodzieźy W, Ks. Poznańskiego, ,-.\1) Na powielanym okÓlniku dopisek ręką BI'zezińskiego. - Adresnj,!c' do LuhaszH dopisano: (ieneralia Towal'zystwa Naulwwt'j Pomo<,)' (dla uniknię('ia opłaty pocztowe.i),iirodek silny 110 rozluzewienia przemysłu i handlu i do wzniesienia przez to hytu matet'yalnego mieszkańców, Pr/1wdą tą prze,ięci Zeht'Hliśmy się w zamiHł'ze zawiązku towarzystwa do poprowadzenia kolei żelawe.i tu stąd do Frankfurtu nad Odrą i w przeciwnym kierunku aż do Toruni/1 n/1d Wisłą, a za porozumieniem się z obecnemi tu obywatelami zapraszamy PanH, któ,'ego dobro współziomków tyle olwhodzi, abyś na dzień 2 maja r. h. 011 I'HIIa tu zjechae mczył dla stanowczego utworzeniH tegoż towarzystwa i nHl'adzenia się nad środkami wstępnemi ku osiągllieniu zamierzonego celu, IJom handlowy (iliszczyński i komp, w tutejszym Bazal'ze wskaże Pa 1111 czas i miejsl'e zgromadzenia o H-tej zrana.

«dyby przeszkody jakowe zaszły. któreby nie po/.woliły zjechae Pal1\l nH termin teu, tedy racz nas zHwiadomi(' o tem pod adresem wspomnianego domu handlowego, wszakże i w przypadlw tym przekonani będziemy o udziale Pańskim w tak ważnym dla naszego księstwa przedmiocie,

Poniński

Naumann

Man'inkowski

XVII. (W sprawie budowy kolei).

Rokossowo pod Ponie('em 2H In\"ietllia 1!-;42, Dla ważnych powod()w i intet'es()w nie mogąc zjeehaĆ' na 2-go maja p. III, do Poznania dla stanowczego utwOl'zenia zawiązku towarzystwa do prowadzenia kolei żelaznej ztamtąd do Ft"Hnkfur.tu nad Odrą i w pt'ze('iwnym kiemnku aż do Torunia nad Wisłą a dla namdzenia się nad środkami wstępnpmi ku osiągnieniu zHmierzollego celu, upmszam i upoważniam W-go Man'inkowskiego, doktUł'H medycyny \\. Poznaniu zamieszkałego, aby mnie na tymże terminie zastąpił, (O tylko w tej okoliczności tenże W-ny Marcinlwwski \\' n:oim imieniu zdziała. uważam i przyjmu.ię za zupełnie dobre i odp()\Viada.iII'e eelowi, a upoważnienie to własnym stwi!'l"dzHm podpisem.

,Józef Mycieiski Na przypadek że mi CZ/1S nie pozwoli stawi(' się na sessyą. zda.ię mo)' na mnie zlane głosy na P. ,JÓzefa Szułdrzyńskiego. POZnał} d. 2 maj/1 1842.

Dr Marcinkowski.

XVIII. (Projekt sceny amatorskiej).

Poznań d, 4 marea 1844,

Teatr amatorski dolHz!' p,"owadzony ze wszech mial' ważniejsze I'Udzi skutki niżeli teatr aktUł.ski. Najważnie.iszym ol"zywiiil'ie skutkiem jest dodlOd na dobro publiczne a uie na kOl'zyść prywatml jak przy zwy

3>

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry