WSPÓU'HA('OWNIK M A R('INKOWSKIEUO

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

X Dn Wielmożnego Szuldrzyńskiego w miejscu, N. 1JJ4-1JJ5.

w Poznaniu d. 3 grudnill lH.J.2 1'. do N. 1335. Do... Szułdl'zyru,kiego, członl"l Dyrekcji Tow, Naukowej Pomocy.

Upraszamy W-o Szułlh'zyńskiego, aby nam zWI'Óei,' zef'hciał n. 1200 lo jest kontrakt przez W-o syndyka Mioduszewskiego spisany z drukal'zem panem Stefańskim o naukę Florenl'.iusza \\" esołowskiego i Swoje sprawozdanie przyspieszY" /'liczył. Prezes DYI'ek",ji Marl'inkowski, Sekl'etal'z X. Bl'zeziński

XI, Wielmożny Szu!drzyński w domu Scbildnera, 22. 3. 43,

,Jest tu chłopie!' :;) ze SiwkÓw, za ktÓrym żeśmy w rozne nue,lsf'a pisali, a nigdzie na fnlbiel'za pomieszezenia wynaleśc nie mogli. Słyszałem z ust Twoil'll, że podobno \\' \\'olsztynie hmt Koralewskiego gotów do przyjl;'cia f'hłopea w na u "I;'. (,heiey sil;' tym interesem za,ią" i pol'ieSZYI' "jednego sienIt!;'.

Marcinkowski

Xll. Dyrekcja Tow, pom. Naukowej do W-o Szu!drzyńskiego, radcy Ziemstwa w Lubaszu,

W Poznaniu d. 1 m-września lH43 (N. 12()5).

Doszło do wiadomośl'i Dyrekcji, iż Pan Radca w dobl'ocz)'nnym i prawdziwie obywatelskim dudlII raczyłeś pl'zypadające na Ciehie, jl1ko radcę Ziemstwa, za praee podejmowl1ne, likwidal'je ustąpi,' na korzyść uczą('ej się a uhogie,j młodzieży. I>YI'ekcja Towarzystwa składają" Panu w inIieniu jego winne podziękowanie, uprasza Go zarazem o podpisanie dołą"zonego zobowiązania mającego służyć IV aktach naszych za dowód szlnchetnego ze strony Pańskie.i poświęcenil1. Pl'el.es Dyrekc,ji Marcinkowski Sekretal'z X. Brzeziński

Xlll, Dyrekcja 1. N. p, do W-o Szu!drzyńskiego, czlonka dyrekcji T. p, N. w Lubaszu, W Poznaniu d. 17 września 184!i (NI' 1O!-J5) W-go Szułdrzyńskiego upraszamy ninie,iszem, I1by stosownie do przYI'zeczenia na posiedzeniu Dyrekcji danego przesłał nam jak najspiesz

.;) IIIIHI ręką nwagl1 na dole listu:

Adulf Wenof I() lat.

JJ

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry