KRONIKA MIAST A POZN ANI.-'\

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Dyrekeja donosząc o tem Szanownym Komitetom wzywa ich w imie spl'a\\'y publicznej do dalszego współdziałania w mYHI statutów, liczy na obywatelską gorliwość, z ktÓl'ą ją wspierać będą radą, pracą i poświęceniem, i przyłożą się nie tylko do utrzynuwia, ale i do większego rozszerzenia Towl1rzystwa. DYI'ekcja rozpatrzywszy się wtem wszystkiem, co dotąd przez te tr.zy latl1 zdzil1łanem zostl1ło; oraz w środkach i potrzeba eh ku dalszemu I'Ozwinieniu czynności, zaraz na wstępie spotyka trudnOHci, ktÓl'ych hez współdziałania Jwmitetów uchylić nie może. Trudność na,jgłÓwnie.isza na tem zależy. że liczba młodzieży wzięta na fundusze Towarzystwa już jest tak znaczna, iż wszystkie dochody wyczerpuje, a mimo to coraz świeża zgłl1sza się młodzież, przez Komitety polecana, ktÓre,j przeeież nie można odmówi(' wsparcia bez nal'ażenia się IIa niel'llę('i skłl1dający('h. W liczbę poleconej młodzieży weszło wielu mnie.i zdatny('h, na których łożone fundusze daremnymi się okazały: prócz tego wkradł się niesLosunek znaezny przez to, że Komitety młodzież uajwięee.i do szkół gimnazjalnych polecały, Ze 120-stu uczniów dziś w gim nazjaeh fUJlduszl1mi naszymi ksztl1łeonych nie .iest podobieństwo, ahy \\"szyspy kosztem To\\'l1rzystwa przejM mogli do uniwersytptów, Dla uchyleniH Lyph tmdnoHci Dyrekcja wzywa uprzejmie Szanowne Komitety, aby w środę dnia 16-go paidziernika r. h. zesłały deputowanych swoich, z każdego Komitetu przynl1,imniej po .jednym członku, ('elem zastl1nowienia się i nstanowienia:

1° jakby pomnożyć fundusze Tował'7.ystwa regulHI'ne wpływauie skłl1dek upewnić,

20 jak zaradzić, aby się młodzież niezdatnH nH fundusze Towarzystwa nie wciskl1łl1,f) jak zapl'Owadzić taki stmmnek \\' młodzieży funduszowej, ahy i podobieństwo było dokończyć jej edukl1c.ią nhy I'zetelnym potrzebom krajn zarac1ziło się,

Dyrekcja \\' koi1cu nadmienia, że posiedzenia jej odbywają się I'egularnie \\' środę po pierwszym i piętnastym każdego miesiąca; że jej posiedzenia dla członków Towarzystwa są otwaI'te i że radn widzieć będzie udział, jakiby członkowie Szanownych Komitetów okazali, zaszczycając jej posiedzenia bytnością swoją, ile razy ku temu dogodna im nadarzy się pOl'a.

Prezes Dyrekcji Mardnkowski.

Sekretarz X. Hrzeziński.

.JO

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry