KRONIKA MIASTA POZNANIAbyło wyuczyć się ciesielstwa, odpowiedzil1ła taż Dyrekc,ia rzeczonemu komitetowi, żt> nie miała dla niego stm;Qwnego pomieszczenia, i pozostl1wiła mu, aby rac.l:ej uczył się mulm'stwa i że w tym razie gotową będzie wystl1rat' mu się n majstrl1, li któregoby tym końcem zostl1ł pomieszczonym. Na odpowiedi tę daną pod dniem 23 ma,ja r. b. tenże komitet żadnego nie dal oświadczenia a kiedy za niem taż Dyrekcja napróżno dotąd oczekuje, zgłosił się do niej na dniu 2 b. m. l'7:eczony Retzlaff donosząc, że już od 15 lipca r. h. umieszczony jest przez W-o Szułdrzyńskiego tymczasowo u deśli Krzyżanowskiego i proszą" o wyznaczenie mu podobnego wsparcia, jalde pobiera W' temże samem mie,iscu uczerl stolarstwa OgrodoW'ski. - Ponieważ nie wiadome są Dyrekcji powody, jakie skłonić miały W-o Szułdrzyńskiego do umieszczenia tegoż młodzieńca u majstra ciesielskiego bez jej wiadomości, uprasza Go przeto taż Dyrekcjl1, aby jej w tym względzie bliższe wy,jaśnienie udzielić ł'I1CZYł.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Prezes DYł'ekeji Ml1reinkowski.

Sekretarz X. B,'zezirlsld.

Vlll. Dyrekcja Towarzystwa Naukowej Pomocyw Poznaniu dnia 5 listopada IH42 do N. 12fiOdo .J Wielmożnego Szułdrzyńskiego w Lubaszu pod Czarnkowem.

Uwiadomia Dyrekcja niniejszem W-o Szułdrzyńskiego, członka swego, lZ posiedzenia jej regularnie odbywać się będą w kl1żdą pierwszą sobotę po pierwszym i piętnastym każdego miesiąca w pomieszkaniu W-o Griezingera, gospodarza Bazaru, wieczorem o godzinie piątej - i niniejszem do przybywania na posiedzenia i podzielania pracy Dyrekeji zapraszaprezes Dyrekcji Mm'cinkowskisekretl1rz X. Brzeziński.

IX. Do,.. Szuldrzyńskiego, członka Dyrekcji Towarzystwa Nauk. Pomocy w miejscu

W Poznaniu d, 3 gl'lldnia 1H42 r. do N. 1334,

Ponieważ W. Szułdrzyński nie zwrócił nam dotąd pomimo przypomnienia podania tutejszego komitetu okręgu parafii kościoła ś. Małgorzaty do No 871 tyczącego się zażalenia na księgarzy członków Towarzystwa, że nie dostawiają w swym czasie zapisanych książek dla stypendystów, dlatego wzywamy Go po trzeci raz uprzejmie, aby jak najspieszniej zechciał się wywiązać z danego przyrzeczenia. Prezes Dyrekcji Marciukowski. Sekretarz X. Brzeziński.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry