KRONIKA MIASTA POZNANIAod czasu do ('zasu w Poznaniu, nie omieszkali widywać si z ezłonkami Dyrekcji, aby przez ustne porozumienie Rię tem skuteeznie,j ntrzymywać .it'dnosta,jne dzil1łania i wza.iemnie zwraeać uwagę na wszelkie okoli('zno('i, na osiągnienie celu jakimIwIwiek sposohem wpływ mie(' mogąl'e:

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr1

Czas czytania: ok. 3 min.

;\Iyśli wyłożolIc \\' lla:,;tępującej jPszczp zamIeszczają si«,' w instrukcji: Instrukcja dla komitetów powiatowych

!:j 1. W każdym powiecie tylko jeden by" może komitet.

!:j 2. Człont'k do utworzenia komitetu w powiecie przez Dyrekcją upoważniony zwołuje wszystkich składkującyeh swojego powiatu, a ci większością głosów osób stawa.iących ohierają komitet powiatowy, złożony z trzech, najwięce.i z pięciu osóh wt'dług potrzeby: Osoby do komitetu wybrane podane być powinny w jak najkrótszym ezasie DYI'ekc,ii do zatwierdzenia.

!:j iJ, Do składu komitetu takie szczególniej osoby \\"('hodzić powinny, które znane Stl z poświęcenia i gOl'liwości dla sprawy wychowania krajowego i z .iakiegokolwiek tytułu, czyli to jako proboszczowie mie,jscowi, .iako nadzórcy, przełozeni szkół itp., najwięcej mają stycznośl'i z młorlzieżą szkólną. 4. Komitet powiatowy urządza się i zbiera w spos6b, jaki IIIU się wyda najdogodniejszy, wszakże dwa razy do roku, to jPRt na dzit'll l-go lutego i l-go siel'pnia, koniecznie nadesłać winien do Dyrekcji sprawozdanie. wnioski, listy członków i składki zebrane; ostatnie na ręce kasjera Towal"Zyshnl W-go Mioduszewskiego, syndyka konsystorskiego, !:j 5. Komitet, gdy tego uzna potrzebę, może się odnieść do Dyrekcji każc1ego innego czasu. !:j (j. Komitet poda.iąc młodzież swojego powiatu uzdatnioną i zasługująeą pójść na fundusz publiczny Towarzystwa winien się zastósować do !:j!:j 21 i 22 statutów Towarzystwa. 7, Sprawozdania komitetów obe,ijmować będą krótki obraz obrad, działań i owoców z upłynionego półrocza. !:j 8. Wszelkie szczegółowe postępowanie l)(dzie wskazane przez potrzeby miejscowe, W wątpliwych razach odniosą się do Dyrekcji, Poznań. dnia 24-go paidziernika 1841.

Dyrekl',ia Towarz'stwa Naukowej Pomocy, Dl' Marcinkowski. X, Kanonik ,IHhezyński. Gustaw PotwOl'owski. Dr Libelt, Karól Stablewski, ,Iędrzej Moraczewski. Dr Kl'aszewski, yndyk Mioduszewski. zółdrzyński, Prof. Poplirlski, Lipsld Wo.iciech.

2B

IV, Dyrekcja Tow. Naukowej Pomocy do Szan, Komitetu Powiatu,."iO)

Pw:naó, d. 2 "Tzesnia H!44. N. 1222.

Na dniu 2 lipca r. h. odbyło się po trzech lat/Ich istnienia Towarzystwa Naukowe,i Pomocy pierwsze ,jego walne zehranie. Było przytomnych HI członków, Idól'zy większością głosów obrali sohie Maciejll Mielżyilskiego z Chohienicy za prezesa a profesora X, Kassyusza :;1) na sekret/u'za. Po przemówieniu dotychczasowego pl'ezesa w dyrekcji Dm Mal'cinkowskiego, ('złonkowie dyrekcji ZWilŻYWSZY, że będąc wypływem wyboru wielkiej mniejszosci Towarzystwa, w pOI"()wnaniu z dzisiejszym jego składem, nie mogą się uważać za reprezentantów zaufania całego Towarzystwa, złożyli wszyscy swo,ie lII'zędowanie. Wyznaczoną zORtała komis,ia do zrewidowania raf'hunków, złożona z c;złonków: PlIntaleona Szumana z Czeszewa, AuguRta Cieszlwwskiego z Wierzenicy i Dra Marcelego Mottego z Poznania. Dyrekcja wolą walnego zebrania ma się nadal składa<' z 13 członków, między którymi najmniej siedmiu być powinno miejscowych. Po obl'llniu .jednogłośnem syndyka Mioduszewskiego na kas,jera, z miejscowych ohrani zostali przez więks7.0ś<' głosów: 5 ") D,' Marcinkowski, X. kanonik Brzeziński, X. kanonik ,Jllhczyóski, Dr Lihelt, nauczyciel Karwowski, Dr Gąsiorowski, Dr Matecki, z zamiejscowych: Macie,j Mielżyński, Gustaw Potworowski, .Iózef Szułdrzyllski, Nepomucen Sadowski, Alfons Białkowski.

Uchwalono na końcu, aby drukowane wykazy młodzieży wspieranej przez Towarzystwo Naukowej Pomocy w ciągu ostatnich trzech lat nie "ozsyłać do wszystkich członków, ale złożyć tylko po egzempllll'zu \\' każdym komitecie; wolno jednllk komitetowi, gdyby tego uznał potrzebę zażąda<' i więce,j egzemplarzy, - Na tem skończyły się czynności walnego zebrania. Nowa dyrekcja wezwana przez prezydu,jącego walnego zehrania ukonstytuowała się nazajntrz dnill 3 lipca, wybrała Dra Marcinkowskiego nil prezydującego, Dra Libelta na jego zastępcę.:.:I) X. kanonika Brzezińskiego na sekretarza. Syndyk Mioduszewski ,jnż przez wlllne zebranie na podskarbiego obrany.

:,0) Okólnik litografowany.

:.1) Niewątpliwie .Jan Wilhelm, '2) Wymienieni zapewne w porządku ilośc;i zyskanyeh wotów.

:.:1) Pamięć o tym zlltarła się; nie figuruje wśrtld wiceprezesów w wydawnictwie R z u t oka.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry